Reorganisatie met bedrijfseconomische ontslagen en bedrijfsovernames – tweedaagse

Tijdens de eerste dag van deze bijzondere tweedaagse zullen alle aspecten (procedurele en inhoudelijke) rondom bedrijfseconomische ontslagen de revue passeren. Daarbij zal ook uitvoerig aandacht worden besteed aan de gepubliceerde rechtspraak rondom de A-grond, waaronder het ANWB-arrest, het KLM-arrest en het Shell-arrest, en de invloed daarvan op de uitvoeringspraktijk van UWV. Niet in de laatste plaats zullen actualiteiten aan de orde komen, waaronder:
– de gevolgen van de Corona-maatregelen (NOW 1.0, NOW 2.0 en opvolgers) bij het nemen van reorganisatiebesluiten;
– de criteria en procedure die bij een collectief ontslag in acht moeten worden genomen;
– versobering van arbeidsvoorwaarden als alternatief voor ontslag;
– aftoppingsregelingen in sociale plannen;
– diverse vergoedingen;
– de op 20 augustus 2020 in de Staatscourant gepubliceerde Uitvoeringsregels die zien op de procedurele aspecten van de UWV-ontslagprocedure en de eveneens op 20 augustus 2020 gepubliceerde Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen;
– de bedrijfseconomische ontslagtoets zoals UWV deze met de komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) sinds 1 januari 2020 voor overheidswerkgevers uitvoert.

De tweede dag gaat in op de rechtspositie van werknemers voor, tijdens en na een overname. Naast het medezeggenschapsrechtelijke traject wordt ingegaan op de arbeidsvoorwaardelijke gevolgen en de (on)mogelijkheid van ontslag. Deze dag staat geheel in het teken van de wetgeving rond overgang van onderneming. Aan de hand van rechtspraak van de Europese en de Nederlandse rechter zal achtereenvolgens worden behandeld wanneer sprake is van een overgang van onderneming, welke welknemers (van rechtswege) overgaan en welke arbeidsvoorwaarden voor overgang vatbaar zijn. Ook zal uitgebreid worden stilgestaan bij de recente ontwikkelingen in de rechtspraak en op wetgevingsgebied omtrent overgang van onderneming en faillissement en het spanningsveld dat daarbij ontstaat tussen enerzijds de bescherming van werknemers en anderzijds het kunnen doorstarten van een insolvente onderneming aan de andere kant.

Het is mogelijk de dagen afzonderlijk te volgen. De docenten zullen u wegwijs maken in de complexe regelgeving en de reorganisatie- en overnamepraktijk.

 

Dag 1
3 oktober 2024 - (09.30 - 16.15 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

Dag 2
8 oktober 2024 - (09.30 - 16.15 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

 

Inschrijven

 

PUNTEN
NOvA 5 PO-punten per dag

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus is uw kennis weer volledig up to date. De cursist heeft gedetailleerde kennis van de verschillende ontslagprocedures, van de medezeggenschapsrechtelijke trajecten en van de mogelijkheden (eenzijdig) arbeidsvoorwaarden te versoberen dan wel te harmoniseren.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch denkniveau hebben.
Niet-juristen: (arbeidsrecht)adviseurs, directeuren, HRM-medewerkers, leden OR en P&O-medewerkers.

DOOR WIE

 Mr. drs. R.J. van der Ham
– Advocaat en partner bij Holla N.V. te Utrecht
 Mr. P.J. de Looff
– advocaat en partner bij Crux Legal te Utrecht
 Mr. J. Meijer
– manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV te Den Haag
 Mr. L.J.M. van Westerlaak
– advocaat en partner bij Sprengers advocaten te Utrecht

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

Cursusdag 1

09.00 – 09.30 uur Ontvangst, registratie en uitreiking documentatie
09.30 – 11.45 uur Het medezeggenschapsrechtelijke traject:
OR en vakbond
– rol vakbonden: wanneer verplicht en wie?
– Wet melding collectief ontslag
– samenspel tussen OR, vakbond en bestuurder
– de adviesaanvraag van de OR
– gefaseerde besluitvorming
– uitvoeringsbesluit
– betekenis sociaal plan
– toetsing door Ondernemingskamer
– voorlopige voorziening
– praktische aspecten: overheid, media, etc.
Mr. L.J.M. van Westerlaak
11.45 – 12.00 uur Pauze
12.00 – 13.00 uur Actualiteiten UWV-procedure
– duur en uitkomst ontslagprocedure bij UWV
– hoe groot is de kans op een procedure bij de rechter ná de beslissing van UWV en wat is de kans van slagen?
– de per augustus 2022 gewijzigde aanvraagformulieren voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen
– ‘menselijke maat’ en ‘maatwerk’ in de ontslagprocedure: wanneer aan de orde en wat houdt het in?
– Coalitie akkoord over de arbeidsmarkt: de stand van zaken (Hoofdlijnenbrief Min. SZW d.d. 5 juli 2022)
– Compensatieregeling transitievergoeding <-> Uitspraak Centrale Raad van Beroep d.d. 1 juni 2022
– Actualiteiten Uitvoeringsregels ontslagprocedure
– ontwikkelingen rondom uitvoeringsregels bedrijfseconomisch ontslag
– toetsing aan andere regelgeving (WOR, cao/sociaal plan)
– inhoud toets bedrijfseconomische redenen: enkele praktijkgevallen
– bedrijfseconomische ontslagaanvragen waarbij op de achtergrond een verstoorde relatie of disfunctioneren speelt: hoe gaat UWV daarmee om?
– aspecten/opletpunten en jurisprudentie rondom afspiegeling
*de werknemer werkt al enige tijd in een andere functie
*de stoelendansmethode versus afspiegeling
– aspecten/opletpunten en jurisprudentie rondom herplaatsing: reikwijdte herplaatsing, norm (redelijkheid), rol werkgever en werknemer, het herplaatsingsgesprek, scholing en herplaatsing, etc.
Mr. J. Meijer
13.00 – 14.00 uur Lunch
14.00 – 15.00 uur Vervolg Actualiteiten UWV-procedure
Mr. J. Meijer
15.00 – 15.15 uur Pauze
15.15 – 16.15 uur Jurisprudentie op de A-grond
Rechter versus UWV
Mr. D.J. Buijs en mr. J. Meijer
16.15 uur Afsluiting

Cursusdag 2

09.00 – 09.30 uur Ontvangst, registratie en uitreiking documentatie
09.30 – 10.45 uur Voortraject overname
– van intentieverklaring tot integratie
– de positie van de intentieverklaring in de medezeggenschap
– rol en belang van due diligence
– overnamemethoden en hun relevantie voor werknemers
– informatieverplichtingen aan werknemers bij overname
– voorbereiding medezeggenschap door werknemers
10.45 – 11.00 uur Pauze
11.00 – 12.15 uur Inspraak van werknemers bij bedrijfsovername: rol vakbond en OR
– SER-fusiegedragsregels en rol van de vakbond
– de praktijk: het samenspel tussen vakbond, OR en bestuurder
– inschakelingsmoment OR
– de adviesaanvraag aan de OR
– wat te doen bij geen OR?
– de geheimhoudingsplicht
– het uitvoeringsbesluit
– gefaseerde besluitvorming
– praktische aspecten: overheid, media, etc.
– afsluiten sociaal plan/integration policy
– grensoverschrijdende aspecten
Mr. drs. R.J. van der Ham
12.15 – 13.15 uur Lunch
13.15 – 14.30 uur Overgang van onderneming
– achtergrond en juridisch kader
– wanneer ‘overgang van onderneming’?
– identiteitsbehoud en overgang
– verschil tussen arbeidsintensieve en kapitaalintensieve sector
– functionele band tussen personeel en overgegane (deel) van de onderneming
– overgang bij faillissement en pre-pack
14.30 – 14.45 uur Pauze
14.45 – 16.15 uur Gevolgen van overgang voor werknemers en arbeidsvoorwaarden, ontslag
– welke werknemers gaat over?
– concern-werkgeverschap
– welke arbeidsvoorwaarden gaan over?
– problematiek overgang van cao
– overgang medezeggenschap
– informeren personeel
– ontslag en ETO-redenen
– actuele rechtspraak van de Nederlandse rechter en het Europees Hof van Justitie
Mr. P.J. de Looff
16.15 uur Afsluiting

PRIJS
€ 545,- exclusief BTW per dag. Voor deelname aan beide dagen is de prijs € 950,- excl. BTW.

ANNULERING
Vanwege het bijzondere karakter van de cursus is annuleren niet mogelijk. De afnemer mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits afnemer het IvA hiervan op de hoogte heeft gesteld.

ORDE_PO_5

 

 

INSCHRIJFFORMULIER