ALGEMENE VOORWAARDEN van het Instituut voor Arbeidsrecht (IvA)
Op al onze opleidingen, cursussen of trainingen, zowel met open inschrijving als incompany, zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Toepasselijkheid
Deze  algemene voorwaarden  zijn van toepassing, indien het Instituut voor Arbeidsrecht (verder te noemen IvA) diensten verleent aan afnemer inzake opleidingen, cursussen of trainingen, zowel met open inschrijving als in company.

Inschrijving voor cursussen met open inschrijving
Inschrijving geschiedt door het versturen van een aanmeldingsformulier per post, e-mail of fax of via de website van het IvA. Door inschrijving gaat de afnemer akkoord met deze algemene voorwaarden.

Bevestiging
Het IvA zal de inschrijving schriftelijk bevestigen per post of per e-mail.

Betaling
Afnemer ontvangt de factuur in de week van de cursus. Deze factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij niet of niet tijdige betaling is de afnemer,  zonder ingebrekestelling, vanaf de vervaldag van de factuur wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen. Indien de afnemer na een herinnering nog  steeds de factuur niet voldoet, ontvangt de afnemer een aanmaning waarbij administratiekosten in rekening gebracht worden. Voorts komen alle voor incasso te maken kosten voor rekening van de afnemer.

De afnemer is verantwoordelijk voor betaling van het cursusgeld. Het IvA  kan niet worden gehouden aan afwijkende afspraken hieromtrent tussen werkgever en afnemer.

Annulering
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren. Het IvA brengt hiervoor € 50,- excl. BTW. administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.
Vanwege het bijzondere karakter van een cursus kan het IvA er voor kiezen dat annuleren in zijn geheel niet mogelijk is. Het IvA zal een dergelijke afwijking expliciet vermelden bij de cursusinformatie op de website.

Afgelasting, wijziging of verzetten door het IvA
Bij onvoldoende aanmeldingen behoudt het IvA zich het recht voor om een cursus af te gelasten of uit te stellen. Tevens behoudt het IvA zich het recht voor een cursusprogramma als gevolg van onverwachte omstandigheden te wijzigingen. In dergelijke gevallen brengt het IvA de afnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Bij afgelasting  wordt het reeds betaalde cursusgeld aan de afnemer gerestitueerd. Mocht een cursus in een bepaalde plaats niet doorgaan vanwege onvoldoende aanmeldingen en wordt de cursus in meerdere plaatsen aangeboden, dan biedt het IvA de afnemer de mogelijkheid tegen een korting van 10 procent op de cursusprijs deel te nemen aan de cursus in een andere plaats. Gaat afnemer niet in op dit aanbod, dan wordt het reeds betaalde cursusgeld gerestitueerd.

Aansprakelijkheid 
Het IvA spant zich in om alle activiteiten, zowel inhoudelijk als organisatorisch en verband houdende met de cursus, optimaal uit te voeren. Het IvA is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met de deelname aan de cursus of veroorzaakt is door  de annulering door het IvA, door  zijn  werknemers of door andere personen die door of vanwege het IvA te werk zijn gesteld of van wier diensten door het IvA gebruik is gemaakt.

Auteursrecht
Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de afnemer. Het auteursrecht op het lesmateriaal en de overige bij de cursus verstrekte  materialen berust bij het IvA of bij degene die het materiaal heeft verstrekt of geschreven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het  IvA mogen geen gegevens uit of gedeelten of uittreksels van het verstrekte trainingsmateriaal worden vermenigvuldigd of gepubliceerd, op welke wijze dan ook.

Vervanging docenten
Het IvA behoudt te allen tijde de vrijheid docenten, door haar met de uitvoering van de cursus belast, te vervangen door andere docenten.

Permanente educatie
De deelnemer aan cursussen die erkend zijn door NOvA, MfN, AbSg, Hobéon SKO of andere instellingen, gaat er mee akkoord dat persoonsgegevens van de deelnemer aan de instellingen die de cursus erkend hebben, worden verstrekt  teneinde deze instanties in staat te stellen audits te uit te voeren.

Klachten
Indien u een klacht hebt, kunt u uw klacht schriftelijk of per e-mail richten aan de directeur van het IvA/IvJO. Het IvA/IvJO zal de klacht nauwkeurig onderzoeken. Klager krijgt binnen twee weken antwoord.

Incompany cursussen
Afspraken over incompany cursussen worden in een contract vastgelegd.  Als de afnemer of het IvA om reden van onvoorziene omstandigheden de afspraken niet kan  nakomen, treden beide zo spoedig mogelijk in overleg over uitstel of afstel. Eventuele kosten als gevolg hiervan zijn voor rekening van de partij die niet kan nakomen.

Voorwaarden kantoorabonnement
Een kantoorabonnement is een abonnement van 20 punten dat één jaar geldig is. Koopt u (of uw kantoor) één abonnement van 20 punten in, dan biedt IvA u 10% korting. Koopt u (of uw kantoor) twee abonnementen in, dan verkrijgt u 15% korting, drie of meer abonnementen geven 20% korting. Deze abonnementen zijn niet persoonsgebonden. Cursisten kunnen kiezen uit het aanbod van het Instituut voor Arbeidsrecht (IvA) én van het Instituut voor Juridische Opleidingen (IvJO). Het abonnement geldt voor zowel cursussen op locatie als webinars. Dit abonnement geldt niet in combinatie met andere kortingsregelingen van IvA en van IvJO.

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief