Ontslagrecht Actueel

De Wet werk en zekerheid (Wwz) van 1 juli 2015 en de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) van 1 januari 2020 hebben het ontslagrecht ingrijpend veranderd. De rechtspraktijk heeft na een periode van gewenning wegen gevonden om daarmee om te gaan. Toch bleken allerlei praktische, door de wetgever niet voorziene problemen, hobbels op te leveren die uiteindelijk in de jurisprudentie opgelost moesten worden. De gerechtshoven en de Hoge Raad hebben daarbij de toon gezet.
Op deze cursusdag wordt de actuele stand van de rechtspraak behandeld aan de hand van richtinggevende arresten van de Hoge Raad en de implementatie daarvan in de rechtspraktijk. Daarbij gaat het om de invulling door de rechter van de verschillende ontslaggronden, waaronder de sinds 1 januari 2020 geldende “cumulatie”-grond, de verschillende vergoedingen zoals de transitievergoeding, maar ook de verschillende soorten billijke vergoedingen die de rechter aan werknemers kan toekennen.
Daarnaast zullen actualiteiten rondom de UWV-ontslagprocedure aan de orde komen, waaronder de op 1 april jongstleden gewijzigde Uitvoeringsregels ontslag   (3 sets), de implementatie van de ‘menselijke maat’ en ‘maatwerk’ in de ontslagprocedure, de per augustus 2022 gewijzigde aanvraagformulieren bedrijfseconomisch ontslag, de rol van de Wet op de Ondernemingsraden en de cao/het sociaal plan, de invloed van jurisprudentie op de ontslagpraktijk van UWV en de in de brief van de Minister van SZW (d.d. 3 april 2023) aan de Tweede Kamer gezonden voortgangsbrief met daarin de verdere uitwerking van de plannen omtrent de arbeidsmarkt. Ook zal tijdens dit onderdeel van de cursus een aantal recente ontslagbeschikkingen van UWV, in welke de rechter nadien tot een andere beslissing is gekomen, nader worden geanalyseerd.

Fris uw praktijkkennis weer op met vakspecialisten uit diverse invalshoeken!

 

De volgende opmerkingen stonden op ons evaluatieformulier:
– zeer goed, diepe info op de wet
– goede, interessante cursus, heldere opbouw!

PUNTEN
NOvA 6 PO-punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus is de deelnemer weer geheel op de hoogte van alle ontwikkelingen in het ontslagrecht.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen, en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen (HR-professionals) mits zij over minimaal 3 jaar praktijkervaring in het arbeidsrecht beschikken.

DOOR WIE

 Mw. mr. I.H. Castenmiller-van Hoorn
– advocaat bij BarentsKrans te Den Haag
Mw. mr. E.W. de Groot*
– kantonrechter rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, raadsheer-plv hof Amsterdam
 Mr. J. Meijer
– manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische Dienstverlening van UWV
– medeauteur en eindverantwoordelijke voor de UWV Uitvoeringsregels Ontslag

*wisselend per locatie

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

09.00 -09.30 uur Ontvangst met koffie, uitreiking documentatie
09.30 – 11.30 uur Ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter
– de ontslaggronden, in het bijzonder artikel 669 lid 3 sub d, g, h en i
– update jurisprudentie
Mw. mr. I.H. Castenmiller-van Hoorn
11.30 – 11.45 uur Pauze
11.45 – 12.45 uur Procedures, vergoedingen en flex
– ontbindingsprocedure
– voorwaardelijke ontbindingsprocedure
– vernietigingsprocedures (hoger beroep)
– billijke vergoedingen
– andere vergoedingen
– oproepovereenkomsten (o.a. vereisten op grond van Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden per 1 augustus 2022)
Mr. D.J. Buijs/Mw. mr. E.W. de Groot*
12.45 – 13.45 uur Lunch
13.45 – 14.45 uur Voortzetting programma
Mr. D.J. Buijs/Mw. mr. E.W. de Groot*
14.45 – 15.00 uur Pauze
15.00 – 17.00 uur Actualiteiten rondom de UWV-ontslagprocedure
– duur en kans van slagen ontslagprocedure bij UWV
– hoe groot is de kans op een procedure bij de rechter ná de beslissing van UWV en wat is de kans van slagen?
– de per augustus 2022 gewijzigde aanvraagformulieren voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen
– ‘menselijke maat’ en ‘maatwerk’ in de ontslagprocedure: wanneer aan de orde en wat houdt het in?
– Coalitie akkoord over de arbeidsmarkt: de stand van zaken (Hoofdlijnenbrief Min. SZW d.d. 5 juli 2022)
– Compensatieregeling transitievergoeding <-> Uitspraak Centrale Raad van Beroep d.d. 1 juni 2022
– Actualiteiten procedurele Uitvoeringsregels en Uitvoeringsregels bedrijfseconomisch ontslag
– toetsing aan andere regelgeving (WOR, cao/sociaal plan): wanneer aan de orde en hoe?
Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen (A-grond)
– inhoud toets bedrijfseconomische redenen: enkele praktijkgevallen
– aspecten/opletpunten en jurisprudentie rondom afspiegeling:
* Van welke functie moet worden uitgegaan wanneer de werknemer al enige tijd in een andere functie werkt?
* de stoelendansmethode versus afspiegeling
Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (B-grond)
* Toetsingskader
* Vertraging WIA keuringen in relatie tot ontslag op de B-grond
* Long-covid en subsidiemaatregelen
Aspecten/opletpunten en jurisprudentie rondom herplaatsing (A- en B-grond): start herplaatsingsinspanningen, aanvang en einde herplaatsingstermijn, reikwijdte herplaatsing, norm (redelijkheid), rol werkgever en werknemer, het herplaatsingsgesprek, scholing en herplaatsing, etc.
Mr. J. Meijer
17.00 uur Afsluiting

*wisselend per locatie

PRIJS
€ 650,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende deelnemer van hetzelfde kantoor ten behoeve van dit congres wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt.

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

INSCHRIJFFORMULIER

ORDE_PO_6