Category

Actualiteiten Arbeidsrecht

Pensioenrecht in de arbeidsrechtpraktijk

By | Actualiteiten Arbeidsrecht, Capita Selecta | No Comments

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde waarmee globaal 30% van de loonkosten is gemoeid. Het is bovendien een complexe arbeidsvoorwaarde, die veel van de werkgever en zijn adviseurs vergt. Voor de doelgroep van deze cursus is het dan ook noodzakelijk om voldoende kennis te hebben van en bij te blijven op het gebied van het pensioenrecht, al is het maar om problemen te signaleren. Zeker nu dit rechtsgebied enorm in beweging is en zal blijven. Dit door de invoering van de Wet toekomst pensioenen, een ingrijpende pensioenhervorming voor de toekomst, maar voor pensioenregelingen bij pensioenfondsen ook voor het verleden in verband met het voorgenomen “invaren” van bestaande rechten in het hervormde stelsel. Onderdelen van deze pensioenhervorming zijn:

• verhoging van de AOW-leeftijd tot 67 in 2024 en vervolgens vanaf 2025 met 8 maanden bij een stijging van de levensverwachting met 1 jaar;
• het vervallen van de mogelijkheid pensioenregelingen van het type uitkeringsovereenkomst (meestal: een middelloonregeling) en van het type kapitaalovereenkomst aan te bieden;
• het voorschrift dat pensioenregelingen uitsluitend premieovereenkomsten kunnen zijn, te weten: solidaire premieovereenkomsten, flexibele premieovereenkomsten al dan niet met risicodelingsreserve of premie-uitkeringsovereenkomsten;
• het vervallen van doorsneepremie bij verplichte bedrijfstakpensioenfondsen;
• het voorschrift dat de premie voor pensioenregelingen leeftijdsonafhankelijk dient te zijn, wat leidt tot degressieve pensioenopbouw;
• de hervorming van het partnerpensioen;
• randvoorwaarden voor compensatie;
• complex overgangsrecht;
• de verplichting voor werkgevers een transitieplan op te stellen;
• de verplichting voor pensioenuitvoerders een implementatieplan en een communicatieplan op te stellen;
• het “invaren” van bestaande pensioenopbouw als default (“invaren”, tenzij …);
• het vervallen van het fiscale Witteveen-kader dat wordt vervangen door het voorschrift dat pensioenpremie leeftijdsonafhankelijk dient te zijn.

Deze cursus focust gezien de enorme impact voor de praktijk op de Wet toekomst pensioenen. De cursus wordt interactief gegeven, mede door het gebruik van pollvragen. U kunt ook vooraf vragen die bij u leven inzenden.

25 maart 2025 - (13.00 - 17.15 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

12 juni 2025 - (13.00 - 17.15 uur)
Van der Valk Hotel Breukelen te Breukelen

25 september 2025 - (13.00 - 17.15 uur) let op: 2025 !
Novotel Brainpark te Rotterdam

 

Inschrijven

PUNTEN
NOvA 4 PO-punten
MfN 4 punten, cat. 2 kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.

 

NIVEAU
* Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus beschikt u over verdiepende kennis met betrekking tot pensioen in de tweede pijler en weet u deze kennis toe te passen in uw praktijk. De cursus richt zich op de implementatie van de Wet toekomst pensioenen in arbeidsvoorwaarden.

VOOR WIE
Doelgroep: advocaten, bedrijfsjuristen, juristen van werkgevers- en werknemersorganisaties, (arbeidsrecht)adviseurs en pensioenadviseurs, directeuren, HR-managers en medewerkers, leden OR en P&O-managers.
De cursus geeft de theoretische basis die u nodig heeft voor het signaleren en eventueel zelfstandig oplossen van pensioenvraagstukken in uw eigen werkveld, toegespitst op de Wet toekomst pensioenen.

DOOR WIE

Mr. W.P.M. Thijssen
– advocaat bij Pensioenadvocaten.nl te Amstelveen

SYLLABUS
In de week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. Een exemplaar van de ppt van docent ligt voor u klaar op locatie.

PROGRAMMA:

12.30 – 13.00 uur Ontvangst met sandwiches en registratie (buiten de zaal)
13.00 – 15.00 uur Pensioen in de arbeidsvoorwaarden
• waarom het nieuwe stelsel;
• mogelijke pensioenovereenkomsten;
• leeftijdsonafhankelijke premie en degressieve pensioenopbouw;
• partnerpensioen;
• transitieplan, implementatieplan en communicatieplan;
• compensatie (randvoorwaarden; toetsing objectieve rechtvaardiging leeftijdsonderscheid);
• medezeggenschap bij inrichten pensioenovereenkomst en keuze pensioenuitvoerder
15.00 – 15.15 uur Pauze
15.15 – 17.15 uur Implementatie van de Wet toekomst pensioenen
• pensioeninstellingen en hun bevoegdheden tot aanbieden vastgesteld pensioen;
• compensatie;
• invaren (governance en eigendomsaspect);
• overgangsrecht;
• het wijzigingstraject (instemming, eventueel via negatieve optie ( “CZ-leerstuk); eenzijdige wijziging (“Fair Play”-leer); rol “Stoof/Mammoet”-leer; onaanvaardbaarheidsleerstuk);
• houdbaarheid verplichtstelling;
• procesrecht (rol van de transitiecommissie)
17.15 uur Afsluiting

PRIJS
€ 435,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt.

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren. Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

.

INSCHRIJFFORMULIER

UWV Arbeidsjuridisch congres 2024

By | Actualiteiten Arbeidsrecht | No Comments

De 16e editie van het UWV Arbeidsjuridisch congres vindt plaats op vrijdag 14 juni 2024 in het Beatrix theater te Utrecht.

Op 14 juni 2024 staat het Beatrix theater volledig in het teken van actualiteiten, jurisprudentie en ontwikkelingen in het arbeids- en ontslagrecht.
Judith Duveen, algemeen directeur van de divisie Werkbedrijf bij UWV, opent het congres met dagvoorzitter Robert Daverschot. Monique Gerards, advocaat bij UWV en business adviseur bij UWV, neemt vervolgens samen met Jan Meijer, manager landelijke afdeling arbeid en ontslag van UWV, de actualiteiten rondom de UWV-ontslagprocedure door. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de toepassing van de WIA bij ontslag. Daarna gaat Barbara Filippo, advocaat bij SteensmaEven, in op het thema ‘reorganisatie’. Naast actualiteiten en rechtspraak, bespreekt zij alles wat bij een reorganisatie komt kijken. Na de lunch gaat Marko Jovović in op de digitale ontwikkelingen en de gevolgen daarvan op de arbeidsrechtpraktijk. Hoogleraar arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, Ruben Houweling, rondt de dag af met een terug- en vooruitblik. Want hoe gaat het arbeidsrecht zich komende jaren ontwikkelen?

PUNTEN
NOvA 4 PO-punten
MfN 4 PE punten cat. 2
Hobéon SKO 2 punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van dit congres bent u volledig op de hoogte van de actualiteiten, jurisprudentie en ontwikkelingen in het arbeids- en ontslagrecht.

VOOR WIE
Dit congres is bestemd voor advocaten, (arbeidsrecht)juristen en rechtsbijstandjuristen. Ook
niet-juristen met arbeidsrechtelijke kennis en praktijkervaring, zoals arbeidsdeskundigen,
(arbeidsrecht)adviseurs, mediators, directeuren en HRM’ers zijn van harte welkom.

DOOR WIE

Robert Daverschot
–  dagvoorzitter
Mw. Judith Duveen
– algemeen directeur van de divisie Werkbedrijf bij UWV
Mw. mr. Monique Gerards
– advocaat UWV en business adviseur bij UWV
Mr. Jan Meijer
– manager landelijke afdeling Arbeid en Ontslag van UWV
Mw. mr. Barbara Filippo
– advocaat bij SteensmaEven
Mr. Marko Jovović
– advocaat bij Stibbe
Prof. mr. Ruben Houweling
– hoogleraar arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
08.45 – 09.30 uur Inloop en registratie deelnemers
09.30 – 09.50 uur Opening
Robert Daverschot, dagvoorzitter
Welkom
Judith Duveen, directeur UWV Werkbedrijf
09.50 – 10.55 uur UWV ontslagprocedure : toepassing in de praktijk 
Jan Meijer, manager landelijke afdeling Arbeid en Ontslag van UWV en
Monique Gerards, advocaat UWV en business adviseur
– actualiteiten
– recente jurisprudentie gekoppeld aan de ontslagbeschikking
– toepassing WIA bij ontslag
Vragen 
10.55 – 11.20 uur Pauze
11.20 – 12.25 uur Reorganisatie
Barbara Filippo, advocaat bij SteensmaEven
– actualiteiten en jurisprudentie
– aanpak reorganisatie
– de eenmansreorganisatie
Vragen
12.25 – 12.35 uur Intermezzo
12.35 – 13.35 uur Lunchpauze
13.35 – 14.45 uur Digitale ontwikkelingen en gevolgen voor de arbeidsrechtpraktijk
Marko Jovović, advocaat bij Stibbe
– algoritmisch bepaalde risicoselectie: hoe werkt het, wat zit daar achter en welke impact heeft dit?
– software als selectiemiddel voor waardering werknemers en inzet bij personeelsreductie.
– wat betekenen deze digitale ontwikkeling voor mijn rechtspraktijk? Welke vragen moet ik stellen?
– enkele praktijkvoorbeelden.
Vragen
14.45 – 15.15 uur Pauze
15.15 – 16.30 uur Wrap Up
Ruben Houweling, hoogleraar arbeidsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam
– wrap up van de dag vanuit de rol SER kroonlid, raadsheer en wetenschapper
– stand van zaken arbeidsrecht en wat is de komende jaren te verwachten
Vragen
16.30 – 16.40 uur Afsluiting
16.40 – 16.45 uur Intermezzo
16.45 uur Start Netwerkborrel

PRIJS
€ 349,00 (vrijgesteld van BTW) inclusief lunch en netwerkborrel.

ANNULERINGSVOORWAARDEN
Tot en met 17 mei 2024 kunt u zonder kosten annuleren, mits de annulering per mail/schriftelijk is gedaan. Bij afmelding na 17 mei 2024 kunt u zonder extra kosten een collega als vervanger laten deelnemen. We vragen u dit per mail aan te geven bij HOEZO!.

INSCHRIJFFORMULIER

Arbeidsrecht voor toezichthouders

By | Actualiteiten Arbeidsrecht | No Comments

De raad van commissarissen (ook wel raad van toezicht genoemd) houdt toezicht op het beleid van het bestuur en staat het bestuur met raad terzijde, zo bepaalt de wet. Om toezicht te kunnen houden op het beleid van het bestuur en het bestuur bijvoorbeeld te kunnen adviseren over personele vraagstukken, is een gedegen kennis voor een toezichthouder van zijn rechten en verplichtingen en het arbeidsrecht noodzakelijk.

Want wat zijn precies de rechten en plichten van een raad van toezicht? Kunnen zij de bestuurder ontslaan en zo ja hoe? Welke regels hebben moeten zij in acht nemen? Wat moet je als toezichthouder weten over het arbeidsrecht om goed toezicht te kunnen houden in een markt en sector waarin personeel een grote rol speelt? Hoe werkt het met reorganisaties? Het samenvoegen van afdelingen of als een organisatie gaat fuseren? En welke regels gelden er in het geval van ziekte van werknemers?

De afgelopen jaren zijn er verschillende veranderingen geweest in wetgeving die een impact hebben gehad op de rechten en verplichtingen van de raad van toezicht en dus ook de noodzakelijk kennis die van een toezichthouder wordt gevraagd. Denk bijvoorbeeld aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) die op 1 juli 2021 in werking is getreden, waarin De raad van toezicht voor (onder andere) de stichting niet alleen wettelijk is verankerd, maar ook de wijze van ontslag van een bestuurder is gewijzigd.

Reden genoeg om in deze cursus stil te staan bij de toezichthoudende rol van de raad van toezicht. In deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:
– de vennootschapsrechtelijke rechten en verplichtingen van de raad van Toezicht: wat mogen zij en wat moeten zij?
– de arbeidsrechtelijke rechten en verplichtingen. Denk hierbij aan een inleiding in het ontslagrecht, disciplinaire maatregelen en verzuim, maar ook de specifieke regels rondom de positie van de bestuurder en de Wet Normering Topinkomens en de rol die in dat kader aan de raad van toezicht is toebedeeld.

5 september 2024 - (09.30 - 17.15 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

 

Inschrijven

PUNTEN
NOvA 6 PO-punten
MfN 6 punten cat. 2 kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na het volgen van deze cursus bent u als toezichthouder nog beter in staat om met de bestuurder te overleggen en toezicht te houden op onderwerpen die het arbeidsrecht raken.

VOOR WIE
Leden van raden van toezicht, bestuurssecretarissen, leden van raden van commissarissen, directeuren, juristen en mediators

DOOR WIE

mr. A. Olsthoorn
– advocaat bij Ten Holter Noordam Advocaten te Rotterdam
mw. mr. D. Schuurman
– advocaat bij Ten Holter Noordam Advocaten te Rotterdam

SYLLABUS
Er wordt tijdens deze cursus geen gebruik gemaakt van een syllabus.

09.00 – 09.30 uur Ontvangst en registratie
09.30 – 10.30  uur Positie toezichthouder
10.30 – 10.45 uur Pauze
10.45 – 12.30 uur Inleiding arbeidsrecht (basis ontslagrecht, disciplinaire maatregelen en verzuim)
12.30 – 13.30 uur Lunch
13.30 – 15.00 uur Vervolg inleiding arbeidsrecht (basis ontslagrecht, disciplinaire maatregelen en verzuim)
15.00 – 15.15 uur Pauze
15.15 – 17.15 uur Positie bestuurder & WNT
17.15 uur Afsluiting

PRIJS
€ 650,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt.

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren. Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

.

INSCHRIJFFORMULIER

Basiscursus Arbeidsrecht: het ABC van het arbeidsrecht

By | Actualiteiten Arbeidsrecht | No Comments

Wat houdt het arbeidsrecht in en waarom is het arbeidsrecht zoals het is? Wat is een arbeidsovereenkomst eigenlijk? Wat komt er allemaal kijken bij het aangaan en het eindigen van een arbeidsovereenkomst? Wat wordt er tijdens een arbeidsovereenkomst van werkgever en werknemer verwacht? Wat zijn de grote veranderingen in het arbeidsrecht in de afgelopen jaren en wat is het doel daarvan? Is dat doel bereikt?
Het zijn allemaal zaken en begrippen waar u als advocaat-stagiaire, beginnend jurist arbeidsrecht, juridisch secretaresse of beginnend HRM-en P&O-medewerker eigenlijk wel eens wat meer van wilt weten. Komt u dagelijks in aanraking met het arbeidsrecht en kan uw basis best wat versteviging gebruiken? Volg dan deze cursus: back to the basic. En begin gewoon bij het begin: het ABC van het Arbeidsrecht!

3 december 2024 - (12.30 - 17.15 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

 

Inschrijven

Cursisten hebben onze cursus met de volgende opmerkingen samengevat:
– als iemand die nog niets van arbeidsrecht wist; weet ik nu de basis te vinden!
– van alles een beetje: een aanrader om algemene kennis op te doen!

PUNTEN
NOvA 4 PO-punten
Hobéon SKO 2 punten

NIVEAU
* Basis (Basiskennis aanwezig)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Tijdens deze cursus gaat de docent werkelijk vanaf het begin alles in en rondom het arbeidsrecht benoemen. Niet alleen het hoe maar ook het waarom van het arbeidsrecht wordt besproken. Deelnemers krijgen ruim de tijd om vragen te stellen. Met als doel dat u aan het einde van de middag op de hoogte bent van de basisprincipes in het arbeidsrecht en kennis heeft van de belangrijkste onderdelen daarvan.

VOOR WIE
De doelgroep bestaat uit advocaat-stagiaires, beginnend juristen arbeidsrecht, juridisch secretaresses, beginnend HRM- en P&O-medewerkers en een ieder die met het arbeidsrecht in aanraking komt door zijn/haar werkzaamheden en hier graag meer kennis van wilt opdoen.

DOOR WIE

 Mr. A.H.F. Kluwen
– advocaat bij De Koning Advocaten

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

12.00 – 12.30 uur Ontvangst met sandwiches, registratie en uitreiking documentatie
12.30 – 13.00 uur Arbeidsrecht: een korte terugblik
13.00 – 14.00 uur Wat is een arbeidsovereenkomst?
– afbakening ten opzichte van andere overeenkomsten
– aard van de overeenkomst
– gevolgen van de arbeidsovereenkomst
14.00 – 14.30 uur Aangaan arbeidsovereenkomst
– eisen en vereisten
– soorten arbeidsovereenkomst
– bepaalde en onbepaalde tijd
14.30 – 14.45 uur Pauze
14.45 – 15.45 uur Inhoud arbeidsrelatie
– wet
– CAO
– arbeidsovereenkomst en andere regelingen
– bespreking van veelvoorkomende zaken zoals ziekte van werknemers, overgang van onderneming, concurrentiebedingen en dergelijke
15.45 – 16.00 uur Pauze
16.00 – 17.15 uur Einde arbeidsovereenkomst en ontslag
– beëindigingsovereenkomst
– UWV-procedure
– opzegging
– ontbinding door kantonrechter
– transitievergoedingen en andere ontslagvergoedingen
17.15 uur Afsluiting

PRIJS
€ 435,- exclusief BTW. Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt. .

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

ORDE_PO_4

INSCHRIJFFORMULIER

Actualiteiten Arbeidsrecht

By | Actualiteiten Arbeidsrecht, Capita Selecta | No Comments

Deze verdiepingscursuscursus is speciaal opgezet om actuele ontwikkelingen in de rechtspraak en op het gebied van wetgeving halfjaarlijks door te nemen vanuit het perspectief van HRM/P&O.

In het bijzonder wordt telkens aandacht besteed aan onderwerpen als:

 • wanneer is sprake van een arbeidsovereenkomst en wanneer is sprake van een overeenkomst van opdracht (zzp-er)?
 • ontbinding van de arbeidsovereenkomst en ontslag op staande voet
 • arbeidsongeschiktheid van werknemers en arbeidsconflicten
 • bijzondere bedingen

IN HET VOORJAAR WORDEN DE VOLGENDE UITSPRAKEN BESPROKEN:
Arbeidsovereenkomst/opdracht
Wetsontwerp verduidelijking arbeidsrelatie
Hof Amsterdam 9 januari 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:3 Mediahuis; arbeidsovereenkomst)
Ktr. Amsterdam 6 februari 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:685 (Volkskrant corrector; arbeidsovereenkomst)
Ktr. Almere 12 februari 2024, ECLI:NL:RBMN:2024:1231 (HR-medewerker; opdracht)
Ktr. Utrecht 22 november 2023, ECLI:NL:RBMN:2023:6218 (Elektricien; opdracht)

Ontbinding/ontslag op staande voet
Ktr. Tilburg 23 februari 2024, ECLI:NL: RBZWB:2024:1165 Alcoholverslaving
Hof Amsterdam 22 augustus 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:2308 Verzwijgen beperkingen bij bedrijfsarts
HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1668 (onverwijldheidseis bij samengestelde dringende reden)
HR 2 februari 2024 (81 RO) ECLI:NL:HR:2024:159 (conclusie ECLI:NL:PHR:2023:1205) (je weet wel waarom, onverwijlde mededeling)

Grensoverschrijdend gedrag
HR 1 december 2023 (81 RO), ECLI:NL:HR:2023:1672 (conclusie ECLI:NL:PHR:2023:1024) (Verschil strafrechtelijk bewijs en aannemelijk maken)

Herplaatsing
HR 2 juni 2023 (81 RO) ECLI:NL:HR:2023:825 (conclusie ECLI:NL:PHR:2023:316) (Herplaatsingsonderzoek beoordelen ten tijde van indiening verzoek, geen herstel mogelijk)
Hof Arnhem-Leeuwarden ECLI:NL:GHARL:2023:8414 (Onjuiste beslissing kantonrechter wegens niet beoordelen herplaatsing)

Billijke vergoeding
Ktr. Den Haag 8 november 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:20801 (Geen rekening houden met WW bij berekening billijke vergoeding)
Vakantie
HR 17 november 2023, ECLI:NL:HR:2023:1603 (Afschrijving vakantiedagen in geval van ziekte)
Ktr. Zwolle 6 februari 2024ECLI:NL:RBOVE:2024:639 (Minuren toch mogen verrekenen)

Arbeidsongeschiktheid en arbeidsconflicten
Ktr. Utrecht 28 februari 2024, ECLI:NL:RBMNE:2024:971 (Aansprakelijkheid Arbodienst)
CRvB 23 november 2023, ECLI:NL:CRVB:2023:2216 (Verantwoordelijkheid werkgever voor onjuiste adviezen bedrijfsarts)
Ktr. Breda 22 november 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:9358 (Uitstel urenvermeerdering als ziekmelding)
Ktr. Middelburg 28 februari 2024, ECLI:NL:RBZWB:2024:1341(Situatieve arbeidsongeschiktheid)

Klachtplicht
Ktr. Rotterdam 1 maart 2024, ECLI:RBROT:2024:1477(Klachtplicht niet van toepassing op loonvordering)

Bijzondere bedingen
Concurrentiebeding
HR 8 maart 2024, ECLI:NL:HR:2024:336 (Klachtplicht niet van toepassing in geval van schending concurrentiebeding0
Ktr. Zaanstad 8 februari 2024, ECLI:NL:RBNHO:2024:1152 (Belangenafweging, enorme carrièreverbetering)
Ktr. Rotterdam 9 februari 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:1015 (Geen overtreding concurrentiebeding, wel relatiebeding)
Wetsvoorstel modernisering concurrentiebeding

Scholing
Ktr. Rotterdam 25 januari 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:618 (Trambestuurder)
Ktr. Rotterdam 16 januari 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:400 (Advocaat)
Ktr. Utrecht 13 december 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:6981 (Bedrijfsarts)

In het voorjaar van 2024 wordt daarnaast aandacht besteed aan de wettelijke vakantieregeling.

In het najaar van 2024 staan mogelijk nieuwe wetsvoorstellen in de belangstelling.

8 oktober 2024 - (13.00 - 17.15 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

7 november 2024 - (13.00 - 17.15 uur)
Bilderberg Grand Hotel Wientjes te Zwolle

26 november 2024 - (13.00 - 17.15 uur)
Golden Tulip Hotel Central te Den Bosch

10 december 2024 - (13.00 - 17.15 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

 

Inschrijven

PUNTEN
NOvA 4 PO-punten
MfN 4 PE-punten kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.

NIVEAU
** Basis/Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring gewenst)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus bent u geheel op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het arbeidsrecht. Een cursus die onmisbaar is voor iedereen die dagelijks met het arbeidsrecht te maken heeft.

VOOR WIE
De cursus ‘Actualiteiten arbeidsrecht’ is bedoeld voor HR-medewerkers, directieleden, (arbeidsrecht)adviseurs, accountants en mediators. Uitgegaan wordt van  ervaring met arbeidsrechtelijke kwesties. Uiteraard zijn advocaten en juristen welkom!

DOOR WIE

Mw. mr. A. (Annemarie) Beijderwellen-Wittekoek
– advocaat bij Nysingh Advocaten te Zwolle
De heer mr. D.J. (Dirk jan) Buijs
– oud-kantonrechter
Mw. mr. dr. P.B. Burger
– advocaat bij Sprengers Advocaten te Utrecht
Mw. mr. S. (Suzanne) Coerts
– advocaat bij Coerts Advocatuur te Apeldoorn
De heer mr. F. (Frans) van Oss
– advocaat en partner bij OMVR Advocaten te Harderwijk en docent Arbeidsrecht

De docenten doceren in duo-vorm en wisselen per datum

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

PROGRAMMA

12.30 – 13.00 uur Ontvangst met sandwiches, registratie
13.00 – 15.00  uur Cursus
15.00 – 15.15 uur Pauze
15.15 – 17.15 uur Cursus
17.15 uur Afsluiting

Prijs
€ 435,- excl. BTW. Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt 10% kantoorkorting.

ANNULERING
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.

Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. Uw plaats mag altijd door een vervang(st)er worden ingenomen.

 

INSCHRIJFFORMULIER

Arbeidsrecht op Aruba

By | Actualiteiten Arbeidsrecht, Capita Selecta, Masterclasses | No Comments

Voor het eerst in de geschiedenis van het Instituut wordt er een cursus georganiseerd op Aruba! Gaat u mee?

Alles vindt plaats in Hotel Courtyard. De bijeenkomst is een combinatie van kennisoverdracht, discussie, ontspanning in de natuur en gezelligheid! Suzanne Broens, Pauline Burger en Annette Terpstra hebben voor u een gevarieerd programma opgezet.

7 april 2025 - (20.00 - 21.00 uur) Aankomst
8 april 2025 - (07.30 - 15.30 uur)
9 april 2025 - (08.30 - 14.30 uur)
10 april 2025 - (08.30 - 15.30 uur)
Hotel Courtyard Aruba op Aruba

 

Inschrijven

PUNTEN
NOvA 15 PO-punten
MfN 15 PE-punten  kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van deze cursus bent u volledig op de hoogte van de recente ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en jurisprudentie op het gebied van het arbeidsrecht. De opgedane kennis kunt u direct toepassen in uw praktijk.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch geschoold zijn en tenminste één jaar relevante praktijkervaring hebben. Niet-juristen: (arbeidsrecht)adviseurs, HR-managers en P&O-medewerkers.

DOOR WIE

Mw. mr. S. Broens
– advocaat bij Sprengers Advocaten te Utrecht
Mw. mr. dr. P.B. Burger
– advocaat bij Sprengers Advocaten te Utrecht
Mw. mr. A. Terpstra
– advocaat bij Sprengers Advocaten te Utrecht

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

PROGRAMMA

Maandag 7 april 2025
Welkomstborrel tussen 20.00 uur en 21.00 uur

Dinsdag 8 april 2025
Docenten: Pauline Burger & Annette Terpstra

06.00 – 07.30 uur Ontbijt
07.30 – 09.30 uur De aanpak van schijnzelfstandigheid en de risico’s  en het vermijden van arbeidsrechtelijke aanspraken
– jurisprudentie kwalificatie arbeidsovereenkomst HR 24 maart 2023, ECLI:NL:HR:2023:443 en gerechtshof Amsterdam inzake Deliveroo, en HR Uber ( Hof Amsterdam 3 oktober 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:2220)
– Wet DBA, modelcontracten, wetsvoorstel verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden uurloon
– gevolgen van de kwalificatievraag voor aanspraken ter zake van vakantierechten, cao aanspraken, pensioen aanspraken incl. verjaring
09.30 – 10.00 uur Pauze
10.00 – 12.30 uur Actuele ontwikkelingen flexibele arbeid en recht op vakantie
– wettelijke bepalingen ter zake van loonaanspraak in geval van oproeparbeid en onvoorspelbaar werkpatroon
–  vakantierechten, recente jurisprudentie van Hoge Raad en HvJ over de waarde van een vakantiedag, verjaring en het afschrijven van vakantiedagen tijdens ziekte en na ontslag
12.30 – 13.30 uur Lunch
13.30 – 15.30 uur Wijziging van arbeidsvoorwaarden en de rol van de OR
– ontwikkeling van de jurisprudentie van de Hoge Raad ter zake van de rechterlijke toetsingsnorm van 7:611 en 7:613 BW
– wat is de betekenis van de rol van de OR voor de uitleg van 7:611 en 7:613 BW  (Gerechtshof Den Haag (Locatie Den Haag), 14 november 2023 ECLI:NL:GHDHA:2023:2196)
– bevoegdheden van de OR ex art. 27, 28 en 32 WOR inclusief procesbevoegdheid en toetsingsnormen ogv 27 lid 4 WOR
– de bevoegdheid én de rol van de OR ter zake van pensioenaanspraken en wijziging van beloning
15.30 uur Vrije tijd

Woensdag 9 april 2025
Docenten: Suzanne Broens & Annette Terpstra

07.00 – 08.30 uur Ontbijt
08.30 – 10.30 uur Arbeidsrecht en mediation
– een goed begrip van mediation: spelregels en uitgangspunten;
– de rol van de advocaat in mediation;
– de verschillende fasen in een mediationtraject;
– arbeidsrechtelijke context van mediation:
– rechtspraak en de STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten;
– mediation in het kader van verzuim en re-integratie: Bedrijfsarts en het mediationadvies
– aanpak en adviezen aan client; waarborgen?
10.30 – 11.00 uur Pauze
11.00 – 12.30 uur Studie-opdracht
12.30 – 14.30 uur Safari-jeep tour door Arikok

Donderdag 10 april 2025
Docenten: Susanne Broens en Pauline Burger

07.00 – 08.30 uur Ontbijt
08.30 – 10.30 uur De re-integratieverplichting van werkgever/werknemers, civielrechtelijk en ook sociaal zekerheidsrechtelijk
– re-integratieperikelen en ontslag van de zieke werknemer
– wanneer is handelwijze van en werkgeer ernstig verwijtbaar ex 7: 682, wanneer is er reden voor een loonsanctie?
– welke problemen en aanspraken ontstaan voor werknemer / werkgever als gevolg van het niet tijdig beslissen door UWV ?
10.30 – 11.00 uur Pauze
11.00 – 12.30 uur Opzegverbod bij ziekte
– jurisprudentie van de Hoge Raad en van diverse gerechtshoven over de verband-toets in geval van ziekte en ontbinding van de arbeidsovereenkomst
12.30 – 13.30 uur Lunch in hotel
13.30 – 15.00 uur Ontslag op staande voet
– jurisprudentie Hoge Raad over o.a.
– hoor wederhoor geen constitutief vereiste
– onderzoek en onverwijldheids-eis bij de samengestelde dringende reden HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1668
15.30 uur Eigen tijd
18.00 uur Afsluitdiner bij Matthews aan het strand

Prijs

€ 3.690,- exclusief BTW.

Bij deze prijs is het volgende inbegrepen:

–             4 overnachtingen in Hotel Courtyard inclusief ontbijt
–             2x lunch
–             safari-jeeptour inclusief lunchpakket
–             welkomstborrel
–             afsluitend diner
–             onbeperkt koffie, thee en fris tijdens cursusuren
–             documentatiemap digitaal of fysiek

Niet inbegrepen zijn de tickets, reiskosten van en naar vliegveld-hotel, reisverzekering.

ANNULERING EN VOORWAARDEN:
Vanwege het bijzondere karakter van de cursus is annuleren niet mogelijk. De afnemer mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits afnemer het IvA hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Minimaal aantal cursisten: 8. Graag ontvangen wij uw inschrijving vóór vrijdag 21 februari 2025. Het Instituut voor Arbeidsrecht laat u begin maart weten of de cursus definitief door zal gaan.

Het Instituut voor Arbeidsrecht is niet aansprakelijk voor ongevallen, ziekte en diefstal. Deelnemer dient zelf zorg te dragen voor een reisverzekering naar keuze.

 

INSCHRIJFFORMULIER

Wintercourse Arbeidsrecht

By | Actualiteiten Arbeidsrecht, Masterclasses | No Comments

In een sprookjesachtig Maastricht vindt ieder jaar onze Wintercourse Arbeidsrecht plaats. Na een hartelijke ontvangst – zoals u dat in het uiterste zuidelijk deel van ons land mag verwachten – zullen wij u meenemen naar de ontwikkelingen in het arbeidsrecht. We starten met de actualiteiten ontslagprocedure UWV waarbij de Wet arbeid vreemdelingen dit eerste deel afsluit. Aan het einde van de middag van de eerste dag spreekt Pauline Burger over Verworven rechten en wijziging van de arbeidsovereenkomst. De donderdagavond kunt u inrichten naar eigen keuze, even ontspannen in het prachtige centrum van Maastricht en genieten van de kerstmarkt of relaxen in het hotel. Vrijdagochtend starten we dan de dag met een deel over de Zieke werknemer en ‘s middags komen actualiteiten loon en emolumenten, actualiteiten ontslagrecht en een klein deel actualiteiten CAO-recht aan de orde. Een druk en vol programma met daarnaast de nodige tijd voor ontspanning.

Dag 1

Dag 2

 

Inschrijven

PUNTEN
NOvA 10 PO-punten (5 PO-punten per dag)

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

DOELSTELLING
Na afloop van deze cursus bent u volledig op de hoogte van alle arbeidsrechtelijke actualiteiten ten behoeve van de praktijk op de werkvloer.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen met academisch denkniveau: HR-medewerkers, directieleden, (arbeidsrecht)adviseurs.

DOOR WIE

Mw. mr. dr. P.H. (Pauline) Burger
– advocaat bij Sprengers Advocaten te Utrecht
Mr. J. (Jan) Meijer
– manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV;
– eindverantwoordelijk voor de Uitvoeringsregels ontslag
Prof. mr. dr. W.A. (Wijnand) Zondag
– Hoogleraar Kerk, Recht en Samenleving (voormalig hoogleraar Arbeidsrecht)

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

PROGRAMMA
Dag 1 – donderdag 14 december 2023

10.30 – 11.00 uur Ontvangst, kennismaking en registratie
11.00 – 12.30 uur Actualiteiten rondom de UWV-ontslagprocedure
Actualiteiten algemeen
• Duur en uitkomst ontslagprocedure bij UWV
• Aantal procedures bij de rechter op de A- en de B-grond ná beslissing UWV
• Stand van zaken maatregelen arbeidsmarkt
• Maatregelen UWV i.h.k.v. menselijke maat/ maatwerk
• Aanvraagformulieren ontslag
Toepasselijke wet- en regelgeving Ontslag
• Nieuwe Uitvoeringsregels ontslagprocedure
• Nieuwe Uitvoeringsregels ontslag wegens bedrijfseconomische redenen (BE)
• Nieuwe Uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (LAO)
Ontslag om bedrijfseconomische redenen (A-grond)
• Inhoud toets bedrijfseconomische redenen
• Casus TUI Nederland NV: uitspraak UWV versus KTR
Aspecten/opletpunten en jurisprudentie rondom afspiegeling
• De vijf bouwstenen voor afspiegeling
• Casus Van Oord Personeels BV: uitspraak UWV versus KTR
Aspecten/opletpunten en jurisprudentie rondom herplaatsing
(A- en B-grond)
• De herplaatsingsplicht: aanvang, einde, rol werkgever en werknemer, het herplaatsingsgesprek, inhoud en reikwijdte van de herplaatsingsplicht
• Casus Inter VCD BV: uitspraak UWV versus KTR
• Casus GUS Netherlands BV: uitspraak UWV versus KTR
12.30 – 13.30 uur Lunch
13.30 – 15.00 uur Vervolg Actualiteiten rondom de UWV-ontslagprocedureJan Meijer
15.00 – 15.15 uur Pauze
15.15 – 17.15 uur Verworven rechten en wijziging van de arbeidsovereenkomst
– functiewijziging in geval van disfunctioneren, arbeidsongeschiktheid of reorganisatie
– overgang van onderneming
Pauline Burger
17.15 uur Afsluiting
17.30 – 19.00 uur Diner
19.00 uur Mogelijkheid tot bezoek centrum Maastricht

Dag 2 – vrijdag 15 december 2023

08.00 – 09.30 uur Ontbijt
09.30 – 11.00 uur Rechtsbescherming van de zieke werknemer bij ontslag
– opzegverbod
– opzegging door werknemer, vergewisplicht van werkgever en rechtsbescherming (jurisprudentie)
– verantwoordelijkheden van werkgever in geval van eigenrisicodragerschap voor ZW
Pauline Burger
11.00 – 11.15 uur Pauze
11.15 – 12.45 uur Actualiteiten loon en emolumenten
– loon bescherming
– risicoverdeling
– flexibel loon
– loon en boetebeding
12.45 – 13.45 uur Lunch
13.45 – 15.15 uur Actualiteiten Ontslagrecht
– ontslag als ultimum remedium?
– einde van rechtswege
– wederzijds goedvinden
– ontslag op staande voet
– billijke vergoeding
15.15 – 15.30 uur Pauze
15.30 – 16.30 uur Actualiteiten CAO-recht
– uitleg
– binding aan CAO
– verkregen rechten
Wijnand Zondag
16.30 uur Afsluiting

 

PRIJS
€ 1.350,- exclusief BTW, incl. diner, overnachting en ontbijt
(Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt).

ANNULERING
Vanwege het bijzondere karakter van deze cursus is annuleren niet mogelijk. De afnemer mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits afnemer het IvA hiervan op de hoogte heeft gesteld.

 

INSCHRIJFFORMULIER

Summercourse Arbeidsrecht te Noordwijk

By | Actualiteiten Arbeidsrecht, Capita Selecta, Masterclasses, Ziekte | No Comments

Wederom organiseert het Instituut voor Arbeidsrecht haar Summercourse Arbeidsrecht in Noordwijk. Drie dagen kennis op doen en genieten van de ontspanning op het strand! Zoals we gewend zijn vindt alles plaats in het Two Brothers Noordwijk Beach. De bijeenkomst is een combinatie van kennisoverdracht, discussie en ontspanning! En dit alles onder leiding van vier zeer deskundige docenten!

Dag 1
4 september 2024 - (13.00 - 16.15 uur)
Two Brothers Noordwijk Beach te Noordwijk

Dag 2
5 september 2024 - (10.00 - 16.30 uur)
Two Brothers Noordwijk Beach te Noordwijk

Dag 3
6 september 2024 - (10.00 - 16.30 uur)
Two Brothers Noordwijk Beach te Noordwijk

 

Inschrijven

PUNTEN
NOvA 13 PO-punten bij drie dagen
NOvA 10 PO-punten bij dag 2 en dag 3
MfN 13 punten, cat. 2 (bij drie dagen)
MfN 10 punten, cat. 2 (bij dag 2 en dag 3)

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van deze cursus bent u volledig op de hoogte van de recente ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en jurisprudentie op het gebied van het arbeidsrecht. De opgedane kennis kunt u direct toepassen in uw praktijk.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch geschoold zijn en tenminste één jaar relevante praktijkervaring hebben. Niet-juristen: (arbeidsrecht)adviseurs, HRM-managers, mediators en P&O-medewerkers.

DOOR WIE

Mr. P. van den Brink
– advocaat bij Ten Holter Noordam Advocaten te Rotterdam
Mw. mr. E.W. de Groot
-kantonrechter, rechtbank Gelderland; locatie Arnhem; raadsheer plv hof Amsterdam
Prof. mr. dr. A.R. Houweling
– hoogleraar Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam
Mr. J. Meijer
– manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV;
– eindverantwoordelijk voor de Uitvoeringsregels ontslag

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

PROGRAMMA
Dag 1 – woensdag 4 september 2024

12.30 – 13.00 uur Ontvangst met sandwiches, registratie en onderlinge kennismaking
13.00 – 14.30 uur Actualiteiten UWV procedure
– de gemiddelde duur van een ontslagprocedure: waarom moet u deze weten?
– hoe groot is het risico op een procedure bij de rechter nádat UWV op de ontslagaanvraag
heeft beslist?
– de meest recente wijzigingen van de Uitvoeringsregels ontslagprocedure en de Uitvoeringsregels
Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen
– in hoeverre houdt UWV bij de beoordeling van ontslagaanvragen rekening met afspraken in een
CAO of sociaal plan?
Bedrijfseconomisch ontslag
– hoe worden de bedrijfseconomische redenen voor ontslag door UWV getoetst? Zijn er verschillen
met de rechter?
– de beoordeling van ontslagaanvragen op bedrijfseconomische gronden waar op de achtergrond een
verstoorde relatie of disfunctioneren speelt. Hoe gaat UWV hiermee om?
– een praktijkgeval: uitspraak UWV versus kantonrechter
– belangrijke opletpunten en jurisprudentie rondom het bepalen van de ontslagvolgorde (afspiegeling):
– de entiteit waarover wordt afgespiegeld
– Uitwisselbare functies
>werknemer werkt al enige tijd in een andere functie dan die waarin hij werd aangesteld;
>werkgever laat oude functie(s) vervangen en creëert nieuwe functie(s) (stoelendansmethode);
>werkgever onderbouwt de onderlinge uitwisselbaarheid van functies met een rapport van een
externe;
>werkgever verklaart dat de functiebeschrijvingen tijdens en ten behoeve van de UWV-
procedure zijn gemaakt
– berekening duur dienstverband: wat telt wel/niet mee?
– peildatum voor afspiegeling
– rangorderegels
– een praktijkgeval: uitspraak UWV versus kantonrechter
Jan Meijer
14.30 – 14.45 uur Pauze
14.45 – 16.15 uur Vervolg Actualiteiten UWV procedure
Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid:
>toetsingscriteria en jurisprudentie (B-grond)
>de gewijzigde Uitvoeringsregels Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid;
>wat als de werkgever geen verklaring van de bedrijfsarts en/of een WIA-beschikking van UWV kan
overleggen?
>jurisprudentie rondom ‘eigen werk in aangepaste vorm’
Herplaatsing bij bedrijfseconomisch ontslag en ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid
– belangrijke opletpunten en jurisprudentie rondom herplaatsing (start van de inspanningen tot
herplaatsing; aanvang en einde redelijke termijn; rol werkgever en werknemer bij herplaatsing;
reikwijdte en norm bij herplaatsing), onder meer voortvloeiende uit jurisprudentie op de A- en de B-
grond
– een praktijkgeval: uitspraak UWV versus kantonrechter
Stand van zaken voorgenomen maatregelen arbeidsmarkt

Jan Meijer
16.45 – 17.00 uur Klaarmaken voor borrel/diner
17.00 uur Borrel en aansluitend diner

Dag 2 – donderdag 5 september 2024

08.30 – 09.30 uur Ontbijt voor gasten dag 1
09.30 – 10.00 uur Ontvangst en registratie
10.00 – 12.45 uur
(incl. kwartier pauze)
Grensoverschrijdend gedrag, de stand van zaken
– eerste ervaringen met de nieuwe klokkenluidersregeling
– concept wet verplichtstelling vertrouwenspersoon
– social media, vrijheid van meningsuiting in relatie tot de werkvloer
– AI in het arbeidsrecht
Pieter van den Brink
12.45 – 13.45 uur Lunch
13.45 – 16.30 uur
(incl. kwartier pauze)
Concurrentiebeding
Twintig jaar geleden werd het wetsvoorstel 28167 – Nieuwe regeling concurrentiebeding, door de Tweede Kamer aangenomen. Twee jaar later werd het voorstel door de Eerste Kamer verworpen. Nu, 2024, ligt opnieuw het voorstel tot aanpassing van het concurrentiebeding op de wetgevingstafel. Tijd om dit voorstel nader te bestuderen.
Bovendien het uitgelezen moment de jurisprudentie over het concurrentiebeding van de afgelopen jaren op een rij te zetten. Wat is inmiddels de stand van zaken na AVM (2007 – zwaarder drukken) en Philips/Oostendorp (2006 – schriftelijkheid)? Hoe heeft de rechtspraak inzake motivering van het bepaaldetijdscontractconcurrentiebeding zich ontwikkeld? En welke rol spelen artikel 19 lid 3 GW alsook het verbod op nevenactiviteiten (2022) en de Wet bescherming bedrijfsgeheimen op de beoordeling van het rechtmatig belang van het beding? En klopt het dat in faillissementsprocedures het concurrentiebeding niet langer meer geldig is? En bij OvO juist wel of toch niet? Kortom, tijd voor een update!
Ruben Houweling
16.30 – 17.30 uur Eigen tijd
17.30 Diner

Dag 3 – vrijdag 6 september 2024

08.30 – 09.30 uur Ontbijt
09.30 – 10.00 uur Ontvangst en registratie
10.00 – 12.45 uur
(incl. kwartier pauze)
Zieke werknemer
– ziektebegrip
– loon
– re-integratieverplichtingen
– sancties
– einde arbeidsovereenkomst
Ellen de Groot
12.45 – 13.45 uur Lunch
13.45 – 16.30 uur
(incl. kwartier pauze)
Vervolg zieke werknemer
– opzegverbod
– samenhang problematiek
– verslaving/psychische problemen
– ontslag op staande voet/evhn
Ellen de Groot
16.30 uur Afsluiting

PRIJS

Drie dagen: € 1.795- exclusief BTW.
Twee dagen: € 1.475,- exclusief BTW.
Elke tweede cursist van hetzelfde kantoor ontvangt een korting van 10%.
Bij deze prijs is het volgende inbegrepen:
–             1 of 2 overnachting(en) in Golden Tulip Beach Hotel te Noordwijk, incl. ontbijt
–             2 of 3x lunch
–             2 of 3x diner
–             onbeperkt koffie, thee en fris tijdens cursusuren
–             documentatiemap

ANNULERING
Vanwege het bijzondere karakter van deze cursus is annuleren niet mogelijk. De afnemer mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits afnemer het IvA hiervan op de hoogte heeft gesteld.

 

 

INSCHRIJFFORMULIER

Springcourse Arbeidsrecht

By | Actualiteiten Arbeidsrecht, Capita Selecta, Masterclasses | No Comments

Wederom organiseert het Instituut voor Arbeidsrecht haar Springcourse Arbeidsrecht op Schiermonnikoog. Drie dagen kennis op doen en genieten van een prachtig eiland!

Zoals we gewend zijn vindt alles plaats in Hotel van der Werff. De bijeenkomst is een combinatie van kennisoverdracht, discussie, ontspanning in de natuur en gezelligheid aan de bar! Dit alles onder leiding van zeer deskundige docenten:

 • De heer mr. P. van den Brink
 • De heer mr. D.J. Buijs
 • De heer prof. mr. dr. A.R. Houweling
 • De heer mr. M.J.M.T. Keulaerds
 • De heer mr. J. Meijer
 • De heer dr. B. Sorgdrager
 • Mevrouw mr. E.B. Wits

Dag 1

Dag 2

Dag 3

 

Inschrijven

PUNTEN
NOvA 13 PO-punten bij drie dagen
NOvA 10 PO-punten bij dag 2 en dag 3
MfN 13 PE-punten bij drie dagen kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.
MfN 10 PE-punten bij dag 2 en dag 3 kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.
Hobéon SKO 6 punten bij drie dagen
Hobéon SKO 5 punten bij dag 2 en dag 3

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van deze cursus bent u volledig op de hoogte van de recente ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en jurisprudentie op het gebied van het arbeidsrecht. De opgedane kennis kunt u direct toepassen in uw praktijk.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch geschoold zijn en tenminste één jaar relevante praktijkervaring hebben. Niet-juristen: (arbeidsrecht)adviseurs, HRM-managers en P&O-medewerkers.

DOOR WIE

Mr. P. van den Brink
– advocaat en partner bij TenHolter|Noordam Advocaten te Rotterdam
Mr D.J. Buijs
– oud kantonrechter
Prof. mr. dr. A.R. Houweling
– hoogleraar Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam
Mr. M.J.M.T. Keulaerds
– advocaat en partner bij BarentsKrans te Den Haag
Mr. J. Meijer
– manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV;
– eindverantwoordelijk voor de Uitvoeringsregels ontslag
Dr. B. Sorgdrager
– zelfstandig bedrijfsarts bij BASBGZ
Mw. mr. E.B. Wits
– advocaat bij het advocatenkantoor van werkgeversorganisatie AWVN te Den Haag
– auteur van o.a. het hoofdstuk over de Vaststellingsovereenkomst in het Boek Ontslagrecht in hoofdlijnen (in de reeks Kluwer Monografieën Sociaal Recht).

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

PROGRAMMA

Woensdag 5 juni 2024, dag 1
Vertrek veerboot van Lauwersoog: 12.30 uur
Aankomst Schiermonnikoog: circa 13.15 uur
Aankomst hotel: circa 13.30 uur

13.30 – 14.00 uur Ontvangst met koffie en thee en onderlinge kennismaking
14.00 – 17.15 uur
(incl. kwartier pauze)
De interactieve woensdagmiddag staat in het teken van door de deelnemers te presenteren casuïstiek uit hun praktijk. De docenten zullen vanuit hun expertise hierop reageren en ook zelf een complex probleem uit de jurisprudentie aan de orde stellen.
Mr. D.J. Buijs, mr. J. Meijer & dr. B. Sorgdrager
17.15 uur Borrel op terras Van der Werff
18.00 uur Diner

Donderdag 6 juni 2024, dag 2
Vertrek veerboot van Lauwersoog: 9.30 uur
Aankomst Schiermonnikoog: circa 10.15 uur
Aankomst hotel: circa 10.30 uur

10.30 – 11.00 uur Ontvangst met koffie en thee en onderlinge kennismaking
11.00 – 13.00 uur Er zijn weer veel actualiteiten te melden op het terrein van de arbeidsongeschikte werknemer! Het voortdurende tekort aan bedrijfsartsen en verzekeringsartsen, levert tal van vraagstukken op. De wetgever probeert deze met nieuwe regelgeving op te lossen. Denk aan het voorstel ‘praktisch schatten’ (maar wat het UWV al volop doet). En de vereenvoudigde beoordeling van 60-plussers. Deze regelgeving kan forse implicaties hebben voor werkgever en werknemer. Erica Wits zet het voor u op een rij.

En natuurlijk gaat zij in op het rapport van de commissie OCTAS. Wat vinden we hiervan en wat kunnen we hiermee? Gaan de voorstellen van de commissie het vastgelopen systeem van de Wia weer lostrekken?
Mw. mr. E.B. Wits

13.00 – 13.45 uur Lunch
13.45 – 15.15 uur Grensoverschrijdend gedrag, de stand van zaken
– eerste ervaringen met de nieuwe klokkenluidersregeling
– concept wet verplichtstelling vertrouwenspersoon
– social media, vrijheid van meningsuiting in relatie tot de werkvloer
Mr. P. van den Brink
15.15 – 15.30 uur Pauze
15.30 – 17.15 uur AI in het arbeidsrecht
Mr. P. van den Brink
17.30 uur Borrel bij de Marlijn
19.00/19.30 uur Diner

Vrijdag 7 juni 2024, dag 3

08.30 – 09.30 uur Ontbijt
09.30 – 12.15 uur
(incl. 15 minuten pauze)
Concurrentiebeding
Twintig jaar geleden werd het wetsvoorstel 28167 – Nieuwe regeling concurrentiebeding, door de Tweede Kamer aangenomen. Twee jaar later werd het voorstel door de Eerste Kamer verworpen. Nu, 2024, ligt opnieuw het voorstel tot aanpassing van het concurrentiebeding op de wetgevingstafel. Tijd om dit voorstel nader te bestuderen.
Bovendien het uitgelezen moment de jurisprudentie over het concurrentiebeding van de afgelopen jaren op een rij te zetten. Wat is inmiddels de stand van zaken na AVM (2007 – zwaarder drukken) en Philips/Oostendorp (2006 – schriftelijkheid)? Hoe heeft de rechtspraak inzake motivering van het bepaaldetijdscontractconcurrentiebeding zich ontwikkeld? En welke rol spelen artikel 19 lid 3 GW alsook het verbod op nevenactiviteiten (2022) en de Wet bescherming bedrijfsgeheimen op de beoordeling van het rechtmatig belang van het beding? En klopt het dat in faillissementsprocedures het concurrentiebeding niet langer meer geldig is? En bij OvO juist wel of toch niet? Kortom, tijd voor een update!
Prof. mr. dr. A.R. Houweling
12.15 – 13.00 uur Lunch
13.00 – 13.45 uur Overgang van onderneming
Mr. M.J.M.T. Keulaerds
13.45 – 13.50 Pauze
13.50 – 15.45 Arbeidsmarkt 2024
Max en Ruben praten u bij over de laatste ontwikkelingen in Den Haag. Wat staat er aan wet- en regelgeving te veranderen? Gaat het ZZP-dossier door en hoe bereiden we ons hier het beste op voor? En hoe zit het met de flexwetgeving? Beloningstransparantie? En toezicht in de uitzendsector? En… leidt OCTAS nu wel of niet tot aanpassing van de loondoorbetaling tijdens ziekte? Deze cliffhangers worden op de slotdag van Schier beantwoord.
Prof. mr. dr. A.R. Houweling & Mr. M.J.M.T. Keulaerds
15.45 – 16.00 uur Afsluiting, klaar maken voor vertrek
16.30 uur
19.30 uur
Vertrek veerboot naar Lauwersoog
Vertrek veerboot naar Lauwersoog

PRIJS

Drie dagen: € 1.695,- exclusief BTW.

Twee dagen: € 1.375,- exclusief BTW.

Elke tweede cursist van hetzelfde kantoor ontvangt een korting van 10%.

Bij deze prijs is het volgende inbegrepen:
–             1 of 2 overnachting(en) in Hotel van der Werff, incl. ontbijt
–             2x lunch
–             2 of 3x diner
–             Huur fietsen
–             Onbeperkt koffie, thee en fris tijdens cursusuren
–             Documentatiemap

ANNULERING
Vanwege het bijzondere karakter van deze cursus is annuleren niet mogelijk. De afnemer mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits afnemer het IvA hiervan op de hoogte heeft gesteld.

 

Hobeon SKO

INSCHRIJFFORMULIER

Arbeidsrecht in de zorg – driedaagse leergang voor de zorgsector

By | Actualiteiten Arbeidsrecht, Disfunctioneren, wangedrag & arbeidsconflicten, Ziekte | No Comments

Bijzonder werk, een bijzondere werkgever en een bijzondere werknemer…. Ruim 1 miljoen werknemers zijn werkzaam in de zorgsector. De aard van de werkzaamheden stelt bijzondere eisen aan deze werknemers. Het wordt door technologische ontwikkelingen en regeldruk ook complexer. Dat heeft gevolgen voor heel veel arbeidsrechtelijke onderwerpen: aanstelling, contracttype, beloning, onregelmatigheidstoeslagen, arbeidstijden, arbeidsomstandigheden, integriteit, ongewenste intimiteiten, de rol van de beroepscode, disciplinaire sancties, aanpassing arbeidsvoorwaarden (functiewijziging, overplaatsing), ontslag, wachtgeld, sociale plannen. Dat is ook de reden dat er diverse CAO’s van toepassing zijn met specifieke bepalingen.

Uniek programma:

Wij bieden een uniek programma – verspreid over drie afzonderlijke dagen – waarin de relevante arbeidsrechtelijke thema’s worden belicht vanuit de eigenheid van de zorg (en deels ook ‘welzijn’). Dat betekent dat bij de genoemde deelonderwerpen ook de specifieke bepalingen in de verschillende cao’s en rechtspraak met betrekking tot casusposities uit de zorg (en welzijn) worden besproken. De docenten hebben affiniteit met de zorgsector en zullen ook de te bespreken casusposities ontlenen aan de dagelijkse praktijk van de zorg. Het is mogelijk dat de cursist bepalingen uit een eigen (ondernemings)cao inbrengt.

Dag 1
8 oktober 2024 - (09.30 - 16.15 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

Dag 2
5 november 2024 - (09.30 - 16.15 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

Dag 3
19 november 2024 - (09.30 - 16.15 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

 

Inschrijven

Cropped shot of a doctor shaking hands with a businessman

HamertjeCursisten hebben onze cursus met de volgende opmerkingen samengevat:
– interactief, actueel en praktijkgericht

PUNTEN
NOvA 15 PO-punten (5 punten per dag)
MfN 15 punten, cat. 2 (5 punten per dag)
Hobéon SKO 6 punten  (2 punten per dag)

NIVEAU
* Deels basis/deels verdieping

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van deze driedaagse is de cursist geheel op de hoogte van de arbeidsrechtelijke vraagstukken in de zorgsector. De cursist kan dit direct toepassen in de praktijk.

VOOR WIE
De doelgroep bestaat uit advocaten, juristen, HRM-ers, medewerkers P&O, directieleden, juristen in of verbonden met: verpleging- en verzorgingshuizen, thuiszorg, ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, kraamzorg, overige gezondheidszorg (waaronder medische praktijken, tandheelkundige praktijken, ambulancezorg of GGD)

DOOR WIE

Mw. mr. dr. P.H. Burger
– advocaat bij Sprengers Advocaten te Utrecht
Mr. E.H. de Joode
– advocaat bij Ten Holter Noordam Advocaten te Rotterdam
Mw. mr. D. Schuurman
– advocaat bij Ten Holter Noordam Advocaten te Rotterdam
Mw. mr. A. Terpstra
– advocaat bij Sprengers Advocaten te Utrecht

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

NIEUW PROGRAMMA:

Dag 1: Aangaan arbeidsovereenkomst, arbeidsvoorwaarden, zzp`er in de zorg

09.00 – 09.30 uur Ontvangst met koffie, kennismaking en uitreiking documentatie
09.30 – 10.45 uur Aangaan van de arbeidsovereenkomst
– de sollicitatieprocedure
– vergewisplicht
– vragen referenties
– typen arbeidsovereenkomsten
– Wet TVA
10.45 – 11.00 uur Pauze
11.00 – 12.15 uur Aangaan van de arbeidsovereenkomst (vervolg)
– reistijd/reiskostenvergoeding
– onregelmatigheidstoeslag
– arbeidsplaats
– wijziging van arbeidsvoorwaarden
– nevenwerkzaamheden
Mr. E.H. de Joode
12.15 – 13.15 uur Lunch
13.15 – 14.30 uur Kwalificatie van de arbeidsovereenkomst: onderscheid arbeidsovereenkomst en zzp`er
14.30 – 14.45 uur Pauze
14.45 – 16.15 uur Het maken van afspraken met zzp`ers in de zorg
–arbeidstijden
–de overeenkomst van opdracht
–specifieke regels over de inzet van zzp `ers in de zorg
–rechtspraak
Mw. mr. D. Schuurman
16.15 uur Afsluiting

Dag 2: Arbeidsongeschiktheid en medezeggenschap

09.00 – 09.30 uur Ontvangst met koffie, kennismaking en uitreiking documentatie
09.30 – 10.45 uur Arbeidsongeschiktheid in de zorg
– ziekteverzuim en re-integratie, beoordeling UWV
– hoe om te gaan met ziekte in combinatie met een psychische aandoening en /of verslaving
10.45 – 11.00 uur Pauze
11.00 – 12.30 uur Arbeidsongeschiktheid in de zorg (vervolg)
– opzegverbod en ontslag tijdens en wegens ziekte
– hoe om te gaan met zieke vangnetters: re-integratie, einde arbeidsovereenkomst en verplichtingen in het kader van de Ziektewet
12.30 – 13.30 uur Lunch
13.30 – 14.45 uur Medezeggenschap in de zorg
– verschillende vormen van medezeggenschap in de zorg (ondernemingsraden, cliëntenraden, positie medische staf);
– Wet op de ondernemingsraden: bevoegdheden ondernemingsraad
14.45 – 15.00 uur Pauze
15.00 – 16.15 uur Medezeggenschap in de zorg (vervolg)
– ondernemingsraad en arbeidsvoorwaarden: welke bevoegdheden, verhouding tot cao en doorwerking in de arbeidsovereenkomst
Mw. mr. dr. P.H. Burger & mw. A. Terpstra
16.15 uur Afsluiting

Dag 3: Privacy en grensoverschrijdend gedrag en ontslag

09.00 – 09.30 uur Ontvangst met koffie, kennismaking en uitreiking documentatie
09.30 – 11.00 uur Privacy in de zorg
– privacy problematiek
– AVG
– ziekte en privacy
11.00 – 11.15 uur Pauze
11.15 – 12.30 uur Privacy in de zorg (vervolg)
– cameratoezicht
– Mobile Device Management
– WKKGZ in relatie tot privacy
Mr. E.H. de Joode
12.30 – 13.30 uur Lunch
13.30 – 14.45 uur Grensoverschrijdend gedrag in de zorg
– wat is grensoverschrijdend gedrag?
– grensoverschrijdend gedrag richting patient en medewerkers onderling
– wettelijk kader
– beleid
– ontslag bij grensoverschrijdend gedrag
– verplichting tot melding
– leeronderzoek
14.45 – 15.00 uur Pauze
15.00 – 16.15 uur Ontslag in de zorg
– melden calamiteiten
– ernstig verwijtbaar handelen
– rechtspraak
Mw. mr. D. Schuurman
16.15 uur Afsluiting

PRIJS
€ 1.599,- excl. BTW. Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt 10% kantoorkorting.
Het is ook mogelijk om de dagen los van elkaar te volgen. Indien u inschrijft voor één dag dan bedraagt de cursusprijs € 545,- excl. BTW.

ANNULERING
Vanwege het bijzondere karakter van deze cursus is annuleren niet mogelijk. De afnemer mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits afnemer het IvA hiervan op de hoogte heeft gesteld.

 

2015 Mediatorsfederatie_Nederland_Kwaliteitsregister_PE(72)

Hobeon SKO

INSCHRIJFFORMULIER