Category

Capita Selecta

Arbeidsrecht voor artsen en arbeidsdeskundigen

By | Actualiteiten Arbeidsrecht, Capita Selecta | No Comments

De praktijk van bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen komt regelmatig in aanraking met het arbeidsrecht. In deze cursus komen aspecten van ziekte van werknemers, re-integratieverplichtingen over en weer en beëindigen van de arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer aan de orde. Tevens zullen de docenten het sanctiebeleid en loondoorbetaling bij ziekte met u bespreken. De docenten bespreken voorts de informatie- en geheimhoudingsplicht van de bedrijfsarts. Er is voldoende ruimte om ook eigen kwesties naar voren te brengen.

Cursisten hebben onze cursus met de volgende opmerkingen samengevat:
– organisatorisch goed opgezet en inhoudelijk een aanrader!
– veel behandeld…

PUNTEN
MfN 4 punten cat. 2 
AbSg 4 uur arbeids-, bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde
Hobéon SKO 2 punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus is de deelnemer bekend met de wijzigingen in het Ontslagrecht en is hij in staat op deze wijzigingen te anticiperen.

VOOR WIE
De cursus Arbeidsrecht voor artsen en arbeidsdeskundigen is bedoeld voor artsen en arbeidsdeskundigen die het arbeidsrecht in de dagelijkse praktijk toe moeten passen dan wel hun cliënten adviseren over arbeidsrechtelijke kwesties.

DOOR WIE

Mr. D.J. Buijs
– oud-kantonrechter
Dr. B. Sorgdrager
– Zelfstandig bedrijfsarts bij BASBGZ

Docenten zullen de cursus in een duo-presentatie verzorgen


SYLLABUS

De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

12.00 – 12.30 uur Ontvangst met koffie en sandwiches, registratie en uitreiking documentatie
12.30 – 14.00 uur Arbeidsongeschiktheid in het arbeidsrecht
– loondoorbetaling bij ziekte
– re-integratie
– deskundigenoordeel
– ontslag en zieke werknemer
– procedures bij de rechter
14.00 – 14.10 uur Korte break
14.10 – 15.30 uur Rapportage bedrijfsarts
– Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst
– Autoriteit Persoonsgegevens
– Wet Verbetering Poortwachter
– Arbowet
15.30 – 15.45 uur Pauze
15.45 – 17.00 uur Actuele ontwikkelingen zieke werknemer
– arbeidsconflicten
– tuchtzaken
17.00 uur Afsluiting

PRIJS
€ 445,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt. De prijs bedraagt dan € 400,50 excl. BTW.

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

2015 Mediatorsfederatie_Nederland_Kwaliteitsregister_PE(72)

AbSg logo zonder punten

Hobeon SKO

INSCHRIJFFORMULIER

Onderwijs en Arbeidsrecht

By | Actualiteiten Arbeidsrecht, Capita Selecta | No Comments

De rechtspositie van de werknemer in het onderwijs wijkt op meerdere onderdelen af van die van werknemers binnen het gewone arbeidsrecht. Ook binnen het onderwijs bestaan verschillen aangezien iedere onderwijssector een eigen cao kent. De arbeidsrechtelijke positie van werknemers in het onderwijs staat tijdens deze cursus centraal.

Het juridisch kader wordt neergezet: openbaar en bijzonder onderwijs, systematiek van de regelgeving en de aard van de arbeidsverhouding. Vervolgens wordt de cursist wegwijs gemaakt in wat de verschillende CAO’s voorschrijven over disciplinaire en ordemaatregelen. De betekenis van de Commissie van Beroep staat op het programma, er wordt ingegaan op de bijzonderheden bij ziekte in het onderwijs. Ook de voor het onderwijs specifieke onderwerpen als bovenwettelijke uitkeringen en het Participatiefonds komen aan de orde.

Tijdens de cursus worden diverse casusposities besproken en gaan de docenten in op uw vragen.

18 april 2024 - (12.30 – 16.45 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

21 november 2024 - (13.00 – 17.15 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

 

Inschrijven

PUNTEN
NOvA 4 PO-punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus is de cursist op de hoogte van de bijzonderheden van het arbeidsrecht in onderwijsland en weet de cursist, indien hij te maken krijgt met arbeidsrechtelijke kwesties in het onderwijs, waar hij in het bijzonder op moet letten en wat er in het onderwijs anders is geregeld dan in het gewone arbeidsrecht. De cursist kan na afloop van de cursus zelfstandig arbeidsrechtelijke kwesties behandelen en afhandelen.

VOOR WIE
De cursus is bedoeld voor de cursist die regelmatig te maken heeft met rechtspositionele vraagstukken in het onderwijs maar merkt dat zijn kennis op dit terrein tekortschiet, waardoor de cursist niet zelfstandig arbeidsrechtelijke kwesties in het onderwijs kan behandelen. Dit kunnen onder andere zijn: advocaten, rechtsbijstandsjuristen, arbeidsrechtjuristen, P&O-medewerkers, HRM-medewerkers, bestuursleden en directieleden werkzaam in het onderwijs.

DOOR WIE

Mr. drs. J.P. Dikker
– advocaat bij SWDV Advocaten te Hoofddorp
Mw. mr. J.W. Janse-Velema
– advocaat bij Verus te Woerden

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

12.00 – 12.30 uur Ontvangst met sandwiches en koffie, registratie en uitreiking documentatie
12.30 – 13.30 uur Juridisch kader
– openbaar en bijzonder onderwijs
– systematiek van de regelgeving
– aard van de arbeidsverhoudingen
– Commissie van Beroep
13.30 – 14.30 uur Arbeidsverhouding in het onderwijs
– arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
– de onbevoegde docent
– arbeidsvoorwaarden
– schorsing als ordemaatregel
– disciplinaire maatregelen
– CAO’s: PO, VO, MBO en HBO
Mw. mr. J.W. Janse-Velema
14.30 – 14.45 uur Pauze
14.45 – 15.45 uur Vervolg Arbeidsverhouding in het onderwijs
– bijzonderheden ziekte en re-integratie
– beëindiging van de arbeidsovereenkomst
– ontslag om formatieve redenen
15.45 – 16.45 uur Ontslag en werkloosheid
– ontslag en werkloosheid: transitievergoeding, afwijkende voorziening i.p.v. transitievergoeding (art. 7:673b BW), WW-uitkering, bovenwettelijke uitkeringen, (anti)cumulatie, loonsuppletie, garantie-uitkering, eigenrisicodragerschap (ERD), Participatiefonds, controle sollicitatieplicht, re-integratieplicht (art. 72a WW)
– Wet normering topinkomens (WNT)
Mr. drs. J.P. Dikker
16.45 uur Afsluiting

PRIJS
€ 435,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt.

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

ORDE_PO_4

INSCHRIJFFORMULIER