Category

Ziekte

Conflictmanagement voor bedrijfsartsen

By | Ziekte | No Comments

De NVAB richtlijn ‘conflicten in de werksituatie’ van 1 juli 2019 beschrijft de interventies van de bedrijfsarts bij een conflict in de werksituatie. De richtlijn is een aanvulling op de STECR werkwijzer arbeidsconflicten. Van de bedrijfsarts wordt onder andere verwacht dat deze een inschatting kan maken van de inhoud en de escalatiefase van een conflictsituatie en dat aangegeven kan worden wat de conflicthanteringsstijl van de betrokken partijen is. Om dat te kunnen doen is ook inzicht en kennis van de eigen conflicthanteringsstijl, het maken van een conflictdiagnose en de diverse interventiemogelijkheden van de bedrijfsarts bij een conflict in de werksituatie van belang. Er wordt aandacht besteed aan de verbale en non-verbale communicatie van conflicten. Ook is er ruimte voor de inbreng van eigen casuïstiek.

6 juli 2023 - (12.30 - 17.15 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

30 november 2023 - (12.30 - 17.15 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

 

Inschrijven

PUNTEN
AbSg 4 uur arbeids- en bedrijfsgeneeskunde

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van deze cursus kan de deelnemer een conflictdiagnose maken op inhoud, escalatiefase en gehanteerde stijl van conflicthantering. Tevens kan de deelnemer zijn eigen conflicthanteringsstijl benoemen en heeft de deelnemer ervaringen uitgewisseld met professionals/vakgenoten over de interventiemogelijkheden bij een conflict in de werksituatie conform de richtlijnen.

VOOR WIE
De doelgroep is bedrijfsartsen die zich willen verdiepen in de handelwijze van de bedrijfsarts bij een conflict in de werksituatie.

DOOR WIE

Mw. mr. H. Groen
– mediator bij MediationPoint
Dr. B. Sorgdrager
– Zelfstandig bedrijfsarts bij BASBGZ

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

12.30 – 13.00 uur Ontvangst met sandwiches en registratie
13.00 – 15.00 uur Conflict in de werksituatie
– soort conflicten
– voorspellers conflicten
– escalatieladder
– conflictstijl
Eigen conflictstijl
– Thomas Kilmann test
Conflictdiagnose
– model conflictdiagnose
15.00 – 15.15 uur Pauze
15.15 – 17.15 uur Richtlijnen ‘Conflicten in de werksituatie’
– mogelijke interventies bedrijfsarts op basis van richtlijnen
Praktijk conflict in de werksituatie
– casuïstiek bedrijfsarts conflict in werksituatie: eigen inbreng mogelijk
– op basis van welke verbale en non-verbale uitingen doe je welke interventie
– succesfactoren, knelpunten en aandachtspunten bij interventie
17.15 uur Afsluiting

PRIJS
€ 435,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt.

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

INSCHRIJFFORMULIER

Arbeidsrecht in de zorg – driedaagse leergang voor de zorgsector

By | Actualiteiten Arbeidsrecht, Disfunctioneren, wangedrag & arbeidsconflicten, Ziekte | No Comments

Bijzonder werk, een bijzondere werkgever en een bijzondere werknemer…. Ruim 1 miljoen werknemers zijn werkzaam in de zorgsector. De aard van de werkzaamheden stelt bijzondere eisen aan deze werknemers. Het wordt door technologische ontwikkelingen en regeldruk ook complexer. Dat heeft gevolgen voor heel veel arbeidsrechtelijke onderwerpen: aanstelling, contracttype, beloning, onregelmatigheidstoeslagen, arbeidstijden, arbeidsomstandigheden, integriteit, ongewenste intimiteiten, de rol van de beroepscode, disciplinaire sancties, aanpassing arbeidsvoorwaarden (functiewijziging, overplaatsing), ontslag, wachtgeld, sociale plannen. Dat is ook de reden dat er diverse CAO’s van toepassing zijn met specifieke bepalingen.

Wij bieden een uniek programma – verspreid over drie afzonderlijke dagen – waarin de voor u relevante thema’s worden belicht vanuit de eigenheid van de zorg (en deels ook ‘welzijn’). Dat betekent dat  bij de genoemde deelonderwerpen de specifieke bepalingen in de verschillende cao’s en rechtspraak met betrekking tot casusposities uit de zorg (en welzijn) worden besproken. De docenten hebben affiniteit met de zorgsector en zullen ook de te bespreken casusposities ontlenen aan de dagelijkse praktijk van de zorg. Het is mogelijk dat de cursist bepalingen uit een eigen (ondernemings)cao inbrengt.

De volgende cao’s (laatste versie) komen in elk geval ter sprake:
– cao Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg
– cao Ziekenhuizen
– cao Universitair Medisch Centrum
– cao GGZ
– cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening
– cao kinderopvang

Dag 1

Dag 2

Dag 3

 

Inschrijven

Cropped shot of a doctor shaking hands with a businessman

HamertjeCursisten hebben onze cursus met de volgende opmerkingen samengevat:
– interactief, actueel en praktijkgericht

PUNTEN
NOvA 15 PO-punten (5 punten per dag)
MfN 15 punten, cat. 2 (5 punten per dag)
Hobéon SKO 6 punten  (2 punten per dag)

NIVEAU
* Deels basis/deels verdieping

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van deze driedaagse is de cursist geheel op de hoogte van de arbeidsrechtelijke vraagstukken in de zorgsector. De cursist kan dit direct toepassen in de praktijk.

VOOR WIE
De doelgroep bestaat uit advocaten, juristen, HRM-ers, medewerkers P&O, directieleden, juristen in of verbonden met: verpleging- en verzorgingshuizen, thuiszorg, ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, kraamzorg, overige gezondheidszorg (waaronder medische praktijken, tandheelkundige praktijken, ambulancezorg of GGD)

DOOR WIE

Mw. mr. dr. P.H. Burger
– advocaat bij Sprengers Advocaten te Utrecht
Mr. E.H. de Joode
– advocaat bij Ten Holter Noordam Advocaten te Rotterdam
Mw. mr. D. Schuurman
– advocaat bij Ten Holter Noordam Advocaten te Rotterdam
Mw. mr. A. Terpstra
– advocaat bij Sprengers Advocaten te Utrecht

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

Dag 1: Contracttype & arbeidsvoorwaarden

09.00 – 09.30 uur Ontvangst met koffie, kennismaking en uitreiking documentatie
09.30 – 10.45 uur De WAB en cao bepalingen betreffende vaste en flexibele arbeidscontracten:
– het proeftijdbeding
– de ketenregeling
– de oproepovereenkomst
– het aanbod ivm arbeidsurenomvang
– premiedifferentiatie WW
10.45 – 11.00 uur Pauze
11.00 – 12.15 uur Gevolgen van WAB voor flexibele contracten (vervolg)
12.15 – 13.15 uur Lunch
13.15 – 14.30 uur Werkgeversrisico’s ivm sociale zekerheidsrechtelijke aanspraken van vaste en flexibele werknemers
– gevolgen van beëindiging voor de WW premielast
– gevolgen van de WAB voor aanspraken op inkomen en loon bij ziekte en re-integratie
– gevolgen van de WAB voor premierisico’s inzake de Ziektewet en WIA
14.30 – 14.45 uur Pauze
14.45 – 16.15 uur De re-integratieverplichting van de werkgever in geval van ziekte
Mw. mr. dr. Burger en mw. mr. A. Terpstra
16.15 uur Afsluiting

Dag 2: Ziekte

09.00 – 09.30 uur Ontvangst met koffie, kennismaking en uitreiking documentatie
09.30 – 10.45 uur Privacy in de zorg
– privacy problematiek
– AVG
– ziekte en privacy
10.45 – 11.00 uur Pauze
11.00 – 12.30 uur Vervolg privacy in de zorg
– cameratoezicht
– Mobile Device Management
– WKKGZ in relatie tot privacy
Mr. E.H. de Joode
12.30 – 13.30 uur Lunch
13.30 – 14.45 uur Ontslag tijdens en wegens ziekte
– ontslag tijdens ziekte
– ontslag na twee jaar ziekte
– ontslagroutes: instemming, toestemming of ontbinding
– psychische aandoening en/of verslaving
– Wet Modernisering Ziektewet
14.45 – 15.00 uur Pauze
15.00 – 16.15 uur Vervolg ontslag tijdens en wegens ziekte
– de beëindigingsovereenkomst
– ontslag via rechter of UWV
– wat staat er in de zorg CAO’s?
Mw. mr. D. Schuurman
16.15 uur Afsluiting

Dag 3: Wangedrag, disfunctioneren en ontslag

09.00 – 09.30 uur Ontvangst met koffie, kennismaking en uitreiking documentatie
09.30 – 11.00 uur Reorganisatie en collectief ontslag
– afspiegeling
– sociale plannen
– herplaatsing
11.00 – 11.15 uur Pauze
11.15 – 12.30 uur Gedrag op het werk & disciplinaire maatregelen
– waarschuwing
– berisping
– overplaatsing
– degradatie
– schorsing en non-actiefstelling
– strafrechtelijke vervolging
– klachtenregeling en klachtencommissi
– wat staat er in de zorg cao’s?
Mr. E.H. de Joode
12.30 – 13.30 uur Lunch
13.30 – 14.45 uur Ontslag
– ontslag op staande voet: wanneer wel?
– wat kan een dringende reden zijn?
– de ‘druppel-emmer’-situatie (relatie met disciplinaire maatregelen)
– de onverwijldheidseis: hoelang wachten?
– ontslagroutes
– ontslaggronden
14.45 – 15.00 uur Pauze
15.00 – 16.15 uur Vervolg ontslag
– welke route bij cumulatie van gronden?
– de vaststellingsovereenkomst en de bedenktijd
– aan welke eisen moet een dossier voldoen?
– de nieuwe ontslagvergoedingen in WWZ
– relatie met sociaal plannen
– wat staat er in de zorg cao’s?
Mw. mr. D. Schuurman
16.15 uur Afsluiting

PRIJS
€ 1.485,- excl. BTW. Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt 10% kantoorkorting.
Het is ook mogelijk om de dagen los van elkaar te volgen. Indien u inschrijft voor één dag dan bedraagt de cursusprijs € 545,- excl. BTW.

ANNULERING
Vanwege het bijzondere karakter van deze cursus is annuleren niet mogelijk. De afnemer mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits afnemer het IvA hiervan op de hoogte heeft gesteld.

 

2015 Mediatorsfederatie_Nederland_Kwaliteitsregister_PE(72)

Hobeon SKO

INSCHRIJFFORMULIER

Actualiteiten sociaal zekerheidsrecht

By | Actualiteiten Arbeidsrecht, Ziekte | No Comments

Het leeuwendeel van de cursus betreft de actualiteiten rondom het onderwerp ‘arbeidsongeschiktheid’.

Welke ontwikkelingen zijn er in de jurisprudentie rondom de begrippen ‘duurzaamheid, inkomenseis en loonsanctie? De diverse medische en arbeidskundige aspecten van de WIA-en ZW-keuring komen aan de orde. Hoe zit het met een toename van arbeidsongeschiktheid en samen loop van loon en WIA-uitkering? Wat houdt de no riskpolis nu precies in? Wie mag dergelijke aanvragen en in welke situaties?
Wanneer pleegt een werknemer een benadelingshandeling in het kader van de Ziektewet? Welke mogelijkheden zijn er te komen tot een ontslag tijdens ziekte of WIA?

Hoe staat het met de cao-reparaties op dat punt (stichting private aanvulling WW en WG: spaww). Ook in de jurisprudentie zijn de nodige ontwikkelingen geweest op het terrein van verwijtbare werkloosheid, acceptatie van passende arbeid, de zelfstandige maar ook inzake de samenloop van WW en pensioen.

 

22 juni 2023 - (13.00 - 17.15 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

14 december 2023 - (13.00 - 17.15 uur)
NH Capelle te Capelle aan den IJssel

 

Inschrijven

PUNTEN
NOvA 4 PO-punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht
Sociaal zekerheidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus is de cursist bekend met de belangrijkste ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie t.a.v. de Werkloosheidswet, Ziektewet, Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen.
De cursus is ook bestemd voor niet-juristen met academisch denkniveau: HR-medewerkers, directieleden, (arbeidsrecht)adviseurs.

DOOR WIE

Mr. dr. P.S. Fluit
– advocaat bij Stadhouders Advocaten te Utrecht
– raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag
– auteur Tekst&Commentaar Sociaal Zekerheidsrecht
– auteur Arbeidsrecht in de praktijk

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

12.30 – 13.00 uur Ontvangst met sandwiches, registratie en uitreiking documentatie
13.00 – 15.00 uur de WW 
– inkomensverrekening
– de zelfstandige
– de reparatieregeling voor het 3e WW-jaar
– verwijtbare werkloosheid (dringende reden en ontslagname)
– nalaten passende arbeid te behouden en te accepteren
15.00 – 15.15 uur Pauze
15.15 – 16.15 uur Ziektewet: ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie
– arbeidsongeschiktheidsbegrip
– premiedifferentiatie en eigenrisicodragerschap ZW
– jurisprudentie eerste jaarsherbeoordeling
– de benadelingshandeling
– No risk en nieuw bedongen arbeid
16.15 – 17.15 uur Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen: ontwikkelingen in jurisprudentie omtrent
– Korosec en de medische deskundige
– duurzaamheid IVA
– inkomenseis WGA
– inkomensverrekening WIA
– diverse medische en arbeidsdeskundige keuringsaspecten (schatting)
– loonsanctie ex. art. 25 lid 9 e.v. WIA
17.15 uur Afsluiting

PRIJS
€ 445,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt.

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

INSCHRIJFFORMULIER

Webinar Actuele ontwikkelingen rondom de zieke werknemer

By | Capita Selecta, Ziekte | No Comments

Aan de hand van casusposities worden in dit webinar actuele ontwikkelingen in jurisprudentie en regelgeving met u doorgenomen.

Het bijzondere van dit webinar is dat u uw casus en/of vragen die u op dat moment heeft direct kunt voorleggen aan onze docent. Dit kan voorafgaand aan de cursus, docent kan zich dan vooraf verdiepen in de materie, maar mag uiteraard ook tijdens het webinar.

28 februari 2023 - (09.30 - 12.45 uur)
Webinar

12 april 2023 - (09.30 - 12.45 uur)
Webinar

6 juni 2023 - (09.30 - 12.45 uur)
Webinar

12 september 2023 - (09.30 - 12.45 uur)
Webinar

17 oktober 2023 - (09.30 - 12.45 uur)
Webinar

21 november 2023 - (09.30 - 12.45 uur)
Webinar

Inschrijven

PUNTEN
NOvA 3 PO-punten
MfN 3 MfN PE-punten cat. 2 kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van dit webinar bent u op de hoogte van de laatste actualiteiten rondom de zieke werknemer. Zo blijft u op de hoogte van de allerlaatste ontwikkelingen op dit vlak.

VOOR WIE
Advocaten en juristen, maar zeker ook arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen, (arbeidsrecht)adviseurs, directeuren, HRM-ers, leden van de ondernemingsraad, mediators en P&O-medewerkers.

DOOR WIE

Mw. mr. dr. P.H. Burger
– advocaat bij Sprengers Advoaten te Utrecht

PROGRAMMA
Tijdens het webinar geeft docent gelegenheid voor een korte pauze

09.30 – 12.45 uur Actuele ontwikkelingen aan de hand van casusposities rondom de zieke werknemer.
12.45 uur Afsluiting

PRIJS
€ 267,- exclusief BTW.
Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt 10% kantoorkorting.

Mediatorsfederatie Nederland-CMYK

INSCHRIJFFORMULIER

Zieke werknemer

By | Ziekte | No Comments

De zieke werknemer…een dossier om hoofdpijn van te krijgen. Maar dat kan anders!

Hoe zorg je voor optimale begeleiding en oplossingen? Wat moet, mag en kan? Vanuit een arbeidsrechtelijke invalshoek worden tijdens deze tweedaagse cursus de uitgangspunten voor een goede behandeling van deze dossiers besproken en wordt ingegaan op relevante actualiteiten en rechtspraak.

Tijdens dag één wordt ingegaan op de rol van de bedrijfsarts, het ziektebegrip, de verplichting van de werknemer om ziekte te voorkomen en (mee) te werken aan herstel, de reikwijdte van de mededelingsplicht van de werknemer bij sollicitatie, de verzuimbegeleiding, het begrip passende arbeid en (nieuw) bedongen arbeid en de do’s en dont’s in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.

De tweede dag staan de (aanpassing van de) arbeidsvoorwaarden en het ontslag van de zieke werknemer centraal. Ook wordt ingegaan op de rol van de mediator. Zo krijgt u in twee dagen een volledig beeld van de zieke werknemer!

Dag 1
21 maart 2023 - (09.30 - 17.00 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

18 april 2023 - (09.30 - 17.00 uur)
Golden Tulip Hotel Central te Den Bosch

7 september 2023 - (09.30 - 17.00 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

10 oktober 2023 - (09.30 - 17.00 uur)
Bilderberg Grand Hotel Wientjes te Zwolle

29 november 2023 - (09.30 - 17.00 uur)
Van der Valk Hotel Breukelen te Breukelen

Dag 2
4 april 2023 - (09.30 - 17.00 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

9 mei 2023 - (09.30 - 17.00 uur)
Golden Tulip Hotel Central te Den Bosch

28 september 2023 - (09.30 - 17.00 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

31 oktober 2023 - (09.30 - 17.00 uur)
Bilderberg Grand Hotel Wientjes te Zwolle

7 december 2023 - (09.30 - 17.00 uur)
Van der Valk Hotel Breukelen te Breukelen

Inschrijven

Cursisten hebben onze cursus met de volgende opmerkingen samengevat:
– prima cursus, waarbij weer even alle relevante vraagstukken aan de orde zijn gekomen
– zeer praktisch en actueel
– uitstekende docenten
– prima combinatie van theorie en praktijk
– zeer bruikbaar materiaal

PUNTEN
Dag 1:
NOvA 6 PO-punten
MfN 6 punten cat. 2
AbSg 6 uur arbeids-, bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde
Hobéon SKO 3 punten

Dag 2:
NOvA 6 PO-punten
MfN 6 punten cat. 2
AbSg 6 uur arbeids-, bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde
Hobéon SKO 3 punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van deze tweedaagse cursus heeft u een volledig beeld hoe te handelen in geval van een zieke werknemer.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch denkniveau hebben.
Niet-juristen: arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen, (arbeidsrecht)adviseurs, directeuren, HRM’ers, leden van de ondernemingsraad, mediators en P&O medewerkers.

DOOR WIE

Mw. mr. dr. P.H. Burger
– advocaat bij Sprengers Advocaten te Utrecht
Mw. mr. C.J. Frikkee*
– raadsheer bij het Hof Den Haag
 Mw. mr. H. Groen
– MfN mediator bij MediationPoint
Mw. mr. C.S. Kehrer-Bot*
– advocaat bij AKD te Rotterdam
Mr. J. Meijer
– manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV
– eindverantwoordelijk voor de Uitvoeringsregels ontslag
Dr. B. Sorgdrager
– zelfstandig bedrijfsarts bij BASBGZ

*wisselend per locatie

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

CURSUSDAG 1

09.00 – 09.30 uur Ontvangst met koffie, registratie en uitreiking documentatie
09.30 – 11.30 uur Ziekmelding en verzuimbegeleiding
– ziekmelding, privacy en controlevoorschriften
– ziektebegrip: juridisch
Ziekte bij sollicitatie
– aanstellingskeuring, mededelingsverplichting
– afwijzen op grond van medische aandoening en gelijke behandeling
Arbeidsongeschiktheid voorkomen, meewerken aan herstel
– ziekte door opzet of toedoen ontstaan
– zorgplicht werkgever
– behandelvrijheid van werknemer en de plicht tot re-integratie en meewerken aan herstel
Mw. mr. dr. P.H. Burger
11.30 – 12.30 uur Lunch
12.30 – 14.00 uur Re-integratie: Wet Verbetering Poortwachter
– waaruit bestaat het re-integratiedossier?
– toetsing van het re-integratieverslag door het UWV
– beleidsregels UWV
– problemen met tijdelijke dienstverbanden/einde dienstverband tijdens ziekte
– passende arbeid en (nieuw) bedongen arbeid
– arbeidsconflict
– wanneer een deskundig oordeel aanvragen en waarvoor?
– re-integratie in het eerste en tweede spoor
– (verlenging) opzegverbod
– sancties (op te leggen door UWV of door werkgever)
Mw. mr. dr. P.H. Burger/mw. mr. Chr. Kehrer-Bot*
14.00 – 14.15 uur Pauze
14.15 – 15.15 uur Vervolg Re-integratie: Wet Verbetering Poortwachter
WIA/ervaringen
Mw. mr. dr. P.H. Burger/mw. mr. Chr. Kehrer-Bot*
15.15 – 15.30 uur Pauze
15.30 – 17.00 uur Wat kan en moet de bedrijfsarts?
– taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden bedrijfsarts
– handelen van bedrijfsarts bij veel voorkomende problemen op spreekuur (psychische klachten, conflicten)
– belastbaarheid; arbeidsbelasting en herstel belemmerende factoren (second opinion, deskundigenoordeel)
– rapporteren: wat wel en wat niet (beroepsgeheim en adviesplicht)
Dr. B. Sorgdrager
17.00 uur Afsluiting

*wisselend per locatie

CURSUSDAG 2

09.00 – 09.30 uur Ontvangst met koffie, registratie en uitreiking documentatie
09.30 – 11.15 uur Wijziging van arbeidsvoorwaarden bij ziekte
– aanpassing van arbeidsvoorwaarden: wanneer wel/niet en hoe dan?
– beroep op eenzijdig wijzigingsbeding mogelijk?
– rol van het goed werkenemerschap
– wijziging van suppletieregeling
Mr. D.J. Buijs/mw. mr. C.J. Frikkee*
11.15 – 11.30 uur Pauze
11.30 – 13.00 uur Ontslag van een zieke werknemer: wanneer (niet)?
– rol van het opzegverbod bij ziekte
– verval van het opzegverbod bij ziekte
– ontbinding arbeidsovereenkomst door de kantonrechter
– de kantonrechter en doorbreking van het opzegverbod
– het deskundigenoordeel bij ontslag
– ontslag op staande voet
– ontslagvergoedingen
– wederzijds goedvinden
Op het grensvlak…ziek of verslaafd?
– drugs en alcohol op het werk
– ziek of wangedrag?
– rol van bedrijfsarts
– behandelplan en rol werkgever
– loondoorbetaling: wiens risicosfeer?
– overplaatsing van de werknemer
– ontslag wegens drugs- of alcoholgebruik
– verplichting tot medewerking aan drugs- of alcoholtest?
Mr. D.J. Buijs/mw. mr. C.J. Frikkee*
13.00 – 14.00 uur Lunch
14.00 – 15.30 uur Ziekte, arbeidsconflict en mediation
– wat is een conflict: definities
– conflict en ziekte in de arbeidsrelatie: conflictdiagnose met CH-stijl en escalatieladder
– betrokkenen mediation: verwijzers, partijen
– wat is mediation: van ‘oorzaakdenken’ naar ‘oplosdenken’
– mediationproces: belangrijke aspecten
– checklist mediation: wanneer, aandachtspunten
Mw. mr. H. Groen
15.30 – 15.45 uur Pauze
15.45 – 17.00 uur De UWV-ontslagprocedure in relatie tot de zieke werknemer en de arbeidsgehandicapte werknemer
–  enkele ontslagcijfers
–  de kans op een procedure bij de rechter ná de beslissing van UWV
–  toepasselijke wet- en regelgeving en uitvoeringsregels ontslag
–  het aanvraagformulier voor ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer
–  ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid:
* toetsingscriteria
* rol bedrijfsarts
* reikwijdte herplaatsingsplicht sinds het arrest van de Hoge Raad d.d. 18 januari 2019 (ECLI:NL:HR:2019:64)
* start en einde herplaatsingsplicht
* herplaatsing met behulp van scholing
* het begrip passende arbeid onder de Wwz
* jurisprudentie in het kader van herplaatsing
–  deeltijdontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid: mogelijk of niet?
–  deskundigenadvisering door UWV-Sociaal Medische Zaken (SMZ), wanneer nog aan de orde?
–  ontslag wegens bedrijfseconomische redenen van een zieke werknemer: wanneer wel/niet mogelijk?
–  de extra bescherming van de arbeidsgehandicapte werknemer bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen
–  de Regeling compensatie transitievergoeding bij einde arbeidsovereenkomst na langdurige arbeidsongeschiktheid
Mr. J. Meijer
17.00 uur Afsluiting

*wisselend per locatie

PRIJS
€ 650,- per dag exclusief BTW.
Voor deelname aan beide dagen is de prijs € 1.150,- excl. BTW.

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

INSCHRIJFFORMULIER

Wet Modernisering Ziektewet in de praktijk

By | Ziekte | No Comments

In deze cursus staat de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet Modernisering Ziektewet) centraal. Deze wet heeft grote (financiële) gevolgen voor werkgevers doordat de Ziektewet- en WGA-lasten van vangnetters door middel van premiedifferentiatie worden doorberekend aan de laatste werkgever. Elke werkgever komt met de gevolgen van deze wet in aanraking wanneer sprake is van aflopende tijdelijke contracten maar ook bij de beëindiging van vaste contracten. Ook voor werknemers brengt deze wet wijzigingen met zich mee, onder meer door de aangescherpte sollicitatie- en re-integratieverplichtingen.

De gevolgen van de Wet Modernisering Ziektewet worden tijdens de cursus op een praktijkgerichte wijze besproken. Daarbij zal met name aan de orde komen welke risico’s werkgevers lopen en hoe zij deze risico’s kunnen beïnvloeden of beperken.

Met aandacht voor de consequenties van de WAB: o.a. de wettelijke bepalingen betreffende de oproepovereenkomst en de gevolgen daarvan voor de werkgeverslasten in het kader van de Ziektewet.

14 juni 2023 - (13.00 - 17.15 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

6 december 2023 - (13.00 - 17.15 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

Inschrijven

PUNTEN
NOvA 4 PO-punten
MfN 4 punten cat. 2
AbSg 4 uur arbeids-, bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde
Hobéon SKO 2 punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus is de cursist bekend met de gevolgen van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters voor werkgevers, werknemers en de arbeidsrechtpraktijk. Hij is in staat de (financiële) consequenties van deze wet in te schatten en te beoordelen welke stappen kunnen worden gezet om deze te beïnvloeden.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen met academisch denkniveau: HR-medewerkers, directieleden, (arbeidsrecht)adviseurs, mediators, arbeidsdeskundigen en bedrijfs- en verzekeringsartsen.

DOOR WIE

Mw. mr. dr. P.H. Burger
– advocaat bij Sprengers Advocaten te Utrecht

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

12.30 – 13.00 uur Ontvangst met sandwiches, registratie en uitreiking documentatie
13.00 – 13.30 uur Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet Modernisering Ziektewet)
– doelstelling en achtergrond
– systematiek en begrippen uit de Zw
13.30 – 15.00 uur Gevolgen voor werkgevers
– gevolgen door differentieerde premie ZW en WGA
– rol van de werkgever bij toekenningsbeslissingen UWV
– beïnvloeding door de bevordering van re-integratie
15.00 – 15.15 uur Pauze
15.15 – 16.15 uur Gevolgen voor werknemers
– wijziging ziektebegrip
– herkeuring na eerste ziektejaar
– aanscherping sollicitatie- en re-integratieverplichtingen
16.15 – 17.15 uur Tips & tricks
– preventie en re-integratiebegeleiding
– als belanghebbende optreden bij UWV
– eigenrisicodragerschap ZW en/of WGA
– administratie en aanstellingsbeleid
– wijze van afwikkeling dienstverband
17.15 uur Afsluiting

PRIJS
€ 435,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt.

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

ORDE_PO_4

2015 Mediatorsfederatie_Nederland_Kwaliteitsregister_PE(72)

AbSg logo zonder punten

Hobeon SKO

INSCHRIJFFORMULIER

Zieke werknemer op basis van casusposities

By | Capita Selecta, Ziekte | No Comments

Om uw kennis te verdiepen en ook op te frissen bieden wij u een speciaal seminar aan. Scherp op de praktijk toegesneden omdat wordt gekozen voor de insteek van casusbehandeling. Aan de hand van een twaalftal casusposities uit de praktijk wordt de problematiek van de zieke werknemer integraal behandeld: van aanstelling tot ontslag en van loon tot WIA. De casusposities worden van te voren door de docenten opgesteld en uitgewerkt.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:
• aanstelling (met name (on)mogelijkheden tot screening, aanstellingskeuring, rechtspositie van de sollicitant)
• preventie, verzuim- en controlevoorschriften
• loon bij ziekte
• passend werk
• re-integratie bij eigen werkgever en in het tweede spoor
• de problematiek van arbeidsconflicten
• de rol van de bedrijfsarts, de huisarts en andere factoren
• deskundigenoordelen
• Poortwachterstoets en loonsanctie
• ontslag tijdens/wegens ziekte (ontslag op staande voet, opzegging, ontbinding, beëindigingsovereenkomst, einde van rechtswege)
• ontslag na twee jaar ziekte
• recht op Ziektewetuitkering en recht op WIA-uitkering
• Wet Modernisering Ziektewet (BeVaZa)

Met aandacht voor de Wab en slapende dienstverbanden.

Het seminar heeft het karakter van een workshop en kent met het oog daarop een maximum aantal van 20 deelnemers.

PUNTEN
NOvA 6 PO-punten
MfN 6 punten cat. 2
AbSg 6 uur arbeids-, bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde
Hobéon SKO 3 punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus bent u (weer) geheel op de hoogte van de rechtspositie van zieke werknemers en de daarbij behorende actuele ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie. U bent in staat zelfstandig complexe dossiers betreffende zieke werknemers te behandelen.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen met academisch denkniveau: HR-medewerkers, directieleden, (arbeidsrecht)adviseurs, arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en mediators.

DOOR WIE

Mr. D.J. Buijs*
– oud-kantonrechter
Mw. mr. dr. P.H. Burger*
-advocaat bij Sprengers Advoaten te Utrecht
Mr. F.B.A.M. van Oss
– advocaat en partner bij OMVR advocaten te Harderwijk
– docent Arbeidsrecht

 

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

09.00 – 09.30 uur Ontvangst met koffie, registratie en uitreiking documentatie
09.30 – 11.00 uur Cases 1-3
11.00 – 11.15 uur Pauze
11.15 – 12.45 uur Cases 4-6
12.45 – 13.45 uur Lunch
13.45 – 15.15 uur Cases 7-9
15.15 – 15.30 uur Pauze
15.30 – 17.00 uur Casus 10-12
17.00 uur Afsluiting

PRIJS
€ 650- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt.

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

ORDE_PO_6

2015 Mediatorsfederatie_Nederland_Kwaliteitsregister_PE(72)

AbSg logo zonder punten

Hobeon SKO

INSCHRIJFFORMULIER

Arbeidsconflicten en ziekte

By | Disfunctioneren, wangedrag & arbeidsconflicten, Ziekte | No Comments

Een werknemer meldt zich ziek in verband met een conflict op het werk. Wat nu? Menig leidinggevende en rechtshulpverlener moet het antwoord op deze vraag schuldig blijven. Moet de ziekmelding ‘serieus’ worden genomen en worden doorgeleid naar de arbodienst? Moet het loon worden doorbetaald? En hoe moet het met de begeleiding van de werknemer? Welke maatregelen moet een werkgever nemen en moet de werknemer hieraan meewerken? Kan, als het conflict niet wordt opgelost, de werknemer worden ontslagen? Dergelijke vragen komen tijdens de studiedag aan de orde en worden beantwoord door met het onderwerp zeer ervaren docenten.

15 juni 2023 - (09.45 - 16.30 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

12 december 2023 - (09.45 - 16.30 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

Inschrijven

stethoscope and pen resting on a sheet of medical lab test results, with patient file and x-ray or mri film

PUNTEN
NOvA 5 PO-punten
MfN 5 punten cat. 2
AbSg 5 uur arbeids- en bedrijfsgeneeskunde
Hobéon SKO 2 punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus bent u in staat een verantwoorde inschatting te maken ten aanzien van de begeleiding en mogelijke oplossingen van een conflictsituatie. Duidelijk wordt voor u of een werkgever het loon moet doorbetalen, welke inspanningen van de werkgever kunnen worden verlangd om het conflict op te lossen, welke rol mediation daarbij speelt en op welke wijze de werknemer aan een voorgedragen oplossing moet meewerken. Ook heeft u kennis van de verschillende actoren in het begeleidingsproces, in het bijzonder de rol van de bedrijfsarts en de mediator.

VOOR WIE
Doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen.
De cursus is ook bestemd voor niet-juristen met academisch denkniveau: HR-medewerkers, directieleden, (arbeidsrecht)adviseurs, arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, mediators.

DOOR WIE

Mw. mr. dr. P.H. Burger
– advocaat bij Sprengers Advocaten te Utrecht
Mw. mr. H. Groen
– MfN mediator bij MediationPoint
Dr. B. Sorgdrager
– Zelfstandig bedrijfsarts bij BASBGZ

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

09.15 – 09.45 uur Ontvangst met koffie, registratie en uitreiking documentatie
09.45 – 10.45 uur Bedrijfsarts wettelijk kader
– Arbowet (Veilig en gezond werken)
– Wet BIG (Tuchtrecht)
– WGBO (Beroepsgeheim)
10.45 – 11.00 uur Pauze
11.00 – 12.00 uur Bedrijfsarts en richtlijn arbeidsconflict
– medische beperkingen?
– STECR werkwijzer
– beoordelen probleemoplossend vermogen
– deskundigenoordelen (re-integratie)
– reikwijdte advisering bedrijfsarts
– casuïstiek
Dr. B. Sorgdrager
12.00 – 13.00 uur Lunch
13.00 – 14.45 uur Arbeidsrechtelijke beoordeling van het conflict
– loondoorbetaling ex art. 7:628 BW of art. 7:629 BW?
– bewijslastverdeling
– hoogte van het loon/medewerkingsverplichting werknemer
– rol van coaching en begeleiding
– op non-actiefstelling en disciplinaire maatregelen
– ontslag wegens een conflict: transitievergoeding, verwijtbaarheid
– behandeling casus
Mw. mr. dr. P.H. Burger
14.45 – 15.00 uur Pauze
15.00 – 16.30 uur Ziekte, arbeidsconflict en mediation
– wat is een conflict: definities
– conflict en ziekte in de arbeidsrelatie: conflictdiagnose met CH-stijl en escalatieladder
– betrokkenen mediation: verwijzers, partijen
– wat is mediation: van ‘oorzaakdenken’ naar ‘oplosdenken’
– mediationproces: belangrijke aspecten
– checklist mediation: wanneer, aandachtspunten
Mw. mr. H. Groen
16.30 uur Afsluiting

PRIJS
€ 545,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt.

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

INSCHRIJFFORMULIER