Zieke werknemer

By 29 juli 2020Ziekte

De zieke werknemer…een dossier om hoofdpijn van te krijgen. Maar dat kan anders!
Hoe zorg je voor optimale begeleiding en oplossingen? Wat moet, mag en kan? En als niets meer werkt, wanneer mag je een zieke werknemer ontslaan? Wat zijn de valkuilen? Vanuit een arbeidsrechtelijke invalshoek worden tijdens deze tweedaagse cursus de uitgangspunten voor een goede behandeling van deze dossiers besproken en wordt ingegaan op relevante actualiteiten en rechtspraak.
Op dag één worden de rol van de bedrijfsarts, het ziektebegrip, de verplichting van de werknemer om (mee) te werken aan re-integratie en herstel, de reikwijdte van de mededelingsplicht van de werknemer bij sollicitatie, de verzuimbegeleiding, het begrip passende arbeid en (nieuw) bedongen arbeid en de do’s en don’ts in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter behandeld.
De tweede dag staan het ontslag van de zieke werknemer en wijziging van arbeidsvoorwaarden centraal. Ook wordt ingegaan op de rol van de mediator en alcohol en drugs op het werk en de (on)mogelijkheden om te testen. Zo krijgt u in twee dagen een volledig beeld van de zieke werknemer!

Dag 1
12 september 2024 - (09.30 - 17.00 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

3 oktober 2024 - (09.30 - 17.00 uur)
Bilderberg Grand Hotel Wientjes te Zwolle

19 november 2024 - (09.30 - 17.00 uur)
Van der Valk Hotel Breukelen te Breukelen

Dag 2
24 september 2024 - (09.30 - 17.00 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

17 oktober 2024 - (09.30 - 17.00 uur)
Bilderberg Grand Hotel Wientjes te Zwolle

4 december 2024 - (09.30 - 17.00 uur)
Van der Valk Hotel Breukelen te Breukelen

Inschrijven

Cursisten hebben onze cursus met de volgende opmerkingen samengevat:
– prima cursus, waarbij weer even alle relevante vraagstukken aan de orde zijn gekomen
– zeer praktisch en actueel
– uitstekende docenten
– prima combinatie van theorie en praktijk
– zeer bruikbaar materiaal

PUNTEN
Dag 1:
NOvA 6 PO-punten
MfN 6 punten cat. 2
AbSg 6 uur arbeids-, bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde
Hobéon SKO 3 PE-punten

Dag 2:
NOvA 6 PO-punten
MfN 6 punten cat. 2
AbSg 6 uur arbeids-, bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde
Hobéon SKO 3 PE-punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van deze tweedaagse cursus heeft u een volledig beeld hoe te handelen in geval van een zieke werknemer.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch denkniveau hebben.
Niet-juristen: arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen, (arbeidsrecht)adviseurs, directeuren, HRM’ers, leden van de ondernemingsraad, mediators en P&O medewerkers.

DOOR WIE

Mw. mr. dr. P.H. Burger
– advocaat bij Sprengers Advocaten te Utrecht
Mw. mr. C.J. Frikkee
– kantonrechter rechtbank Rotterdam en raadsheer-plaatsvervanger Hof ‘s-Hertogenbosch
 Mw. mr. H. Groen
– MfN mediator bij MediationPoint
Mw. mr. C.S. Kehrer-Bot*
– advocaat bij AKD te Rotterdam
Mr. J. Meijer
– manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV
– eindverantwoordelijk voor de Uitvoeringsregels ontslag
Dr. B. Sorgdrager
– zelfstandig bedrijfsarts bij BASBGZ

*wisselend per locatie

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

CURSUSDAG 1

09.00 – 09.30 uur Ontvangst met koffie, registratie en uitreiking documentatie
09.30 – 11.30 uur Ziekmelding en verzuimbegeleiding
– ziekmelding, privacy en controlevoorschriften
– ziektebegrip: juridisch
Ziekte bij sollicitatie
– aanstellingskeuring, mededelingsverplichting
– afwijzen op grond van medische aandoening en gelijke behandeling
Arbeidsongeschiktheid voorkomen, meewerken aan herstel
– ziekte door opzet of toedoen ontstaan
– zorgplicht werkgever
– behandelvrijheid van werknemer en de plicht tot re-integratie en meewerken aan herstel
Mw. mr. dr. P.H. Burger
11.30 – 12.30 uur Lunch
12.30 – 14.00 uur Re-integratie: Wet Verbetering Poortwachter
– waaruit bestaat het re-integratiedossier?
– toetsing van het re-integratieverslag door het UWV
– beleidsregels UWV
– problemen met tijdelijke dienstverbanden/einde dienstverband tijdens ziekte
– passende arbeid en (nieuw) bedongen arbeid
– arbeidsconflict
– wanneer een deskundig oordeel aanvragen en waarvoor?
– re-integratie in het eerste en tweede spoor
– (verlenging) opzegverbod
– sancties (op te leggen door UWV of door werkgever)
Mw. mr. dr. P.H. Burger/mw. mr. Chr. Kehrer-Bot*
14.00 – 14.15 uur Pauze
14.15 – 15.15 uur Vervolg Re-integratie: Wet Verbetering Poortwachter
WIA/ervaringen
Mw. mr. dr. P.H. Burger/mw. mr. Chr. Kehrer-Bot*
15.15 – 15.30 uur Pauze
15.30 – 17.00 uur Wat kan en moet de bedrijfsarts?
– taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden bedrijfsarts
– handelen van bedrijfsarts bij veel voorkomende problemen op spreekuur (psychische klachten, conflicten)
– belastbaarheid; arbeidsbelasting en herstel belemmerende factoren (second opinion, deskundigenoordeel)
– rapporteren: wat wel en wat niet (beroepsgeheim en adviesplicht)
Dr. B. Sorgdrager
17.00 uur Afsluiting

*wisselend per locatie

CURSUSDAG 2

09.00 – 09.30 uur Ontvangst met koffie, registratie en uitreiking documentatie
09.30 – 11.15 uur Wijziging van arbeidsvoorwaarden bij ziekte
– aanpassing van arbeidsvoorwaarden: wanneer wel/niet en hoe dan?
– beroep op eenzijdig wijzigingsbeding mogelijk?
– rol van het goed werknemerschap
Mw. mr. C.J. Frikkee
11.15 – 11.30 uur Pauze
11.30 – 13.00 uur Ontslag van een zieke werknemer: wanneer (niet)?
– het opzegverbod bij ziekte
– verval van het opzegverbod bij ziekte
– ontbinding arbeidsovereenkomst door de kantonrechter tijdens ziekte
– de kantonrechter en doorbreking van het opzegverbod
– het deskundigenoordeel bij ontslag
– ontslag op staande voet
– ontslagvergoedingen
– beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden
Op het grensvlak…ziek of verslaafd?
– drugs en alcohol op het werk
– rol van bedrijfsarts
– behandelplan en rol werkgever
– loondoorbetaling: wiens risicosfeer?
– overplaatsing van de werknemer
– ontbinding arbeidsovereenkomst wegens drugs- of alcoholgebruik en ontslag op staande voet
– verplichting tot medewerking aan drugs- of alcoholtest?
Mw. mr. C.J. Frikkee
13.00 – 14.00 uur Lunch
14.00 – 15.30 uur Ziekte, arbeidsconflict en mediation
– wat is een conflict: definities
– conflict en mediation: situaties, conflictdiagnoes, CH-stijl en escalatietrap
– betrokkenen mediation: verwijzers, deelnemers, overige betrokkenen
– wat is mediation: van ‘oorzaakdenken’ naar ‘oplossingsdenken’
– mediationproces: belangrijke aspecten
– checklist mediation: juridisch en mediation, zelf bemiddelen of doorverwijzen, hoe verwijzen, alternatief en uitkomst
Mw. mr. H. Groen
15.30 – 15.45 uur Pauze
15.45 – 17.00 uur De UWV-ontslagprocedure in relatie tot de zieke werknemer en de arbeidsgehandicapte werknemer
–  enkele ontslagcijfers
–  de kans op een procedure bij de rechter ná de beslissing van UWV
–  toepasselijke wet- en regelgeving en uitvoeringsregels ontslag
–  het aanvraagformulier voor ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer
–  ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid:
* toetsingscriteria
* rol bedrijfsarts
* reikwijdte herplaatsingsplicht sinds het arrest van de Hoge Raad d.d. 18 januari 2019 (ECLI:NL:HR:2019:64)
* start en einde herplaatsingsplicht
* herplaatsing met behulp van scholing
* het begrip passende arbeid onder de Wwz
* jurisprudentie in het kader van herplaatsing
–  deeltijdontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid: mogelijk of niet?
–  deskundigenadvisering door UWV-Sociaal Medische Zaken (SMZ), wanneer nog aan de orde?
–  ontslag wegens bedrijfseconomische redenen van een zieke werknemer: wanneer wel/niet mogelijk?
–  de extra bescherming van de arbeidsgehandicapte werknemer bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen
–  de Regeling compensatie transitievergoeding bij einde arbeidsovereenkomst na langdurige arbeidsongeschiktheid
Mr. J. Meijer
17.00 uur Afsluiting

*wisselend per locatie

PRIJS
€ 650,- per dag exclusief BTW.
Voor deelname aan beide dagen is de prijs € 1.150,- excl. BTW.

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

INSCHRIJFFORMULIER