Ontslagrecht Actueel

Op 1 juli 2015 is het ontslagrecht ingrijpend gewijzigd door de Wet werk en zekerheid. De rechtspraktijk heeft na een periode van gewenning wegen gevonden om daarmee om te gaan. Toch bleken allerlei praktische, door de wetgever niet voorziene problemen, hobbels op te leveren die uiteindelijk in de jurisprudentie opgelost moesten worden. De gerechtshoven en de Hoge Raad hebben daarbij de toon gezet.

Op deze cursusdag wordt de actuele stand van de rechtspraak met betrekking tot de Wet werk en zekerheid behandeld aan de hand van richtinggevende arresten van de Hoge Raad en de implementatie daarvan in de rechtspraktijk. Daarbij gaat het om de invulling door de rechter van de verschillende ontslaggronden, de verschillende vergoedingen zoals de transitievergoeding, maar ook de verschillende soorten billijke vergoedingen die de rechter aan werknemers kan toekennen.

Ook wordt door de sprekers aandacht besteed aan de Wet arbeidsmarkt in balans. Daarbij gaat het onder andere om de nieuwe “cumulatie”-ontslaggrond en de voorgenomen maateregelen om flex minder flex en vast minder vast te maken.
Uiteraard zullen ook de door het kabinet getroffen maatregelen in het kader van de Corona-pandemie, waaronder de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW 1.0 en 2.0 en opvolgers) in relatie tot ontslag aan de orde komen. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de op 20 augustus 2020 in de Staatscourant gepubliceerde nieuwe uitvoeringsregels van UWV, waaronder uitvoeringsregels omtrent de procedurele aspecten van de UWV-ontslagprocedure en uitvoeringsregels in het kader van de op 1 januari 2020 in werking getreden Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra).

Fris uw praktijkkennis weer op met vakspecialisten uit diverse invalshoeken!

 

29 september 2022 - (09.30 - 17.00 uur)
Engels Conference Center te Rotterdam

13 december 2022 - (09.30 - 17.00 uur)
Bilderberg Grand Hotel Wientjes te Zwolle

 

Inschrijven

Ontslagrecht 2017

De volgende opmerkingen stonden op ons evaluatieformulier:
– zeer goed, diepe info op de wet
– goede, interessante cursus, heldere opbouw!

PUNTEN
NOvA 6 PO-punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus is de deelnemer weer geheel op de hoogte van alle ontwikkelingen in het ontslagrecht.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen, en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen (HR-professionals) mits zij over minimaal 3 jaar praktijkervaring in het arbeidsrecht beschikken.

DOOR WIE

Mr. D.J. Buijs
– oud-kantonrechter
 Mw. mr. I.H. Castenmiller-van Hoorn
– advocaat bij BarentsKrans te Den Haag
 Mr. J. Meijer
– manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische Dienstverlening van UWV
– medeauteur en eindverantwoordelijke voor de UWV Uitvoeringsregels Ontslag

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

09.00 -09.30 uur Ontvangst met koffie, uitreiking documentatie
09.30 – 11.30 uur Ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter
– de ontslaggronden, in het bijzonder artikel 669 lid 3 sub c t/m h
– gebruik van de ontslaggronden
– jurisprudentie en evaluaties WWZ
– Wet Arbeidsmarkt in Balans
Mw. mr. I.H. Castenmiller-van Hoorn
11.30 – 11.45 uur Pauze
11.45 – 12.45 uur Procedures, vergoedingen en flex
– ontbindingsprocedure
– voorwaardelijke ontbindingsprocedure
– vernietigingsprocedures (hoger beroep)
– billijke vergoedingen
– andere vergoedingen
– premiesanctie voor flex
– oproepovereenkomsten
Mr. D.J. Buijs
12.45 – 13.45 uur Lunch
13.45 – 14.45 uur Voortzetting programma
Mr. D.J. Buijs
14.45 – 15.00 uur Pauze
15.00 – 17.00 uur Actualiteiten UWV-procedure
– actualiteiten Uitvoeringsregels Ontslag: de per 1 september 2020 in werking getreden nieuwe uitvoeringsregels op een rij
– de gevolgen van bedrijfseconomische ontslagen via UWV voor de loonkostensubsidie op grond van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-regelingen)
– hoe worden de bedrijfseconomische redenen voor ontslag door UWV getoetst? En hoe beoordeelt UWV in deze onzekere tijden of de werkgever aannemelijk heeft gemaakt dat arbeidsplaatsen structureel (d.w.z. bezien over een periode van 26 weken) komen te vervallen?
– in hoeverre spelen het al dan niet gebruik maken van de NOW-regeling en andere steunmaatregelen (waaronder de TVL-regeling) een rol bij het toetsen van de bedrijfseconomische redenen in het kader van een ontslagaanvraag?
– de per 1 januari 2020 gewijzigde Ontslagregeling in verband met Wnra: hoe toetst UWV de bedrijfseconomische redenen bij overheidswerkgevers
– belangrijke aspecten en opletpunten bij het bepalen van de ontslagvolgorde (afspiegeling)
– belangrijke aspecten en opletpunten bij herplaatsing
– vier arresten van de Hoge Raad op de A-grond (ANWB-, Tantelouise-, KLM- en Shell-arrest) en de effecten hiervan op de ontslagpraktijk van UWV
Mr. J. Meijer
17.00 uur Afsluiting

PRIJS
€ 595,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende deelnemer van hetzelfde kantoor ten behoeve van dit congres wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt. De prijs bedraagt dan € 535,50 excl. BTW.

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

INSCHRIJFFORMULIER

ORDE_PO_6