Category

Ziekte

Summercourse Arbeidsrecht te Noordwijk

By | Actualiteiten Arbeidsrecht, Capita Selecta, Masterclasses, Ziekte | No Comments

Wederom organiseert het Instituut voor Arbeidsrecht haar Summercourse Arbeidsrecht in Noordwijk. Drie dagen kennis op doen en genieten van de ontspanning op het strand! Zoals we gewend zijn vindt alles plaats in het Two Brothers Noordwijk Beach. De bijeenkomst is een combinatie van kennisoverdracht, discussie en ontspanning! En dit alles onder leiding van vier zeer deskundige docenten!

Dag 1
4 september 2024 - (13.00 - 16.15 uur)
Two Brothers Noordwijk Beach te Noordwijk

Dag 2
5 september 2024 - (10.00 - 16.30 uur)
Two Brothers Noordwijk Beach te Noordwijk

Dag 3
6 september 2024 - (10.00 - 16.30 uur)
Two Brothers Noordwijk Beach te Noordwijk

 

Inschrijven

PUNTEN
NOvA 13 PO-punten bij drie dagen
NOvA 10 PO-punten bij dag 2 en dag 3
MfN 13 punten, cat. 2 (bij drie dagen)
MfN 10 punten, cat. 2 (bij dag 2 en dag 3)

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van deze cursus bent u volledig op de hoogte van de recente ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en jurisprudentie op het gebied van het arbeidsrecht. De opgedane kennis kunt u direct toepassen in uw praktijk.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch geschoold zijn en tenminste één jaar relevante praktijkervaring hebben. Niet-juristen: (arbeidsrecht)adviseurs, HRM-managers, mediators en P&O-medewerkers.

DOOR WIE

Mr. P. van den Brink
– advocaat bij Ten Holter Noordam Advocaten te Rotterdam
Mw. mr. E.W. de Groot
-kantonrechter, rechtbank Gelderland; locatie Arnhem; raadsheer plv hof Amsterdam
Prof. mr. dr. A.R. Houweling
– hoogleraar Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam
Mr. J. Meijer
– manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV;
– eindverantwoordelijk voor de Uitvoeringsregels ontslag

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

PROGRAMMA
Dag 1 – woensdag 4 september 2024

12.30 – 13.00 uur Ontvangst met sandwiches, registratie en onderlinge kennismaking
13.00 – 14.30 uur Actualiteiten UWV procedure
– de gemiddelde duur van een ontslagprocedure: waarom moet u deze weten?
– hoe groot is het risico op een procedure bij de rechter nádat UWV op de ontslagaanvraag
heeft beslist?
– de meest recente wijzigingen van de Uitvoeringsregels ontslagprocedure en de Uitvoeringsregels
Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen
– in hoeverre houdt UWV bij de beoordeling van ontslagaanvragen rekening met afspraken in een
CAO of sociaal plan?
Bedrijfseconomisch ontslag
– hoe worden de bedrijfseconomische redenen voor ontslag door UWV getoetst? Zijn er verschillen
met de rechter?
– de beoordeling van ontslagaanvragen op bedrijfseconomische gronden waar op de achtergrond een
verstoorde relatie of disfunctioneren speelt. Hoe gaat UWV hiermee om?
– een praktijkgeval: uitspraak UWV versus kantonrechter
– belangrijke opletpunten en jurisprudentie rondom het bepalen van de ontslagvolgorde (afspiegeling):
– de entiteit waarover wordt afgespiegeld
– Uitwisselbare functies
>werknemer werkt al enige tijd in een andere functie dan die waarin hij werd aangesteld;
>werkgever laat oude functie(s) vervangen en creëert nieuwe functie(s) (stoelendansmethode);
>werkgever onderbouwt de onderlinge uitwisselbaarheid van functies met een rapport van een
externe;
>werkgever verklaart dat de functiebeschrijvingen tijdens en ten behoeve van de UWV-
procedure zijn gemaakt
– berekening duur dienstverband: wat telt wel/niet mee?
– peildatum voor afspiegeling
– rangorderegels
– een praktijkgeval: uitspraak UWV versus kantonrechter
Jan Meijer
14.30 – 14.45 uur Pauze
14.45 – 16.15 uur Vervolg Actualiteiten UWV procedure
Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid:
>toetsingscriteria en jurisprudentie (B-grond)
>de gewijzigde Uitvoeringsregels Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid;
>wat als de werkgever geen verklaring van de bedrijfsarts en/of een WIA-beschikking van UWV kan
overleggen?
>jurisprudentie rondom ‘eigen werk in aangepaste vorm’
Herplaatsing bij bedrijfseconomisch ontslag en ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid
– belangrijke opletpunten en jurisprudentie rondom herplaatsing (start van de inspanningen tot
herplaatsing; aanvang en einde redelijke termijn; rol werkgever en werknemer bij herplaatsing;
reikwijdte en norm bij herplaatsing), onder meer voortvloeiende uit jurisprudentie op de A- en de B-
grond
– een praktijkgeval: uitspraak UWV versus kantonrechter
Stand van zaken voorgenomen maatregelen arbeidsmarkt

Jan Meijer
16.45 – 17.00 uur Klaarmaken voor borrel/diner
17.00 uur Borrel en aansluitend diner

Dag 2 – donderdag 5 september 2024

08.30 – 09.30 uur Ontbijt voor gasten dag 1
09.30 – 10.00 uur Ontvangst en registratie
10.00 – 12.45 uur
(incl. kwartier pauze)
Grensoverschrijdend gedrag, de stand van zaken
– eerste ervaringen met de nieuwe klokkenluidersregeling
– concept wet verplichtstelling vertrouwenspersoon
– social media, vrijheid van meningsuiting in relatie tot de werkvloer
– AI in het arbeidsrecht
Pieter van den Brink
12.45 – 13.45 uur Lunch
13.45 – 16.30 uur
(incl. kwartier pauze)
Concurrentiebeding
Twintig jaar geleden werd het wetsvoorstel 28167 – Nieuwe regeling concurrentiebeding, door de Tweede Kamer aangenomen. Twee jaar later werd het voorstel door de Eerste Kamer verworpen. Nu, 2024, ligt opnieuw het voorstel tot aanpassing van het concurrentiebeding op de wetgevingstafel. Tijd om dit voorstel nader te bestuderen.
Bovendien het uitgelezen moment de jurisprudentie over het concurrentiebeding van de afgelopen jaren op een rij te zetten. Wat is inmiddels de stand van zaken na AVM (2007 – zwaarder drukken) en Philips/Oostendorp (2006 – schriftelijkheid)? Hoe heeft de rechtspraak inzake motivering van het bepaaldetijdscontractconcurrentiebeding zich ontwikkeld? En welke rol spelen artikel 19 lid 3 GW alsook het verbod op nevenactiviteiten (2022) en de Wet bescherming bedrijfsgeheimen op de beoordeling van het rechtmatig belang van het beding? En klopt het dat in faillissementsprocedures het concurrentiebeding niet langer meer geldig is? En bij OvO juist wel of toch niet? Kortom, tijd voor een update!
Ruben Houweling
16.30 – 17.30 uur Eigen tijd
17.30 Diner

Dag 3 – vrijdag 6 september 2024

08.30 – 09.30 uur Ontbijt
09.30 – 10.00 uur Ontvangst en registratie
10.00 – 12.45 uur
(incl. kwartier pauze)
Zieke werknemer
– ziektebegrip
– loon
– re-integratieverplichtingen
– sancties
– einde arbeidsovereenkomst
Ellen de Groot
12.45 – 13.45 uur Lunch
13.45 – 16.30 uur
(incl. kwartier pauze)
Vervolg zieke werknemer
– opzegverbod
– samenhang problematiek
– verslaving/psychische problemen
– ontslag op staande voet/evhn
Ellen de Groot
16.30 uur Afsluiting

PRIJS

Drie dagen: € 1.795- exclusief BTW.
Twee dagen: € 1.475,- exclusief BTW.
Elke tweede cursist van hetzelfde kantoor ontvangt een korting van 10%.
Bij deze prijs is het volgende inbegrepen:
–             1 of 2 overnachting(en) in Golden Tulip Beach Hotel te Noordwijk, incl. ontbijt
–             2 of 3x lunch
–             2 of 3x diner
–             onbeperkt koffie, thee en fris tijdens cursusuren
–             documentatiemap

ANNULERING
Vanwege het bijzondere karakter van deze cursus is annuleren niet mogelijk. De afnemer mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits afnemer het IvA hiervan op de hoogte heeft gesteld.

 

 

INSCHRIJFFORMULIER

Arbeidsrecht in de zorg – driedaagse leergang voor de zorgsector

By | Actualiteiten Arbeidsrecht, Disfunctioneren, wangedrag & arbeidsconflicten, Ziekte | No Comments

Bijzonder werk, een bijzondere werkgever en een bijzondere werknemer…. Ruim 1 miljoen werknemers zijn werkzaam in de zorgsector. De aard van de werkzaamheden stelt bijzondere eisen aan deze werknemers. Het wordt door technologische ontwikkelingen en regeldruk ook complexer. Dat heeft gevolgen voor heel veel arbeidsrechtelijke onderwerpen: aanstelling, contracttype, beloning, onregelmatigheidstoeslagen, arbeidstijden, arbeidsomstandigheden, integriteit, ongewenste intimiteiten, de rol van de beroepscode, disciplinaire sancties, aanpassing arbeidsvoorwaarden (functiewijziging, overplaatsing), ontslag, wachtgeld, sociale plannen. Dat is ook de reden dat er diverse CAO’s van toepassing zijn met specifieke bepalingen.

Uniek programma:

Wij bieden een uniek programma – verspreid over drie afzonderlijke dagen – waarin de relevante arbeidsrechtelijke thema’s worden belicht vanuit de eigenheid van de zorg (en deels ook ‘welzijn’). Dat betekent dat bij de genoemde deelonderwerpen ook de specifieke bepalingen in de verschillende cao’s en rechtspraak met betrekking tot casusposities uit de zorg (en welzijn) worden besproken. De docenten hebben affiniteit met de zorgsector en zullen ook de te bespreken casusposities ontlenen aan de dagelijkse praktijk van de zorg. Het is mogelijk dat de cursist bepalingen uit een eigen (ondernemings)cao inbrengt.

Dag 1
8 oktober 2024 - (09.30 - 16.15 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

Dag 2
5 november 2024 - (09.30 - 16.15 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

Dag 3
19 november 2024 - (09.30 - 16.15 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

 

Inschrijven

Cropped shot of a doctor shaking hands with a businessman

HamertjeCursisten hebben onze cursus met de volgende opmerkingen samengevat:
– interactief, actueel en praktijkgericht

PUNTEN
NOvA 15 PO-punten (5 punten per dag)
MfN 15 punten, cat. 2 (5 punten per dag)
Hobéon SKO 6 punten  (2 punten per dag)

NIVEAU
* Deels basis/deels verdieping

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van deze driedaagse is de cursist geheel op de hoogte van de arbeidsrechtelijke vraagstukken in de zorgsector. De cursist kan dit direct toepassen in de praktijk.

VOOR WIE
De doelgroep bestaat uit advocaten, juristen, HRM-ers, medewerkers P&O, directieleden, juristen in of verbonden met: verpleging- en verzorgingshuizen, thuiszorg, ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, kraamzorg, overige gezondheidszorg (waaronder medische praktijken, tandheelkundige praktijken, ambulancezorg of GGD)

DOOR WIE

Mw. mr. dr. P.H. Burger
– advocaat bij Sprengers Advocaten te Utrecht
Mr. E.H. de Joode
– advocaat bij Ten Holter Noordam Advocaten te Rotterdam
Mw. mr. D. Schuurman
– advocaat bij Ten Holter Noordam Advocaten te Rotterdam
Mw. mr. A. Terpstra
– advocaat bij Sprengers Advocaten te Utrecht

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

NIEUW PROGRAMMA:

Dag 1: Aangaan arbeidsovereenkomst, arbeidsvoorwaarden, zzp`er in de zorg

09.00 – 09.30 uur Ontvangst met koffie, kennismaking en uitreiking documentatie
09.30 – 10.45 uur Aangaan van de arbeidsovereenkomst
– de sollicitatieprocedure
– vergewisplicht
– vragen referenties
– typen arbeidsovereenkomsten
– Wet TVA
10.45 – 11.00 uur Pauze
11.00 – 12.15 uur Aangaan van de arbeidsovereenkomst (vervolg)
– reistijd/reiskostenvergoeding
– onregelmatigheidstoeslag
– arbeidsplaats
– wijziging van arbeidsvoorwaarden
– nevenwerkzaamheden
Mr. E.H. de Joode
12.15 – 13.15 uur Lunch
13.15 – 14.30 uur Kwalificatie van de arbeidsovereenkomst: onderscheid arbeidsovereenkomst en zzp`er
14.30 – 14.45 uur Pauze
14.45 – 16.15 uur Het maken van afspraken met zzp`ers in de zorg
–arbeidstijden
–de overeenkomst van opdracht
–specifieke regels over de inzet van zzp `ers in de zorg
–rechtspraak
Mw. mr. D. Schuurman
16.15 uur Afsluiting

Dag 2: Arbeidsongeschiktheid en medezeggenschap

09.00 – 09.30 uur Ontvangst met koffie, kennismaking en uitreiking documentatie
09.30 – 10.45 uur Arbeidsongeschiktheid in de zorg
– ziekteverzuim en re-integratie, beoordeling UWV
– hoe om te gaan met ziekte in combinatie met een psychische aandoening en /of verslaving
10.45 – 11.00 uur Pauze
11.00 – 12.30 uur Arbeidsongeschiktheid in de zorg (vervolg)
– opzegverbod en ontslag tijdens en wegens ziekte
– hoe om te gaan met zieke vangnetters: re-integratie, einde arbeidsovereenkomst en verplichtingen in het kader van de Ziektewet
12.30 – 13.30 uur Lunch
13.30 – 14.45 uur Medezeggenschap in de zorg
– verschillende vormen van medezeggenschap in de zorg (ondernemingsraden, cliëntenraden, positie medische staf);
– Wet op de ondernemingsraden: bevoegdheden ondernemingsraad
14.45 – 15.00 uur Pauze
15.00 – 16.15 uur Medezeggenschap in de zorg (vervolg)
– ondernemingsraad en arbeidsvoorwaarden: welke bevoegdheden, verhouding tot cao en doorwerking in de arbeidsovereenkomst
Mw. mr. dr. P.H. Burger & mw. A. Terpstra
16.15 uur Afsluiting

Dag 3: Privacy en grensoverschrijdend gedrag en ontslag

09.00 – 09.30 uur Ontvangst met koffie, kennismaking en uitreiking documentatie
09.30 – 11.00 uur Privacy in de zorg
– privacy problematiek
– AVG
– ziekte en privacy
11.00 – 11.15 uur Pauze
11.15 – 12.30 uur Privacy in de zorg (vervolg)
– cameratoezicht
– Mobile Device Management
– WKKGZ in relatie tot privacy
Mr. E.H. de Joode
12.30 – 13.30 uur Lunch
13.30 – 14.45 uur Grensoverschrijdend gedrag in de zorg
– wat is grensoverschrijdend gedrag?
– grensoverschrijdend gedrag richting patient en medewerkers onderling
– wettelijk kader
– beleid
– ontslag bij grensoverschrijdend gedrag
– verplichting tot melding
– leeronderzoek
14.45 – 15.00 uur Pauze
15.00 – 16.15 uur Ontslag in de zorg
– melden calamiteiten
– ernstig verwijtbaar handelen
– rechtspraak
Mw. mr. D. Schuurman
16.15 uur Afsluiting

PRIJS
€ 1.599,- excl. BTW. Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt 10% kantoorkorting.
Het is ook mogelijk om de dagen los van elkaar te volgen. Indien u inschrijft voor één dag dan bedraagt de cursusprijs € 545,- excl. BTW.

ANNULERING
Vanwege het bijzondere karakter van deze cursus is annuleren niet mogelijk. De afnemer mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits afnemer het IvA hiervan op de hoogte heeft gesteld.

 

2015 Mediatorsfederatie_Nederland_Kwaliteitsregister_PE(72)

Hobeon SKO

INSCHRIJFFORMULIER

Sociale zekerheidsrecht voor de arbeidsrechtpraktijk

By | Actualiteiten Arbeidsrecht, Ziekte | No Comments

Het leeuwendeel van de cursus betreft de actualiteiten rondom het onderwerp ‘arbeidsongeschiktheid’.

Welke ontwikkelingen zijn er in de jurisprudentie rondom de begrippen duurzaamheid, inkomenseis en loonsanctie? De diverse medische en arbeidskundige aspecten van de WIA-en ZW-keuring komen aan de orde. Hoe zit het met een toename van arbeidsongeschiktheid en samenloop van loon en WIA-uitkering? Wat houdt de no riskpolis nu precies in? Wie mag dergelijke aanvragen en in welke situaties?
Wanneer pleegt een werknemer een benadelingshandeling in het kader van de Ziektewet? Welke mogelijkheden zijn er te komen tot een ontslag tijdens ziekte of WIA?

Hoe staat het met de cao-reparaties op dat punt (stichting private aanvulling WW en WG: spaww). Ook in de jurisprudentie zijn de nodige ontwikkelingen geweest op het terrein van verwijtbare werkloosheid, acceptatie van passende arbeid, de zelfstandige maar ook inzake de samenloop van WW en pensioen.

 

12 december 2024 - (13.00 - 17.15 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

 

Inschrijven

PUNTEN
NOvA 4 PO-punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht
Sociaal zekerheidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus is de cursist bekend met de belangrijkste ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie t.a.v. de Werkloosheidswet, Ziektewet, Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen.
De cursus is ook bestemd voor niet-juristen met academisch denkniveau: HR-medewerkers, directieleden, (arbeidsrecht)adviseurs.

DOOR WIE

Mr. dr. P.S. Fluit
– advocaat bij Stadhouders Advocaten te Utrecht
– raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag
– auteur Tekst&Commentaar Sociaal Zekerheidsrecht
– auteur Arbeidsrecht in de praktijk

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

12.30 – 13.00 uur Ontvangst met sandwiches, registratie en uitreiking documentatie
13.00 – 15.00 uur de WW 
– inkomensverrekening
– de zelfstandige
– de reparatieregeling voor het 3e WW-jaar
– verwijtbare werkloosheid (dringende reden en ontslagname)
– nalaten passende arbeid te behouden en te accepteren
15.00 – 15.15 uur Pauze
15.15 – 16.15 uur Ziektewet: ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie
– arbeidsongeschiktheidsbegrip
– premiedifferentiatie en eigenrisicodragerschap ZW
– jurisprudentie eerste jaarsherbeoordeling
– de benadelingshandeling
– No risk en nieuw bedongen arbeid
16.15 – 17.15 uur Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen: ontwikkelingen in jurisprudentie omtrent
– Korosec en de medische deskundige
– duurzaamheid IVA
– inkomenseis WGA
– inkomensverrekening WIA
– diverse medische en arbeidsdeskundige keuringsaspecten (schatting)
– loonsanctie ex. art. 25 lid 9 e.v. WIA
17.15 uur Afsluiting

PRIJS
€ 445,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt.

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

INSCHRIJFFORMULIER

Webinar Actuele ontwikkelingen rondom de zieke werknemer

By | Capita Selecta, Ziekte | No Comments

Aan de hand van casusposities worden in dit webinar actuele ontwikkelingen in jurisprudentie en regelgeving met u doorgenomen.

Het bijzondere van dit webinar is dat u uw casus en/of vragen die u op dat moment heeft direct kunt voorleggen aan onze docent. Dit kan voorafgaand aan de cursus, docent kan zich dan vooraf verdiepen in de materie, maar mag uiteraard ook tijdens het webinar.

17 september 2024 - (09.30 - 12.45 uur)
Webinar

12 november 2024 - (09.30 - 12.45 uur)
Webinar

Inschrijven

PUNTEN
NOvA 3 PO-punten
MfN 3 MfN PE-punten cat. 2
Hobéon SKO 1 PE-punt

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van dit webinar bent u op de hoogte van de laatste actualiteiten rondom de zieke werknemer. Zo blijft u op de hoogte van de allerlaatste ontwikkelingen op dit vlak.

VOOR WIE
Advocaten en juristen, maar zeker ook arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen, (arbeidsrecht)adviseurs, directeuren, HRM-ers, leden van de ondernemingsraad, mediators en P&O-medewerkers.

DOOR WIE

Mw. mr. dr. P.H. Burger
– advocaat bij Sprengers Advoaten te Utrecht

PROGRAMMA
Tijdens het webinar geeft docent gelegenheid voor een korte pauze

09.30 – 12.45 uur Actuele ontwikkelingen aan de hand van casusposities rondom de zieke werknemer.
12.45 uur Afsluiting

PRIJS
€ 267,- exclusief BTW.
Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt 10% kantoorkorting.

Mediatorsfederatie Nederland-CMYK

INSCHRIJFFORMULIER

Zieke werknemer

By | Ziekte | No Comments

De zieke werknemer…een dossier om hoofdpijn van te krijgen. Maar dat kan anders!
Hoe zorg je voor optimale begeleiding en oplossingen? Wat moet, mag en kan? En als niets meer werkt, wanneer mag je een zieke werknemer ontslaan? Wat zijn de valkuilen? Vanuit een arbeidsrechtelijke invalshoek worden tijdens deze tweedaagse cursus de uitgangspunten voor een goede behandeling van deze dossiers besproken en wordt ingegaan op relevante actualiteiten en rechtspraak.
Op dag één worden de rol van de bedrijfsarts, het ziektebegrip, de verplichting van de werknemer om (mee) te werken aan re-integratie en herstel, de reikwijdte van de mededelingsplicht van de werknemer bij sollicitatie, de verzuimbegeleiding, het begrip passende arbeid en (nieuw) bedongen arbeid en de do’s en don’ts in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter behandeld.
De tweede dag staan het ontslag van de zieke werknemer en wijziging van arbeidsvoorwaarden centraal. Ook wordt ingegaan op de rol van de mediator en alcohol en drugs op het werk en de (on)mogelijkheden om te testen. Zo krijgt u in twee dagen een volledig beeld van de zieke werknemer!

Dag 1
12 september 2024 - (09.30 - 17.00 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

3 oktober 2024 - (09.30 - 17.00 uur)
Bilderberg Grand Hotel Wientjes te Zwolle

19 november 2024 - (09.30 - 17.00 uur)
Van der Valk Hotel Breukelen te Breukelen

Dag 2
24 september 2024 - (09.30 - 17.00 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

17 oktober 2024 - (09.30 - 17.00 uur)
Bilderberg Grand Hotel Wientjes te Zwolle

4 december 2024 - (09.30 - 17.00 uur)
Van der Valk Hotel Breukelen te Breukelen

Inschrijven

Cursisten hebben onze cursus met de volgende opmerkingen samengevat:
– prima cursus, waarbij weer even alle relevante vraagstukken aan de orde zijn gekomen
– zeer praktisch en actueel
– uitstekende docenten
– prima combinatie van theorie en praktijk
– zeer bruikbaar materiaal

PUNTEN
Dag 1:
NOvA 6 PO-punten
MfN 6 punten cat. 2
AbSg 6 uur arbeids-, bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde
Hobéon SKO 3 PE-punten

Dag 2:
NOvA 6 PO-punten
MfN 6 punten cat. 2
AbSg 6 uur arbeids-, bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde
Hobéon SKO 3 PE-punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van deze tweedaagse cursus heeft u een volledig beeld hoe te handelen in geval van een zieke werknemer.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch denkniveau hebben.
Niet-juristen: arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen, (arbeidsrecht)adviseurs, directeuren, HRM’ers, leden van de ondernemingsraad, mediators en P&O medewerkers.

DOOR WIE

Mw. mr. dr. P.H. Burger
– advocaat bij Sprengers Advocaten te Utrecht
Mw. mr. C.J. Frikkee
– kantonrechter rechtbank Rotterdam en raadsheer-plaatsvervanger Hof ‘s-Hertogenbosch
 Mw. mr. H. Groen
– MfN mediator bij MediationPoint
Mw. mr. C.S. Kehrer-Bot*
– advocaat bij AKD te Rotterdam
Mr. J. Meijer
– manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV
– eindverantwoordelijk voor de Uitvoeringsregels ontslag
Dr. B. Sorgdrager
– zelfstandig bedrijfsarts bij BASBGZ

*wisselend per locatie

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

CURSUSDAG 1

09.00 – 09.30 uur Ontvangst met koffie, registratie en uitreiking documentatie
09.30 – 11.30 uur Ziekmelding en verzuimbegeleiding
– ziekmelding, privacy en controlevoorschriften
– ziektebegrip: juridisch
Ziekte bij sollicitatie
– aanstellingskeuring, mededelingsverplichting
– afwijzen op grond van medische aandoening en gelijke behandeling
Arbeidsongeschiktheid voorkomen, meewerken aan herstel
– ziekte door opzet of toedoen ontstaan
– zorgplicht werkgever
– behandelvrijheid van werknemer en de plicht tot re-integratie en meewerken aan herstel
Mw. mr. dr. P.H. Burger
11.30 – 12.30 uur Lunch
12.30 – 14.00 uur Re-integratie: Wet Verbetering Poortwachter
– waaruit bestaat het re-integratiedossier?
– toetsing van het re-integratieverslag door het UWV
– beleidsregels UWV
– problemen met tijdelijke dienstverbanden/einde dienstverband tijdens ziekte
– passende arbeid en (nieuw) bedongen arbeid
– arbeidsconflict
– wanneer een deskundig oordeel aanvragen en waarvoor?
– re-integratie in het eerste en tweede spoor
– (verlenging) opzegverbod
– sancties (op te leggen door UWV of door werkgever)
Mw. mr. dr. P.H. Burger/mw. mr. Chr. Kehrer-Bot*
14.00 – 14.15 uur Pauze
14.15 – 15.15 uur Vervolg Re-integratie: Wet Verbetering Poortwachter
WIA/ervaringen
Mw. mr. dr. P.H. Burger/mw. mr. Chr. Kehrer-Bot*
15.15 – 15.30 uur Pauze
15.30 – 17.00 uur Wat kan en moet de bedrijfsarts?
– taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden bedrijfsarts
– handelen van bedrijfsarts bij veel voorkomende problemen op spreekuur (psychische klachten, conflicten)
– belastbaarheid; arbeidsbelasting en herstel belemmerende factoren (second opinion, deskundigenoordeel)
– rapporteren: wat wel en wat niet (beroepsgeheim en adviesplicht)
Dr. B. Sorgdrager
17.00 uur Afsluiting

*wisselend per locatie

CURSUSDAG 2

09.00 – 09.30 uur Ontvangst met koffie, registratie en uitreiking documentatie
09.30 – 11.15 uur Wijziging van arbeidsvoorwaarden bij ziekte
– aanpassing van arbeidsvoorwaarden: wanneer wel/niet en hoe dan?
– beroep op eenzijdig wijzigingsbeding mogelijk?
– rol van het goed werknemerschap
Mw. mr. C.J. Frikkee
11.15 – 11.30 uur Pauze
11.30 – 13.00 uur Ontslag van een zieke werknemer: wanneer (niet)?
– het opzegverbod bij ziekte
– verval van het opzegverbod bij ziekte
– ontbinding arbeidsovereenkomst door de kantonrechter tijdens ziekte
– de kantonrechter en doorbreking van het opzegverbod
– het deskundigenoordeel bij ontslag
– ontslag op staande voet
– ontslagvergoedingen
– beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden
Op het grensvlak…ziek of verslaafd?
– drugs en alcohol op het werk
– rol van bedrijfsarts
– behandelplan en rol werkgever
– loondoorbetaling: wiens risicosfeer?
– overplaatsing van de werknemer
– ontbinding arbeidsovereenkomst wegens drugs- of alcoholgebruik en ontslag op staande voet
– verplichting tot medewerking aan drugs- of alcoholtest?
Mw. mr. C.J. Frikkee
13.00 – 14.00 uur Lunch
14.00 – 15.30 uur Ziekte, arbeidsconflict en mediation
– wat is een conflict: definities
– conflict en mediation: situaties, conflictdiagnoes, CH-stijl en escalatietrap
– betrokkenen mediation: verwijzers, deelnemers, overige betrokkenen
– wat is mediation: van ‘oorzaakdenken’ naar ‘oplossingsdenken’
– mediationproces: belangrijke aspecten
– checklist mediation: juridisch en mediation, zelf bemiddelen of doorverwijzen, hoe verwijzen, alternatief en uitkomst
Mw. mr. H. Groen
15.30 – 15.45 uur Pauze
15.45 – 17.00 uur De UWV-ontslagprocedure in relatie tot de zieke werknemer en de arbeidsgehandicapte werknemer
–  enkele ontslagcijfers
–  de kans op een procedure bij de rechter ná de beslissing van UWV
–  toepasselijke wet- en regelgeving en uitvoeringsregels ontslag
–  het aanvraagformulier voor ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer
–  ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid:
* toetsingscriteria
* rol bedrijfsarts
* reikwijdte herplaatsingsplicht sinds het arrest van de Hoge Raad d.d. 18 januari 2019 (ECLI:NL:HR:2019:64)
* start en einde herplaatsingsplicht
* herplaatsing met behulp van scholing
* het begrip passende arbeid onder de Wwz
* jurisprudentie in het kader van herplaatsing
–  deeltijdontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid: mogelijk of niet?
–  deskundigenadvisering door UWV-Sociaal Medische Zaken (SMZ), wanneer nog aan de orde?
–  ontslag wegens bedrijfseconomische redenen van een zieke werknemer: wanneer wel/niet mogelijk?
–  de extra bescherming van de arbeidsgehandicapte werknemer bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen
–  de Regeling compensatie transitievergoeding bij einde arbeidsovereenkomst na langdurige arbeidsongeschiktheid
Mr. J. Meijer
17.00 uur Afsluiting

*wisselend per locatie

PRIJS
€ 650,- per dag exclusief BTW.
Voor deelname aan beide dagen is de prijs € 1.150,- excl. BTW.

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

INSCHRIJFFORMULIER

Wet Modernisering Ziektewet in de praktijk

By | Ziekte | No Comments

In deze cursus staat de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet Modernisering Ziektewet) centraal. Deze wet heeft grote (financiële) gevolgen voor werkgevers doordat de Ziektewet- en WGA-lasten van vangnetters door middel van premiedifferentiatie worden doorberekend aan de laatste werkgever. Elke werkgever komt met de gevolgen van deze wet in aanraking wanneer sprake is van aflopende tijdelijke contracten maar ook bij de beëindiging van vaste contracten. Ook voor werknemers brengt deze wet wijzigingen met zich mee, onder meer door de aangescherpte sollicitatie- en re-integratieverplichtingen.

De gevolgen van de Wet Modernisering Ziektewet worden tijdens de cursus op een praktijkgerichte wijze besproken. Daarbij zal met name aan de orde komen welke risico’s werkgevers lopen en hoe zij deze risico’s kunnen beïnvloeden of beperken.

Met aandacht voor de consequenties van de WAB: o.a. de wettelijke bepalingen betreffende de oproepovereenkomst en de gevolgen daarvan voor de werkgeverslasten in het kader van de Ziektewet.

7 november 2024 - (13.00 - 17.15 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

Inschrijven

PUNTEN
NOvA 4 PO-punten
MfN 4 punten cat. 2
AbSg 4 uur arbeids-, bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde
Hobéon SKO 2 PE-punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus is de cursist bekend met de gevolgen van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters voor werkgevers, werknemers en de arbeidsrechtpraktijk. Hij is in staat de (financiële) consequenties van deze wet in te schatten en te beoordelen welke stappen kunnen worden gezet om deze te beïnvloeden.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen met academisch denkniveau: HR-medewerkers, directieleden, (arbeidsrecht)adviseurs, mediators, arbeidsdeskundigen en bedrijfs- en verzekeringsartsen.

DOOR WIE

Mw. mr. dr. P.H. Burger
– advocaat bij Sprengers Advocaten te Utrecht

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

12.30 – 13.00 uur Ontvangst met sandwiches, registratie en uitreiking documentatie
13.00 – 13.30 uur Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet Modernisering Ziektewet)
– doelstelling en achtergrond
– systematiek en begrippen uit de Zw
13.30 – 15.00 uur Gevolgen voor werkgevers
– gevolgen door differentieerde premie ZW en WGA
– rol van de werkgever bij toekenningsbeslissingen UWV
– beïnvloeding door de bevordering van re-integratie
15.00 – 15.15 uur Pauze
15.15 – 16.15 uur Gevolgen voor werknemers
– wijziging ziektebegrip
– herkeuring na eerste ziektejaar
– aanscherping sollicitatie- en re-integratieverplichtingen
16.15 – 17.15 uur Tips & tricks
– preventie en re-integratiebegeleiding
– als belanghebbende optreden bij UWV
– eigenrisicodragerschap ZW en/of WGA
– administratie en aanstellingsbeleid
– wijze van afwikkeling dienstverband
17.15 uur Afsluiting

PRIJS
€ 435,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt.

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

ORDE_PO_4

2015 Mediatorsfederatie_Nederland_Kwaliteitsregister_PE(72)

AbSg logo zonder punten

Hobeon SKO

INSCHRIJFFORMULIER

Zieke werknemer op basis van casusposities

By | Capita Selecta, Ziekte | No Comments

Om uw kennis te verdiepen en ook op te frissen bieden wij u een speciaal seminar aan. Scherp op de praktijk toegesneden omdat wordt gekozen voor de insteek van casusbehandeling op basis van situaties die in de praktijk hebben gespeeld en in veel gevallen ook aan de rechter zijn voorgelegd. Aan de hand van een achttal casusposities uit de praktijk worden diverse situaties met betrekking tot de zieke werknemer behandeld. De casusposities worden van tevoren door de docenten opgesteld en uitgewerkt.
Onderwerpen die aan de orde komen zijn:
– re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers
– de loonbetalingsverplichting van de werkgever bij arbeidsongeschiktheid en/of arbeidsconflicten
– de rol van de bedrijfsarts, de huisarts en andere actoren
– ziekte in het buitenland
– mogelijkheid van loonsanctie door de werkgever
– deskundigenoordelen van het UWV
– mediation
– verzuimverzekering
– ontslagmogelijkheden bij arbeidsongeschiktheid
– loonsancties van het UWV

Met aandacht voor de WAB en slapende dienstverbanden

Het seminar heeft het karakter van een workshop en kent met het oog daarop een maximum aantal van 20 deelnemers.

12 december 2024 - (13.00 - 17.15 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

 

Inschrijven

Zieke werknemer op basis van casusposities

Het seminar heeft het karakter van een workshop en kent met het oog daarop een maximum aantal van 20 deelnemers.

PUNTEN
NOvA 4 PO-punten
MfN 4 punten cat. 2
AbSg 4 uur arbeids-, bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde
Hobéon SKO 2 PE-punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus bent u (weer) geheel op de hoogte van de rechtspositie van zieke werknemers en de daarbij behorende actuele ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie. U bent in staat zelfstandig complexe dossiers betreffende zieke werknemers te behandelen.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen met academisch denkniveau: HR-medewerkers, directieleden, (arbeidsrecht)adviseurs, arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en mediators.

DOOR WIE

Mr. D.J. Buijs
– oud-kantonrechter
Mr. F.B.A.M. van Oss
– advocaat en partner bij OMVR advocaten te Harderwijk
– docent Arbeidsrecht

 

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

12.30 – 13.00 uur Ontvangst met een broodje en koffie, registratie en uitreiking documentatie
13.00 – 15.00 uur Cases 1-4
15.00 – 15.15 uur Pauze
15.15 – 17.15 uur Cases 5-8
17.15 uur Afsluiting

PRIJS
€ 445- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt.

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

2015 Mediatorsfederatie_Nederland_Kwaliteitsregister_PE(72)

AbSg logo zonder punten

Hobeon SKO

INSCHRIJFFORMULIER

Arbeidsconflicten en ziekte

By | Disfunctioneren, wangedrag & arbeidsconflicten, Ziekte | No Comments

Een werknemer meldt zich ziek in verband met een conflict op het werk. Wat nu? Menig leidinggevende en rechtshulpverlener moet het antwoord op deze vraag schuldig blijven. Moet de ziekmelding ‘serieus’ worden genomen en worden doorgeleid naar de arbodienst? Moet het loon worden doorbetaald? En hoe moet het met de begeleiding van de werknemer? Welke maatregelen moet een werkgever nemen en moet de werknemer hieraan meewerken? Kan, als het conflict niet wordt opgelost, de werknemer worden ontslagen? Dergelijke vragen komen tijdens de studiedag aan de orde en worden beantwoord door met het onderwerp zeer ervaren docenten.

12 december 2024 - (09.45 - 16.30 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

Inschrijven

stethoscope and pen resting on a sheet of medical lab test results, with patient file and x-ray or mri film

PUNTEN
NOvA 5 PO-punten
MfN 5 punten cat. 2
AbSg 5 uur arbeids- en bedrijfsgeneeskunde
Hobéon SKO 2 punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus bent u in staat een verantwoorde inschatting te maken ten aanzien van de begeleiding en mogelijke oplossingen van een conflictsituatie. Duidelijk wordt voor u of een werkgever het loon moet doorbetalen, welke inspanningen van de werkgever kunnen worden verlangd om het conflict op te lossen, welke rol mediation daarbij speelt en op welke wijze de werknemer aan een voorgedragen oplossing moet meewerken. Ook heeft u kennis van de verschillende actoren in het begeleidingsproces, in het bijzonder de rol van de bedrijfsarts en de mediator.

VOOR WIE
Doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen.
De cursus is ook bestemd voor niet-juristen met academisch denkniveau: HR-medewerkers, directieleden, (arbeidsrecht)adviseurs, arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, mediators.

DOOR WIE

Mw. mr. dr. P.H. Burger
– advocaat bij Sprengers Advocaten te Utrecht
Mw. mr. H. Groen
– MfN mediator bij MediationPoint
Dr. B. Sorgdrager
– Zelfstandig bedrijfsarts bij BASBGZ

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

09.15 – 09.45 uur Ontvangst met koffie, registratie en uitreiking documentatie
09.45 – 10.45 uur Bedrijfsarts wettelijk kader
– Arbowet (Veilig en gezond werken)
– Wet BIG (Tuchtrecht)
– WGBO (Beroepsgeheim)
10.45 – 11.00 uur Pauze
11.00 – 12.00 uur Bedrijfsarts en richtlijn arbeidsconflict
– medische beperkingen?
– STECR werkwijzer
– beoordelen probleemoplossend vermogen
– deskundigenoordelen (re-integratie)
– reikwijdte advisering bedrijfsarts
– casuïstiek
Dr. B. Sorgdrager
12.00 – 13.00 uur Lunch
13.00 – 14.45 uur Arbeidsrechtelijke beoordeling van het conflict
– loondoorbetaling ex art. 7:628 BW of art. 7:629 BW?
– bewijslastverdeling
– hoogte van het loon/medewerkingsverplichting werknemer
– rol van coaching en begeleiding
– op non-actiefstelling en disciplinaire maatregelen
– ontslag wegens een conflict: transitievergoeding, verwijtbaarheid
– behandeling casus
Mw. mr. dr. P.H. Burger
14.45 – 15.00 uur Pauze
15.00 – 16.30 uur Ziekte, arbeidsconflict en mediation
– wat is een conflict: definities
– arbeidsconflict en mediation escalatietrap: situaties, conflictdiagnose, CH-stijl
– betrokkenen mediation: verwijzers, deelnemers, overige betrokkenen
– wat is mediation: van ‘oorzaakdenken’ naar ‘oplossingsdenken’
– mediationproces: belangrijke aspecten
– checklist mediation : juridisch en mediation, zelf bemiddelen of doorverwijzen, hoe verwijzen, alternatief en uitkomst
Mw. mr. H. Groen
16.30 uur Afsluiting

PRIJS
€ 545,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt.

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

INSCHRIJFFORMULIER