Category

Capita Selecta

Actualiteiten Bijzondere bedingen in de arbeidsovereenkomst

By | Capita Selecta | No Comments

De bijzondere arbeidsrechtelijke bedingen staan volop in de belangstelling. Het kabinet beoogt de toekomst van het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te veranderen. Wat is de actuele stand van zaken daarvan? Daarnaast heeft de Wet Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden de regels rondom het studiekostenbeding en het verbod op nevenactiviteiten veranderd. Wat is hiervan de actuele stand van zaken. De grenzen van het geheimhoudingsbeding worden ingevuld door onder meer de wijzigingen in de klokkenluidersregeling en door het grondrecht van vrijheid van meningsuiting. Ook dit wordt door onze docenten besproken.

In vier uur wordt u op de hoogte gebracht van de meest recente ontwikkelingen. De docenten zullen die ook plaatsen in de meer algemene kaders die voor de verschillende bijzondere bedingen, al dan niet wettelijk uitgewerkt, in de rechtspraak zijn ontwikkeld.

In hoeverre de in het programma genoemde onderwerpen worden behandeld is afhankelijk van de actualiteit.

28 november 2024 - (13.00 - 17.15 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

24 juni 2025 - (13.00 - 17.15 uur)
Van der Valk Hotel Breukelen te Breukelen

20 november 2025 - (13.00 - 17.15 uur) Let op: 2025 !
Novotel Amsterdam Schiphol Air;port te Hoofddorp

 

Inschrijven

PUNTEN
NOvA 4 PO-punten

NIVEAU
* Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus beschikt u over verdiepende kennis met betrekking tot de zogenaamde bedingen in de arbeidsovereenkomst.

 

VOOR WIE
Doelgroep: advocaten, bedrijfsjuristen, juristen van werkgevers- en werknemersorganisaties, (arbeidsrecht)adviseurs, directeuren, HR-managers en medewerkers, leden OR en P&O-managers.

DOOR WIE

Mr. D.J. Buijs
– oud- kantonrechter
Mevrouw mr. C. van Gent
– advocaat bij BarentsKrans Advocaten te Den Haag

SYLLABUS
In de week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. Een exemplaar van de ppt van docent ligt voor u klaar op locatie.

PROGRAMMA:

12.30 – 13.00 uur Ontvangst met sandwiches en koffie/thee en registratie
13.00 – 15.00 uur – concurrentiebeding
– Schriftelijkheidseis in het algemeen
– geheimhoudingsbeding
– boetebeding
– nevenactiviteitenbeding
– eenzijdig wijzigingsbeding
– studiekostenbeding
– proeftijdbeding
15.00 – 15.15 uur Pauze
15.15 – 17.15 uur Vervolg programma
17.15 uur Afsluiting

PRIJS
€ 435,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt.

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren. Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

.

INSCHRIJFFORMULIER

Pensioenrecht in de arbeidsrechtpraktijk

By | Actualiteiten Arbeidsrecht, Capita Selecta | No Comments

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde waarmee globaal 30% van de loonkosten is gemoeid. Het is bovendien een complexe arbeidsvoorwaarde, die veel van de werkgever en zijn adviseurs vergt. Voor de doelgroep van deze cursus is het dan ook noodzakelijk om voldoende kennis te hebben van en bij te blijven op het gebied van het pensioenrecht, al is het maar om problemen te signaleren. Zeker nu dit rechtsgebied enorm in beweging is en zal blijven. Dit door de invoering van de Wet toekomst pensioenen, een ingrijpende pensioenhervorming voor de toekomst, maar voor pensioenregelingen bij pensioenfondsen ook voor het verleden in verband met het voorgenomen “invaren” van bestaande rechten in het hervormde stelsel. Onderdelen van deze pensioenhervorming zijn:

• verhoging van de AOW-leeftijd tot 67 in 2024 en vervolgens vanaf 2025 met 8 maanden bij een stijging van de levensverwachting met 1 jaar;
• het vervallen van de mogelijkheid pensioenregelingen van het type uitkeringsovereenkomst (meestal: een middelloonregeling) en van het type kapitaalovereenkomst aan te bieden;
• het voorschrift dat pensioenregelingen uitsluitend premieovereenkomsten kunnen zijn, te weten: solidaire premieovereenkomsten, flexibele premieovereenkomsten al dan niet met risicodelingsreserve of premie-uitkeringsovereenkomsten;
• het vervallen van doorsneepremie bij verplichte bedrijfstakpensioenfondsen;
• het voorschrift dat de premie voor pensioenregelingen leeftijdsonafhankelijk dient te zijn, wat leidt tot degressieve pensioenopbouw;
• de hervorming van het partnerpensioen;
• randvoorwaarden voor compensatie;
• complex overgangsrecht;
• de verplichting voor werkgevers een transitieplan op te stellen;
• de verplichting voor pensioenuitvoerders een implementatieplan en een communicatieplan op te stellen;
• het “invaren” van bestaande pensioenopbouw als default (“invaren”, tenzij …);
• het vervallen van het fiscale Witteveen-kader dat wordt vervangen door het voorschrift dat pensioenpremie leeftijdsonafhankelijk dient te zijn.

Deze cursus focust gezien de enorme impact voor de praktijk op de Wet toekomst pensioenen. De cursus wordt interactief gegeven, mede door het gebruik van pollvragen. U kunt ook vooraf vragen die bij u leven inzenden.

25 maart 2025 - (13.00 - 17.15 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

12 juni 2025 - (13.00 - 17.15 uur)
Van der Valk Hotel Breukelen te Breukelen

25 september 2025 - (13.00 - 17.15 uur) let op: 2025 !
Novotel Brainpark te Rotterdam

 

Inschrijven

PUNTEN
NOvA 4 PO-punten
MfN 4 punten, cat. 2 kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.

 

NIVEAU
* Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus beschikt u over verdiepende kennis met betrekking tot pensioen in de tweede pijler en weet u deze kennis toe te passen in uw praktijk. De cursus richt zich op de implementatie van de Wet toekomst pensioenen in arbeidsvoorwaarden.

VOOR WIE
Doelgroep: advocaten, bedrijfsjuristen, juristen van werkgevers- en werknemersorganisaties, (arbeidsrecht)adviseurs en pensioenadviseurs, directeuren, HR-managers en medewerkers, leden OR en P&O-managers.
De cursus geeft de theoretische basis die u nodig heeft voor het signaleren en eventueel zelfstandig oplossen van pensioenvraagstukken in uw eigen werkveld, toegespitst op de Wet toekomst pensioenen.

DOOR WIE

Mr. W.P.M. Thijssen
– advocaat bij Pensioenadvocaten.nl te Amstelveen

SYLLABUS
In de week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. Een exemplaar van de ppt van docent ligt voor u klaar op locatie.

PROGRAMMA:

12.30 – 13.00 uur Ontvangst met sandwiches en registratie (buiten de zaal)
13.00 – 15.00 uur Pensioen in de arbeidsvoorwaarden
• waarom het nieuwe stelsel;
• mogelijke pensioenovereenkomsten;
• leeftijdsonafhankelijke premie en degressieve pensioenopbouw;
• partnerpensioen;
• transitieplan, implementatieplan en communicatieplan;
• compensatie (randvoorwaarden; toetsing objectieve rechtvaardiging leeftijdsonderscheid);
• medezeggenschap bij inrichten pensioenovereenkomst en keuze pensioenuitvoerder
15.00 – 15.15 uur Pauze
15.15 – 17.15 uur Implementatie van de Wet toekomst pensioenen
• pensioeninstellingen en hun bevoegdheden tot aanbieden vastgesteld pensioen;
• compensatie;
• invaren (governance en eigendomsaspect);
• overgangsrecht;
• het wijzigingstraject (instemming, eventueel via negatieve optie ( “CZ-leerstuk); eenzijdige wijziging (“Fair Play”-leer); rol “Stoof/Mammoet”-leer; onaanvaardbaarheidsleerstuk);
• houdbaarheid verplichtstelling;
• procesrecht (rol van de transitiecommissie)
17.15 uur Afsluiting

PRIJS
€ 435,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt.

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren. Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

.

INSCHRIJFFORMULIER

De vaststellingsovereenkomst in het arbeidsrecht

By | Capita Selecta | No Comments

Verreweg de meeste arbeidsovereenkomsten eindigen tegenwoordig niet via een procedure bij het UWV of de kantonrechter, maar met – wat vroeger genoemd werd – wederzijds goedvinden. Werkgever en werknemer leggen de afspraken doorgaans vast in een vaststellingsovereenkomst. Steeds vaker zien wij dat deze overeenkomst of afspraken uit deze overeenkomst onderwerp zijn van geschil. Denk bijvoorbeeld aan geschillen over de geldigheid van de overeenkomst bij een onder dreiging van een ontslag op staande voet tot stand gekomen vaststellingsovereenkomst, bij verzwijging door de werknemer van het al hebben van een nieuwe baan en  geschillen over het finale kwijtingsbeding. Ook de relatie met de sociale zekerheid is van belang. Hoe zit het onder de Wwz met de vroegere fictieve opzegtermijn? En hoe om te gaan met beëindiging van een arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer met het oog op de strenge beoordeling daarvan door het UWV ?  Door onze uitstekende docenten worden de belangrijkste punten voor u op een rij gezet!

30 september 2024 - (12.30 - 17.15 uur)
Bilderberg Grand Hotel Wientjes te Zwolle

3 december 2024 - (12.30 - 17.15 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

 

Inschrijven


-prima theorie met praktijk over arbeidsrecht afgewisseld
-de tijd vloog om: dat is altijd een goed teken !

PUNTEN
NOvA 4 PO-punten
MfN 4 punten, cat. 2

NIVEAU
** Verdieping (Basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na deze middag bent u geheel op de hoogte van de belangrijkste aspecten van de vaststellingsovereenkomst in het arbeidsrecht en heeft u vele praktijktips ontvangen.

VOOR WIE
De doelgroep bestaat uit advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch denkniveau hebben. Niet-juristen: accountants, (arbeidsrecht)adviseurs, belastingadviseurs, (financieel) directeuren, HRM-managers, leden van de ondernemingsraad en P&O-medewerkers.

DOOR WIE

Mr. D.J. Buijs
– oud-kantonrechter
Mw. mr. E.B. Wits
– advocaat bij het advocatenkantoor van werkgeversorganisatie AWVN te Den Haag
– auteur van o.a. het hoofdstuk over de Vaststellingsovereenkomst in het Boek Ontslagrecht in hoofdlijnen (in de reeks Kluwer Monografieën Sociaal Recht).

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

12.30 – 13.00 uur Ontvangst met sandwiches, registratie en uitreiking documentatie
13.00 – 15.00 uur – Grondslagen van de wettelijke regeling
– Onzekerheid en geschil
– Overeenkomst, beslissing en vaststelling
– Beslissing in strijd met dwingend recht
– Uitleg van vaststellingovereenkomst
– Vernietigbaarheid van vaststellingsovereenkomst
– De beëindigingsovereenkomst m.b.t. arbeidsovereenkomst
– Verschil met instemming
– Losse eindjes overeenkomst (LEO)
– Bedenktermijn: dwalen kan niet meer?
15.00 – 15.15 uur Pauze
15.15 – 17.15 uur – De vergoeding
– Beëindigen bij ziekte, (dreigend) ontslag op staande voet en disfunctioneren
– Benadelingshandeling WW (voorheen fictieve opzegtermijn)
– Finale kwijting
17.15 uur Afsluiting

 

PRIJS
€ 435,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt.

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

INSCHRIJFFORMULIER

Actualiteiten Arbeidsrecht

By | Actualiteiten Arbeidsrecht, Capita Selecta | No Comments

Deze verdiepingscursuscursus is speciaal opgezet om actuele ontwikkelingen in de rechtspraak en op het gebied van wetgeving halfjaarlijks door te nemen vanuit het perspectief van HRM/P&O.

In het bijzonder wordt telkens aandacht besteed aan onderwerpen als:

 • wanneer is sprake van een arbeidsovereenkomst en wanneer is sprake van een overeenkomst van opdracht (zzp-er)?
 • ontbinding van de arbeidsovereenkomst en ontslag op staande voet
 • arbeidsongeschiktheid van werknemers en arbeidsconflicten
 • bijzondere bedingen

IN HET VOORJAAR WORDEN DE VOLGENDE UITSPRAKEN BESPROKEN:
Arbeidsovereenkomst/opdracht
Wetsontwerp verduidelijking arbeidsrelatie
Hof Amsterdam 9 januari 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:3 Mediahuis; arbeidsovereenkomst)
Ktr. Amsterdam 6 februari 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:685 (Volkskrant corrector; arbeidsovereenkomst)
Ktr. Almere 12 februari 2024, ECLI:NL:RBMN:2024:1231 (HR-medewerker; opdracht)
Ktr. Utrecht 22 november 2023, ECLI:NL:RBMN:2023:6218 (Elektricien; opdracht)

Ontbinding/ontslag op staande voet
Ktr. Tilburg 23 februari 2024, ECLI:NL: RBZWB:2024:1165 Alcoholverslaving
Hof Amsterdam 22 augustus 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:2308 Verzwijgen beperkingen bij bedrijfsarts
HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1668 (onverwijldheidseis bij samengestelde dringende reden)
HR 2 februari 2024 (81 RO) ECLI:NL:HR:2024:159 (conclusie ECLI:NL:PHR:2023:1205) (je weet wel waarom, onverwijlde mededeling)

Grensoverschrijdend gedrag
HR 1 december 2023 (81 RO), ECLI:NL:HR:2023:1672 (conclusie ECLI:NL:PHR:2023:1024) (Verschil strafrechtelijk bewijs en aannemelijk maken)

Herplaatsing
HR 2 juni 2023 (81 RO) ECLI:NL:HR:2023:825 (conclusie ECLI:NL:PHR:2023:316) (Herplaatsingsonderzoek beoordelen ten tijde van indiening verzoek, geen herstel mogelijk)
Hof Arnhem-Leeuwarden ECLI:NL:GHARL:2023:8414 (Onjuiste beslissing kantonrechter wegens niet beoordelen herplaatsing)

Billijke vergoeding
Ktr. Den Haag 8 november 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:20801 (Geen rekening houden met WW bij berekening billijke vergoeding)
Vakantie
HR 17 november 2023, ECLI:NL:HR:2023:1603 (Afschrijving vakantiedagen in geval van ziekte)
Ktr. Zwolle 6 februari 2024ECLI:NL:RBOVE:2024:639 (Minuren toch mogen verrekenen)

Arbeidsongeschiktheid en arbeidsconflicten
Ktr. Utrecht 28 februari 2024, ECLI:NL:RBMNE:2024:971 (Aansprakelijkheid Arbodienst)
CRvB 23 november 2023, ECLI:NL:CRVB:2023:2216 (Verantwoordelijkheid werkgever voor onjuiste adviezen bedrijfsarts)
Ktr. Breda 22 november 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:9358 (Uitstel urenvermeerdering als ziekmelding)
Ktr. Middelburg 28 februari 2024, ECLI:NL:RBZWB:2024:1341(Situatieve arbeidsongeschiktheid)

Klachtplicht
Ktr. Rotterdam 1 maart 2024, ECLI:RBROT:2024:1477(Klachtplicht niet van toepassing op loonvordering)

Bijzondere bedingen
Concurrentiebeding
HR 8 maart 2024, ECLI:NL:HR:2024:336 (Klachtplicht niet van toepassing in geval van schending concurrentiebeding0
Ktr. Zaanstad 8 februari 2024, ECLI:NL:RBNHO:2024:1152 (Belangenafweging, enorme carrièreverbetering)
Ktr. Rotterdam 9 februari 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:1015 (Geen overtreding concurrentiebeding, wel relatiebeding)
Wetsvoorstel modernisering concurrentiebeding

Scholing
Ktr. Rotterdam 25 januari 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:618 (Trambestuurder)
Ktr. Rotterdam 16 januari 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:400 (Advocaat)
Ktr. Utrecht 13 december 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:6981 (Bedrijfsarts)

In het voorjaar van 2024 wordt daarnaast aandacht besteed aan de wettelijke vakantieregeling.

In het najaar van 2024 staan mogelijk nieuwe wetsvoorstellen in de belangstelling.

8 oktober 2024 - (13.00 - 17.15 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

7 november 2024 - (13.00 - 17.15 uur)
Bilderberg Grand Hotel Wientjes te Zwolle

26 november 2024 - (13.00 - 17.15 uur)
Golden Tulip Hotel Central te Den Bosch

10 december 2024 - (13.00 - 17.15 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

 

Inschrijven

PUNTEN
NOvA 4 PO-punten
MfN 4 PE-punten kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.

NIVEAU
** Basis/Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring gewenst)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus bent u geheel op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het arbeidsrecht. Een cursus die onmisbaar is voor iedereen die dagelijks met het arbeidsrecht te maken heeft.

VOOR WIE
De cursus ‘Actualiteiten arbeidsrecht’ is bedoeld voor HR-medewerkers, directieleden, (arbeidsrecht)adviseurs, accountants en mediators. Uitgegaan wordt van  ervaring met arbeidsrechtelijke kwesties. Uiteraard zijn advocaten en juristen welkom!

DOOR WIE

Mw. mr. A. (Annemarie) Beijderwellen-Wittekoek
– advocaat bij Nysingh Advocaten te Zwolle
De heer mr. D.J. (Dirk jan) Buijs
– oud-kantonrechter
Mw. mr. dr. P.B. Burger
– advocaat bij Sprengers Advocaten te Utrecht
Mw. mr. S. (Suzanne) Coerts
– advocaat bij Coerts Advocatuur te Apeldoorn
De heer mr. F. (Frans) van Oss
– advocaat en partner bij OMVR Advocaten te Harderwijk en docent Arbeidsrecht

De docenten doceren in duo-vorm en wisselen per datum

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

PROGRAMMA

12.30 – 13.00 uur Ontvangst met sandwiches, registratie
13.00 – 15.00  uur Cursus
15.00 – 15.15 uur Pauze
15.15 – 17.15 uur Cursus
17.15 uur Afsluiting

Prijs
€ 435,- excl. BTW. Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt 10% kantoorkorting.

ANNULERING
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.

Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. Uw plaats mag altijd door een vervang(st)er worden ingenomen.

 

INSCHRIJFFORMULIER

Arbeidsrecht op Aruba

By | Actualiteiten Arbeidsrecht, Capita Selecta, Masterclasses | No Comments

Voor het eerst in de geschiedenis van het Instituut wordt er een cursus georganiseerd op Aruba! Gaat u mee?

Alles vindt plaats in Hotel Courtyard. De bijeenkomst is een combinatie van kennisoverdracht, discussie, ontspanning in de natuur en gezelligheid! Suzanne Broens, Pauline Burger en Annette Terpstra hebben voor u een gevarieerd programma opgezet.

7 april 2025 - (20.00 - 21.00 uur) Aankomst
8 april 2025 - (07.30 - 15.30 uur)
9 april 2025 - (08.30 - 14.30 uur)
10 april 2025 - (08.30 - 15.30 uur)
Hotel Courtyard Aruba op Aruba

 

Inschrijven

PUNTEN
NOvA 15 PO-punten
MfN 15 PE-punten  kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van deze cursus bent u volledig op de hoogte van de recente ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en jurisprudentie op het gebied van het arbeidsrecht. De opgedane kennis kunt u direct toepassen in uw praktijk.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch geschoold zijn en tenminste één jaar relevante praktijkervaring hebben. Niet-juristen: (arbeidsrecht)adviseurs, HR-managers en P&O-medewerkers.

DOOR WIE

Mw. mr. S. Broens
– advocaat bij Sprengers Advocaten te Utrecht
Mw. mr. dr. P.B. Burger
– advocaat bij Sprengers Advocaten te Utrecht
Mw. mr. A. Terpstra
– advocaat bij Sprengers Advocaten te Utrecht

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

PROGRAMMA

Maandag 7 april 2025
Welkomstborrel tussen 20.00 uur en 21.00 uur

Dinsdag 8 april 2025
Docenten: Pauline Burger & Annette Terpstra

06.00 – 07.30 uur Ontbijt
07.30 – 09.30 uur De aanpak van schijnzelfstandigheid en de risico’s  en het vermijden van arbeidsrechtelijke aanspraken
– jurisprudentie kwalificatie arbeidsovereenkomst HR 24 maart 2023, ECLI:NL:HR:2023:443 en gerechtshof Amsterdam inzake Deliveroo, en HR Uber ( Hof Amsterdam 3 oktober 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:2220)
– Wet DBA, modelcontracten, wetsvoorstel verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden uurloon
– gevolgen van de kwalificatievraag voor aanspraken ter zake van vakantierechten, cao aanspraken, pensioen aanspraken incl. verjaring
09.30 – 10.00 uur Pauze
10.00 – 12.30 uur Actuele ontwikkelingen flexibele arbeid en recht op vakantie
– wettelijke bepalingen ter zake van loonaanspraak in geval van oproeparbeid en onvoorspelbaar werkpatroon
–  vakantierechten, recente jurisprudentie van Hoge Raad en HvJ over de waarde van een vakantiedag, verjaring en het afschrijven van vakantiedagen tijdens ziekte en na ontslag
12.30 – 13.30 uur Lunch
13.30 – 15.30 uur Wijziging van arbeidsvoorwaarden en de rol van de OR
– ontwikkeling van de jurisprudentie van de Hoge Raad ter zake van de rechterlijke toetsingsnorm van 7:611 en 7:613 BW
– wat is de betekenis van de rol van de OR voor de uitleg van 7:611 en 7:613 BW  (Gerechtshof Den Haag (Locatie Den Haag), 14 november 2023 ECLI:NL:GHDHA:2023:2196)
– bevoegdheden van de OR ex art. 27, 28 en 32 WOR inclusief procesbevoegdheid en toetsingsnormen ogv 27 lid 4 WOR
– de bevoegdheid én de rol van de OR ter zake van pensioenaanspraken en wijziging van beloning
15.30 uur Vrije tijd

Woensdag 9 april 2025
Docenten: Suzanne Broens & Annette Terpstra

07.00 – 08.30 uur Ontbijt
08.30 – 10.30 uur Arbeidsrecht en mediation
– een goed begrip van mediation: spelregels en uitgangspunten;
– de rol van de advocaat in mediation;
– de verschillende fasen in een mediationtraject;
– arbeidsrechtelijke context van mediation:
– rechtspraak en de STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten;
– mediation in het kader van verzuim en re-integratie: Bedrijfsarts en het mediationadvies
– aanpak en adviezen aan client; waarborgen?
10.30 – 11.00 uur Pauze
11.00 – 12.30 uur Studie-opdracht
12.30 – 14.30 uur Safari-jeep tour door Arikok

Donderdag 10 april 2025
Docenten: Susanne Broens en Pauline Burger

07.00 – 08.30 uur Ontbijt
08.30 – 10.30 uur De re-integratieverplichting van werkgever/werknemers, civielrechtelijk en ook sociaal zekerheidsrechtelijk
– re-integratieperikelen en ontslag van de zieke werknemer
– wanneer is handelwijze van en werkgeer ernstig verwijtbaar ex 7: 682, wanneer is er reden voor een loonsanctie?
– welke problemen en aanspraken ontstaan voor werknemer / werkgever als gevolg van het niet tijdig beslissen door UWV ?
10.30 – 11.00 uur Pauze
11.00 – 12.30 uur Opzegverbod bij ziekte
– jurisprudentie van de Hoge Raad en van diverse gerechtshoven over de verband-toets in geval van ziekte en ontbinding van de arbeidsovereenkomst
12.30 – 13.30 uur Lunch in hotel
13.30 – 15.00 uur Ontslag op staande voet
– jurisprudentie Hoge Raad over o.a.
– hoor wederhoor geen constitutief vereiste
– onderzoek en onverwijldheids-eis bij de samengestelde dringende reden HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1668
15.30 uur Eigen tijd
18.00 uur Afsluitdiner bij Matthews aan het strand

Prijs

€ 3.690,- exclusief BTW.

Bij deze prijs is het volgende inbegrepen:

–             4 overnachtingen in Hotel Courtyard inclusief ontbijt
–             2x lunch
–             safari-jeeptour inclusief lunchpakket
–             welkomstborrel
–             afsluitend diner
–             onbeperkt koffie, thee en fris tijdens cursusuren
–             documentatiemap digitaal of fysiek

Niet inbegrepen zijn de tickets, reiskosten van en naar vliegveld-hotel, reisverzekering.

ANNULERING EN VOORWAARDEN:
Vanwege het bijzondere karakter van de cursus is annuleren niet mogelijk. De afnemer mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits afnemer het IvA hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Minimaal aantal cursisten: 8. Graag ontvangen wij uw inschrijving vóór vrijdag 21 februari 2025. Het Instituut voor Arbeidsrecht laat u begin maart weten of de cursus definitief door zal gaan.

Het Instituut voor Arbeidsrecht is niet aansprakelijk voor ongevallen, ziekte en diefstal. Deelnemer dient zelf zorg te dragen voor een reisverzekering naar keuze.

 

INSCHRIJFFORMULIER

Summercourse Arbeidsrecht te Noordwijk

By | Actualiteiten Arbeidsrecht, Capita Selecta, Masterclasses, Ziekte | No Comments

Wederom organiseert het Instituut voor Arbeidsrecht haar Summercourse Arbeidsrecht in Noordwijk. Drie dagen kennis op doen en genieten van de ontspanning op het strand! Zoals we gewend zijn vindt alles plaats in het Two Brothers Noordwijk Beach. De bijeenkomst is een combinatie van kennisoverdracht, discussie en ontspanning! En dit alles onder leiding van vier zeer deskundige docenten!

Dag 1
4 september 2024 - (13.00 - 16.15 uur)
Two Brothers Noordwijk Beach te Noordwijk

Dag 2
5 september 2024 - (10.00 - 16.30 uur)
Two Brothers Noordwijk Beach te Noordwijk

Dag 3
6 september 2024 - (10.00 - 16.30 uur)
Two Brothers Noordwijk Beach te Noordwijk

 

Inschrijven

PUNTEN
NOvA 13 PO-punten bij drie dagen
NOvA 10 PO-punten bij dag 2 en dag 3
MfN 13 punten, cat. 2 (bij drie dagen)
MfN 10 punten, cat. 2 (bij dag 2 en dag 3)

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van deze cursus bent u volledig op de hoogte van de recente ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en jurisprudentie op het gebied van het arbeidsrecht. De opgedane kennis kunt u direct toepassen in uw praktijk.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch geschoold zijn en tenminste één jaar relevante praktijkervaring hebben. Niet-juristen: (arbeidsrecht)adviseurs, HRM-managers, mediators en P&O-medewerkers.

DOOR WIE

Mr. P. van den Brink
– advocaat bij Ten Holter Noordam Advocaten te Rotterdam
Mw. mr. E.W. de Groot
-kantonrechter, rechtbank Gelderland; locatie Arnhem; raadsheer plv hof Amsterdam
Prof. mr. dr. A.R. Houweling
– hoogleraar Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam
Mr. J. Meijer
– manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV;
– eindverantwoordelijk voor de Uitvoeringsregels ontslag

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

PROGRAMMA
Dag 1 – woensdag 4 september 2024

12.30 – 13.00 uur Ontvangst met sandwiches, registratie en onderlinge kennismaking
13.00 – 14.30 uur Actualiteiten UWV procedure
– de gemiddelde duur van een ontslagprocedure: waarom moet u deze weten?
– hoe groot is het risico op een procedure bij de rechter nádat UWV op de ontslagaanvraag
heeft beslist?
– de meest recente wijzigingen van de Uitvoeringsregels ontslagprocedure en de Uitvoeringsregels
Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen
– in hoeverre houdt UWV bij de beoordeling van ontslagaanvragen rekening met afspraken in een
CAO of sociaal plan?
Bedrijfseconomisch ontslag
– hoe worden de bedrijfseconomische redenen voor ontslag door UWV getoetst? Zijn er verschillen
met de rechter?
– de beoordeling van ontslagaanvragen op bedrijfseconomische gronden waar op de achtergrond een
verstoorde relatie of disfunctioneren speelt. Hoe gaat UWV hiermee om?
– een praktijkgeval: uitspraak UWV versus kantonrechter
– belangrijke opletpunten en jurisprudentie rondom het bepalen van de ontslagvolgorde (afspiegeling):
– de entiteit waarover wordt afgespiegeld
– Uitwisselbare functies
>werknemer werkt al enige tijd in een andere functie dan die waarin hij werd aangesteld;
>werkgever laat oude functie(s) vervangen en creëert nieuwe functie(s) (stoelendansmethode);
>werkgever onderbouwt de onderlinge uitwisselbaarheid van functies met een rapport van een
externe;
>werkgever verklaart dat de functiebeschrijvingen tijdens en ten behoeve van de UWV-
procedure zijn gemaakt
– berekening duur dienstverband: wat telt wel/niet mee?
– peildatum voor afspiegeling
– rangorderegels
– een praktijkgeval: uitspraak UWV versus kantonrechter
Jan Meijer
14.30 – 14.45 uur Pauze
14.45 – 16.15 uur Vervolg Actualiteiten UWV procedure
Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid:
>toetsingscriteria en jurisprudentie (B-grond)
>de gewijzigde Uitvoeringsregels Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid;
>wat als de werkgever geen verklaring van de bedrijfsarts en/of een WIA-beschikking van UWV kan
overleggen?
>jurisprudentie rondom ‘eigen werk in aangepaste vorm’
Herplaatsing bij bedrijfseconomisch ontslag en ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid
– belangrijke opletpunten en jurisprudentie rondom herplaatsing (start van de inspanningen tot
herplaatsing; aanvang en einde redelijke termijn; rol werkgever en werknemer bij herplaatsing;
reikwijdte en norm bij herplaatsing), onder meer voortvloeiende uit jurisprudentie op de A- en de B-
grond
– een praktijkgeval: uitspraak UWV versus kantonrechter
Stand van zaken voorgenomen maatregelen arbeidsmarkt

Jan Meijer
16.45 – 17.00 uur Klaarmaken voor borrel/diner
17.00 uur Borrel en aansluitend diner

Dag 2 – donderdag 5 september 2024

08.30 – 09.30 uur Ontbijt voor gasten dag 1
09.30 – 10.00 uur Ontvangst en registratie
10.00 – 12.45 uur
(incl. kwartier pauze)
Grensoverschrijdend gedrag, de stand van zaken
– eerste ervaringen met de nieuwe klokkenluidersregeling
– concept wet verplichtstelling vertrouwenspersoon
– social media, vrijheid van meningsuiting in relatie tot de werkvloer
– AI in het arbeidsrecht
Pieter van den Brink
12.45 – 13.45 uur Lunch
13.45 – 16.30 uur
(incl. kwartier pauze)
Concurrentiebeding
Twintig jaar geleden werd het wetsvoorstel 28167 – Nieuwe regeling concurrentiebeding, door de Tweede Kamer aangenomen. Twee jaar later werd het voorstel door de Eerste Kamer verworpen. Nu, 2024, ligt opnieuw het voorstel tot aanpassing van het concurrentiebeding op de wetgevingstafel. Tijd om dit voorstel nader te bestuderen.
Bovendien het uitgelezen moment de jurisprudentie over het concurrentiebeding van de afgelopen jaren op een rij te zetten. Wat is inmiddels de stand van zaken na AVM (2007 – zwaarder drukken) en Philips/Oostendorp (2006 – schriftelijkheid)? Hoe heeft de rechtspraak inzake motivering van het bepaaldetijdscontractconcurrentiebeding zich ontwikkeld? En welke rol spelen artikel 19 lid 3 GW alsook het verbod op nevenactiviteiten (2022) en de Wet bescherming bedrijfsgeheimen op de beoordeling van het rechtmatig belang van het beding? En klopt het dat in faillissementsprocedures het concurrentiebeding niet langer meer geldig is? En bij OvO juist wel of toch niet? Kortom, tijd voor een update!
Ruben Houweling
16.30 – 17.30 uur Eigen tijd
17.30 Diner

Dag 3 – vrijdag 6 september 2024

08.30 – 09.30 uur Ontbijt
09.30 – 10.00 uur Ontvangst en registratie
10.00 – 12.45 uur
(incl. kwartier pauze)
Zieke werknemer
– ziektebegrip
– loon
– re-integratieverplichtingen
– sancties
– einde arbeidsovereenkomst
Ellen de Groot
12.45 – 13.45 uur Lunch
13.45 – 16.30 uur
(incl. kwartier pauze)
Vervolg zieke werknemer
– opzegverbod
– samenhang problematiek
– verslaving/psychische problemen
– ontslag op staande voet/evhn
Ellen de Groot
16.30 uur Afsluiting

PRIJS

Drie dagen: € 1.795- exclusief BTW.
Twee dagen: € 1.475,- exclusief BTW.
Elke tweede cursist van hetzelfde kantoor ontvangt een korting van 10%.
Bij deze prijs is het volgende inbegrepen:
–             1 of 2 overnachting(en) in Golden Tulip Beach Hotel te Noordwijk, incl. ontbijt
–             2 of 3x lunch
–             2 of 3x diner
–             onbeperkt koffie, thee en fris tijdens cursusuren
–             documentatiemap

ANNULERING
Vanwege het bijzondere karakter van deze cursus is annuleren niet mogelijk. De afnemer mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits afnemer het IvA hiervan op de hoogte heeft gesteld.

 

 

INSCHRIJFFORMULIER

Springcourse Arbeidsrecht

By | Actualiteiten Arbeidsrecht, Capita Selecta, Masterclasses | No Comments

Wederom organiseert het Instituut voor Arbeidsrecht haar Springcourse Arbeidsrecht op Schiermonnikoog. Drie dagen kennis op doen en genieten van een prachtig eiland!

Zoals we gewend zijn vindt alles plaats in Hotel van der Werff. De bijeenkomst is een combinatie van kennisoverdracht, discussie, ontspanning in de natuur en gezelligheid aan de bar! Dit alles onder leiding van zeer deskundige docenten:

 • De heer mr. P. van den Brink
 • De heer mr. D.J. Buijs
 • De heer prof. mr. dr. A.R. Houweling
 • De heer mr. M.J.M.T. Keulaerds
 • De heer mr. J. Meijer
 • De heer dr. B. Sorgdrager
 • Mevrouw mr. E.B. Wits

Dag 1

Dag 2

Dag 3

 

Inschrijven

PUNTEN
NOvA 13 PO-punten bij drie dagen
NOvA 10 PO-punten bij dag 2 en dag 3
MfN 13 PE-punten bij drie dagen kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.
MfN 10 PE-punten bij dag 2 en dag 3 kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.
Hobéon SKO 6 punten bij drie dagen
Hobéon SKO 5 punten bij dag 2 en dag 3

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van deze cursus bent u volledig op de hoogte van de recente ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en jurisprudentie op het gebied van het arbeidsrecht. De opgedane kennis kunt u direct toepassen in uw praktijk.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch geschoold zijn en tenminste één jaar relevante praktijkervaring hebben. Niet-juristen: (arbeidsrecht)adviseurs, HRM-managers en P&O-medewerkers.

DOOR WIE

Mr. P. van den Brink
– advocaat en partner bij TenHolter|Noordam Advocaten te Rotterdam
Mr D.J. Buijs
– oud kantonrechter
Prof. mr. dr. A.R. Houweling
– hoogleraar Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam
Mr. M.J.M.T. Keulaerds
– advocaat en partner bij BarentsKrans te Den Haag
Mr. J. Meijer
– manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV;
– eindverantwoordelijk voor de Uitvoeringsregels ontslag
Dr. B. Sorgdrager
– zelfstandig bedrijfsarts bij BASBGZ
Mw. mr. E.B. Wits
– advocaat bij het advocatenkantoor van werkgeversorganisatie AWVN te Den Haag
– auteur van o.a. het hoofdstuk over de Vaststellingsovereenkomst in het Boek Ontslagrecht in hoofdlijnen (in de reeks Kluwer Monografieën Sociaal Recht).

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

PROGRAMMA

Woensdag 5 juni 2024, dag 1
Vertrek veerboot van Lauwersoog: 12.30 uur
Aankomst Schiermonnikoog: circa 13.15 uur
Aankomst hotel: circa 13.30 uur

13.30 – 14.00 uur Ontvangst met koffie en thee en onderlinge kennismaking
14.00 – 17.15 uur
(incl. kwartier pauze)
De interactieve woensdagmiddag staat in het teken van door de deelnemers te presenteren casuïstiek uit hun praktijk. De docenten zullen vanuit hun expertise hierop reageren en ook zelf een complex probleem uit de jurisprudentie aan de orde stellen.
Mr. D.J. Buijs, mr. J. Meijer & dr. B. Sorgdrager
17.15 uur Borrel op terras Van der Werff
18.00 uur Diner

Donderdag 6 juni 2024, dag 2
Vertrek veerboot van Lauwersoog: 9.30 uur
Aankomst Schiermonnikoog: circa 10.15 uur
Aankomst hotel: circa 10.30 uur

10.30 – 11.00 uur Ontvangst met koffie en thee en onderlinge kennismaking
11.00 – 13.00 uur Er zijn weer veel actualiteiten te melden op het terrein van de arbeidsongeschikte werknemer! Het voortdurende tekort aan bedrijfsartsen en verzekeringsartsen, levert tal van vraagstukken op. De wetgever probeert deze met nieuwe regelgeving op te lossen. Denk aan het voorstel ‘praktisch schatten’ (maar wat het UWV al volop doet). En de vereenvoudigde beoordeling van 60-plussers. Deze regelgeving kan forse implicaties hebben voor werkgever en werknemer. Erica Wits zet het voor u op een rij.

En natuurlijk gaat zij in op het rapport van de commissie OCTAS. Wat vinden we hiervan en wat kunnen we hiermee? Gaan de voorstellen van de commissie het vastgelopen systeem van de Wia weer lostrekken?
Mw. mr. E.B. Wits

13.00 – 13.45 uur Lunch
13.45 – 15.15 uur Grensoverschrijdend gedrag, de stand van zaken
– eerste ervaringen met de nieuwe klokkenluidersregeling
– concept wet verplichtstelling vertrouwenspersoon
– social media, vrijheid van meningsuiting in relatie tot de werkvloer
Mr. P. van den Brink
15.15 – 15.30 uur Pauze
15.30 – 17.15 uur AI in het arbeidsrecht
Mr. P. van den Brink
17.30 uur Borrel bij de Marlijn
19.00/19.30 uur Diner

Vrijdag 7 juni 2024, dag 3

08.30 – 09.30 uur Ontbijt
09.30 – 12.15 uur
(incl. 15 minuten pauze)
Concurrentiebeding
Twintig jaar geleden werd het wetsvoorstel 28167 – Nieuwe regeling concurrentiebeding, door de Tweede Kamer aangenomen. Twee jaar later werd het voorstel door de Eerste Kamer verworpen. Nu, 2024, ligt opnieuw het voorstel tot aanpassing van het concurrentiebeding op de wetgevingstafel. Tijd om dit voorstel nader te bestuderen.
Bovendien het uitgelezen moment de jurisprudentie over het concurrentiebeding van de afgelopen jaren op een rij te zetten. Wat is inmiddels de stand van zaken na AVM (2007 – zwaarder drukken) en Philips/Oostendorp (2006 – schriftelijkheid)? Hoe heeft de rechtspraak inzake motivering van het bepaaldetijdscontractconcurrentiebeding zich ontwikkeld? En welke rol spelen artikel 19 lid 3 GW alsook het verbod op nevenactiviteiten (2022) en de Wet bescherming bedrijfsgeheimen op de beoordeling van het rechtmatig belang van het beding? En klopt het dat in faillissementsprocedures het concurrentiebeding niet langer meer geldig is? En bij OvO juist wel of toch niet? Kortom, tijd voor een update!
Prof. mr. dr. A.R. Houweling
12.15 – 13.00 uur Lunch
13.00 – 13.45 uur Overgang van onderneming
Mr. M.J.M.T. Keulaerds
13.45 – 13.50 Pauze
13.50 – 15.45 Arbeidsmarkt 2024
Max en Ruben praten u bij over de laatste ontwikkelingen in Den Haag. Wat staat er aan wet- en regelgeving te veranderen? Gaat het ZZP-dossier door en hoe bereiden we ons hier het beste op voor? En hoe zit het met de flexwetgeving? Beloningstransparantie? En toezicht in de uitzendsector? En… leidt OCTAS nu wel of niet tot aanpassing van de loondoorbetaling tijdens ziekte? Deze cliffhangers worden op de slotdag van Schier beantwoord.
Prof. mr. dr. A.R. Houweling & Mr. M.J.M.T. Keulaerds
15.45 – 16.00 uur Afsluiting, klaar maken voor vertrek
16.30 uur
19.30 uur
Vertrek veerboot naar Lauwersoog
Vertrek veerboot naar Lauwersoog

PRIJS

Drie dagen: € 1.695,- exclusief BTW.

Twee dagen: € 1.375,- exclusief BTW.

Elke tweede cursist van hetzelfde kantoor ontvangt een korting van 10%.

Bij deze prijs is het volgende inbegrepen:
–             1 of 2 overnachting(en) in Hotel van der Werff, incl. ontbijt
–             2x lunch
–             2 of 3x diner
–             Huur fietsen
–             Onbeperkt koffie, thee en fris tijdens cursusuren
–             Documentatiemap

ANNULERING
Vanwege het bijzondere karakter van deze cursus is annuleren niet mogelijk. De afnemer mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits afnemer het IvA hiervan op de hoogte heeft gesteld.

 

Hobeon SKO

INSCHRIJFFORMULIER

Privacy op de werkvloer

By | Capita Selecta | No Comments

De AVG heeft grote impact op de arbeidsrelatie. Privacy op de werkvloer is door de opkomst van email en social media in een stroomversnelling geraakt. Ook het aantal onderzoeken neemt toe, met name doordat er meer melding wordt gemaakt van grensoverschrijdend gedrag. Het waarborgen van privacy van betrokkenen bij het onderzoek is van groot belang.

Dergelijke onderwerpen komen aan de orde tijdens de cursus. Ook komt aan de orde welke privacyregels van toepassing zijn het aannemen van personeel en bij verzuim. Wanneer en onder welke voorwaarden mag de werkgever werknemers monitoren en controleren? Maar ook: op welke wijze kan je als werkgever maximaal gebruik maken van de mogelijkheden onder de AVG? Welke reglementen en tools kan je als werkgever inzetten om werknemers aan te sturen op gedrag, functioneren en bij arbeidsongeschiktheid?

In deze cursus behandelt een in de AVG en privacy gespecialiseerde advocaat eerst de belangrijkste beginselen van de privacy wetgeving. Waar moet je aan voldoen, hoe doe je dat en wat gebeurt er als je het niet goed doet? In het tweede deel gaat een arbeidsrecht advocaat nader in op privacy op de werkvloer. Inbreng van eigen casuïstiek wordt zeer gewaardeerd door de docenten en zij zullen veel voorbeelden uit eigen praktijk en de rechtspraak behandelen.

28 november 2024 - (09.30- 17.00 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

 

Inschrijven

Cursisten hebben onze cursus met de volgende opmerkingen samengevat:
– zeer interessante cursus met waardevolle tips en voorbeelden uit de praktijk 
– voor de algemene rechtspraktijk een must
– leerzaam/voldoende praktijk voorbeelden/levendig
– heel interessant. Leuke sprekers, leerzaam!
– top cursus, top docenten: een perfecte combinatie!

PUNTEN
NOvA 6 PO-punten
MfN 6 punten cat. 2
AbSg 6 uur, arbeids- en bedrijfsgeneeskunde
Hobéon SKO 3 punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus weet de cursist:
– wanneer de AVG van toepassing is en wat dit betekent;
– wat de belangrijkste regels zijn die uit de AVG volgen;
– wat de gevolgen kunnen zijn van het niet voldoen aan de AVG;
– welke rol de AVG speelt in de relatie werkgever-werknemer;
– welke privacy rechten een sollicitant heeft
– hoe ver de werkgever mag gaan in pre-employment screening;
– in hoeverre een werknemer recht heeft op privacy op de werkvloer;
– op welke wijze werkgever onregelmatig handelen door werknemers kan opsporen en aanpakken;
– hoe de werkgever balans aanbrengt tussen privacy rechten van werknemers en het doen van zorgvuldig onderzoek bij grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer
– welke privacy rechtelijke regels gelden bij ziekte en disfunctioneren, meer in bijzonder dossieropbouw;
– welke rol de AVG speelt bij de afronding van het dienstverband.

VOOR WIE
De doelgroep is HR-adviseurs, advocaten, rechtsbijstandsjuristen, bedrijfsjuristen en bedrijfsartsen. De cursus is ook bestemd voor accountants, (arbeidsrecht)adviseurs, mediators en directeuren.

DOOR WIE

Mw. mr. I.H.M. Van der Ven
– advocaat bij L&A Advocaten te Amsterdam
Mr. J. van de Velde
– advocaat bij Bureau Brandeis te Amsterdam
De heer van de Velde  is gespecialiseerd in informatierecht en privacy.

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

09.00 – 09.30 uur Ontvangst met koffie, registratie, uitreiking documentatie
09.30 – 11.00 uur Inleiding privacyrecht deel I
– achtergrond privacyrecht
– begrippenkader AVG
– toepasselijkheid AVG
– belangrijkste regels AVG deel I
11.00 – 11.15 uur Pauze
11.15 – 12.45 uur Inleiding privacyrecht deel II
– belangrijke regels AVG deel II
– gevolgen non compliance, handhaving en schadevergoeding
– ontwikkelingen
Mr. J. van de Velde
12.45 – 13.45 uur Lunch
13.45 – 15.15 uur Privacy op de werkvloer: de privacy cyclus van de werknemer I
– pre-employment fase
– indiensttreding
– performance Management
15.15 – 15.30 uur Pauze
15.30 – 17.00 uur Privacy op de werkvloer: de privacy cyclus van de werknemer II
– ziekte
– arbeidsconflict
– uitdiensttreding
Mw. mr. I.H.M. Francken – van der Ven
17.00 uur Afsluiting

PRIJS
€ 650,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt.

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

ORDE_PO_6

2015 Mediatorsfederatie_Nederland_Kwaliteitsregister_PE(72)

Hobeon SKO

INSCHRIJFFORMULIER

De oudere werknemer; werken, ontslag en uitkering rondom AOW en pensioen

By | Actualiteiten Arbeidsrecht, Capita Selecta | No Comments

De oudere werknemer moet je koesteren…of zijn we de oudere werknemer toch liever kwijt dan rijk? Het is belangrijk voor de werkgever om te kunnen dealen met de vergrijzing! Je hebt je oudere werknemers nodig. Maar hoe zit het arbeidsrechtelijk bij het wijzigen van de arbeidsvoorwaarden? Welke opties zijn er bij het beëindigen van de arbeidsrelatie? Wat geldt als na de AOW-gerechtigde leeftijd wordt doorgewerkt? Wanneer is sprake van leeftijdsdiscriminatie?

Hoe kijkt de fiscus aan tegen ontslagregelingen voor oudere werknemers, wanneer is sprake van een RVU? Hoe hoog zijn de mogelijke ontslagvergoedingen? Welke exit-routes tot aan AOW zijn er vanuit de sociale zekerheid en op welke voorzieningen kan mogelijk een beroep worden gedaan?

Over dit alles (en meer) informeren de docenten u in één middag. Zo bent u na afloop weer geheel op de hoogte!

28 november 2024 - (13.00 - 17.15 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

 

Inschrijven

  PUNTEN
  NOvA 4 PO-punten

  NIVEAU
  ** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

  RECHTSGEBIED
  Arbeidsrecht
  Actualiteiten sociaal zekerheidsrecht

  UW RESULTAAT
  Inzicht in de positie van de oudere werknemer.

  VOOR WIE
  De doelgroep is advocaten en juristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch denkniveau hebben.

  DOOR WIE

  Mr. D.M. van Genderen
  – advocaat bij Stadhouders Advocaten te Utrecht
  Mr. dr. P.S. Fluit
  – advocaat bij Stadhouders Advocaten te Utrecht

  SYLLABUS
  De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

  12.30 – 13.00 uur Ontvangst met sandwiches, registratie en uitreiking documentatie
  13.00 – 15.00 uur De oudere werknemer in het arbeids- en ontslagrecht
  – gelijke behandeling, tijdens het dienstverband
  – leeftijdsdiscriminatie bij ontslag en in afvloeiingsregelingen, afspiegelingsbeginsel
  – beëindiging dienstverband tegen of na pensioenleeftijd of AOW-leeftijd
  – ontslagvergoedingen oudere werknemer
  Mr. D.M. van Genderen
  15.00 – 15.15 uur Pauze
  15.15 – 17.15 uur De oudere werknemer, pensioenregelingen en sociale zekerheid
  – pensioenvoorzieningen
  – afvloeiingsregelingen en RVU
  – voorzieningen Sociale Zekerheid
  – WW, IOW en IOAW en positie van oudere werknemer
  °WW en WIA als afvloeiingsregelingen
  °Oudere werknemer, demotie en WW
  – sociale zekerheid en doorwerken na de AOW-leeftijd
  Mr. dr. P.S. Fluit
  17.15 uur Afsluiting

  Read More

  Medezeggenschapsrecht voor de arbeidsrechtpraktijk

  By | Capita Selecta | No Comments

  Een arbeidsrechtpraktijk zonder medezeggenschapsrecht is ondenkbaar. Veel individuele arbeidsrechtdossiers hebben een medezeggenschapscomponent.

  Of nu de ondernemingsraad (OR) of de werkgever/ondernemer wordt bijgestaan: in beide gevallen moet de arbeidsrechtjurist zich soepel kunnen bewegen door het medezeggenschapsrecht. De cursus ‘Medezeggenschapsrecht voor de arbeidsrechtpraktijk’ zorgt ervoor dat u hiertoe in staat bent.

  Eerst wordt ingegaan op de rol van de ondernemingsraad op grond van de geldende wet- en regelgeving, het begrippenkader van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) en de inrichting van de medezeggenschap. Vervolgens wordt aan de hand van de rechtspraak een verdiepingsslag gemaakt. Aan de orde komt dan wanneer de ondernemingsraad waarover om advies moet worden gevraagd. En hoe er met dat advies moet worden omgegaan. Verder wordt besproken wat de ondernemingsraad tegen eventuele besluiten van de ondernemer kan ondernemen. Daarna komt de rol van de ondernemingsraad bij de arbeidsvoorwaardenvorming aan de orde. Welke mogelijkheden biedt het instemmingsrecht van de ondernemingsraad? Wat zijn de beperkingen die de ondernemingsraad daarbij ondervindt?  Welke procedurele mogelijkheden heeft de werkgever/ondernemer om de arbeidsvoorwaarden te wijzigen. Vanzelfsprekend is er alle gelegenheid tot het stellen van vragen en/of het voorleggen van praktische problemen uit de eigen arbeidsrechtpraktijk.

  14 november 2024 - (09.30 - 17.00 uur)
  Novotel Brainpark te Rotterdam

   

  Inschrijven


  Hamertje
  Cursisten hebben onze cursus met de volgende opmerkingen samengevat:
  – alles is behandeld, veel praktijkvoorbeelden, ervaren docenten en zeer nuttig.
  – enthousiaste docenten
  – cursus met diepgang  PUNTEN
  NOvA 6 PO-punten

  NIVEAU
  ** Verdieping (Basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

  RECHTSGEBIED
  Arbeidsrecht

  UW RESULTAAT
  Na afloop van de cursus heeft de cursist kennis van de geldende wet- en regelgeving rondom het medezeggenschapsrecht. De cursist weet wanneer hij te maken heeft met adviesplichtige en instemmingsplichtige besluiten, wat de positie van de OR daarbij is en hoe hiermee kan/moet worden omgegaan. De cursist is in staat deze kennis toe te passen in zijn dagelijkse (advies)praktijk.

  VOOR WIE
  De doelgroep bestaat uit advocaten, bedrijfsjuristen en vakbondsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch zijn geschoold en ten minste één jaar relevante praktijkervaring hebben. Niet-juristen: (arbeidsrecht)adviseurs, (WOR-)bestuurders, HRM-managers, vakbondsbestuurders en OR-leden.

  DOOR WIE

  Mw. mr. dr. P.H. Burger
  – advocaat bij Sprengers Advocaten te Utrecht
  Mr. J. de Waard
  – advocaat bij Sprengers Advocaten te Utrecht

  SYLLABUS
  De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

  09.00 – 09.30 uur Ontvangst met koffie, registratie en uitreiking documentatie
  09.30 – 11.00 uur De rol van de OR op grond van de geldende wet- en regelgeving
  – Wet op de Ondernemingsraden
  – Boek 2 BW (vennootschappelijke medezeggenschap)
  – andere wet- en regelgeving ( SER-Fusiecode, WMCO, Arbowet, Arbeidstijdenwet etc.)
  – inrichting van de medezeggenschap (medezeggenschapsstructuur)
  – bevoegdheden van de ondernemingsraad
  11.00 – 11.15 uur Pauze
  11.15 – 12.45 uur Vervolg De rol van de OR op grond van de geldende wet- en regelgeving
  12.45 – 13.45 uur Lunch
  13.45 – 15.15 uur Verdieping aan de hand van de rechtspraak
  – adviesplichtige besluiten
  – voorgenomen besluit: wanneer wel/niet?
  – adviesaanvraag
  – advies
  – besluit
  – beroep?
  – personele gevolgen en rol vakorganisaties (totstandkoming en betekenis sociaal plan)
  15.15 – 15.30 uur Pauze
  15.30 – 16.00 uur Vervolg Verdieping aan de hand van de rechtspraak
  16.00 – 17.00 uur OR en arbeidsvoorwaarden
  – instemmingsplichtige besluiten: wat wel/niet?
  – primaire arbeidsvoorwaarden, rol vakorganisaties (betekenis CAO)
  – algemene geschillenregeling
  – wijziging van arbeidsvoorwaarden
  – binding individuele werknemer aan afspraken OR
  17.00 uur Afsluiting

  PRIJS
  € 650,- exclusief BTW.
  Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt.

  ANNULERING
  U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
  Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

  PRIJS
  € 650,- exclusief BTW.
  Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10 procent verstrekt.

  ANNULERING
  U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
  Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

  ORDE_PO_6

  INSCHRIJFFORMULIER