Category

Capita Selecta

Loon en bijzondere arbeidsvoorwaarden

By | Capita Selecta | No Comments

Veel arbeidsrechtelijke geschillen houden verband met de belangrijkste tegenprestatie voor de arbeid: het te betalen loon. Het gaat daarbij onder meer om vragen over het recht op de hoogte, de doorbetaling en de wijziging van het loon. Per 1 januari 2018 is de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag ingrijpend gewijzigd. En per 1 januari 2020 is de rechtspositie van de oproepkracht in en zijn aanspraak op loon gewijzigd. Ook over aanspraken op bijzondere vormen van loon, zoals de auto van de zaak, de gratificatie of de eindejaarsuitkering, zijn veel vragen te stellen en te beantwoorden. In deze cursus komen nagenoeg alle facetten van het thema ‘loon en bijzondere arbeidsvoorwaarden’ aan de orde.

 

PUNTEN
NOvA 6 PO-punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus is de cursist op de hoogte van de bijzondere arbeidsvoorwaarden die verband houden met het te betalen loon. In dit zeer uitgebreide programma komt vrijwel alles rondom dit thema aan de orde.

VOOR WIE
De doelgroep bestaat uit HR-managers, advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook interessant voor directieleden, (arbeidsrecht)adviseurs, accountants en financieel adviseurs.

DOOR WIE

Mw. mr. C.B.G. Derks
– advocaat en partner bij Bronsgeest deur advocaten te Amsterdam
 Mr. drs. R.J. van der Ham
– advocaat en partner bij Holla N.V. te Utrecht

SYLLABUS
Tijdens deze cursus wordt er geen gebruik gemaakt van een syllabus.

09.00 – 09.30 uur Ontvangst en registratie
09.30 – 11.00 uur Loonbescherming in titel 7.10 BW
Welk loon wordt beschermd?
– verschillende definities
– te late betaling: wettelijke verhoging
– verrekening en beslag
Doorbetaling van loon bij ‘geen werk’
– gebrek aan werk
– technische problemen
– weersinvloeden
– overmachtssituaties
– corona-situaties
Doorbetaling van loon bij 
– schorsing en non-actiefstelling
– arbeidsconflicten
Contractuele uitsluiting recht op loon
– mogelijkheden individuele overeenkomst
– mogelijkheden in de CAO
11.00 – 11.15 uur Pauze
11.15 – 12.45 uur Matiging van de loonvordering door rechter
– welke grondslag
– praktijk van matiging
– rechtspraak HR onder WWZ
Variabel loon
– gratificatie, bonus, eindejaarsuitkering
– vallen zij onder loonbescherming?
– wanneer korting gerechtvaardigd?
De oproepkracht en recht op loon
– uitsluiting recht op loon: hoelang?
– rechtsvermoeden en praktijk
– wijziging in Wet arbeidsmarkt in balans (1 januari 2020)
Loondoorbetaling in tijden van crisis
– regels
– praktijk
– recht op WW
12.45 – 13.45 uur Lunch
13.45 – 15.15 uur Bijzondere beloning: loon in natura
– auto van de zaak
– kortingsregelingen
– recht op doorbetaling ervan?
Problematiek ‘verworven rechten’
– bepaalde praktijk: inroostering, toeslag
– wanneer wordt ‘praktijk’ een ‘recht’?
– gezichtspunten van de Hoge Raad (Pontmeijer-arrest)
Wijziging van het loon: wanneer kan dat?
– lagere functie, wanneer lager salaris?
– wijziging collectieve regelingen
– wijzigingsmodaliteiten
Minimum: Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag sinds 2018
– werkgevers- en werknemersbegrip
– op welk loon van toepassing?
– actuele rechtspraak
Maximum: de Wet Normering Topinkomens
– toepassingsbereik
– ook bij non-actiefstelling en ontslag?
15.15 – 15.30 uur Pauze
15.30 – 17.00 uur Studiekostenbeding en loon
– terugvorderen van loon
– terugvorderen van overige kosten
– lijnen in de lagere rechtspraak
Boetebeding en loon
– tijdens de arbeidsovereenkomst
– na einde van arbeidsovereenkomst
– hoogte boete
– matiging boete
Loon en collectiviteiten
– instemmingsrecht van de ondernemingsraad
– randvoorwaarden in CAO bij aanpasssing loon etc.
17.00 uur Afsluiting

 

PRIJS
€ 650,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende deelnemer van hetzelfde kantoor ten behoeve van dit congres wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt.

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

ORDE_PO_6

INSCHRIJFFORMULIER

De oudere werknemer; werken, ontslag en uitkering rondom AOW en pensioen

By | Actualiteiten Arbeidsrecht, Capita Selecta | No Comments

De oudere werknemer moet je koesteren…of zijn we de oudere werknemer toch liever kwijt dan rijk? Het is belangrijk voor de werkgever om te kunnen dealen met de vergrijzing! Je hebt je oudere werknemers nodig. Maar hoe zit het arbeidsrechtelijk bij het wijzigen van de arbeidsvoorwaarden? Welke opties zijn er bij het beëindigen van de arbeidsrelatie? Wat geldt als na de AOW-gerechtigde leeftijd wordt doorgewerkt? Wanneer is sprake van leeftijdsdiscriminatie?

Hoe kijkt de fiscus aan tegen ontslagregelingen voor oudere werknemers, wanneer is sprake van een RVU? Hoe hoog zijn de mogelijke ontslagvergoedingen? Welke exit-routes tot aan AOW zijn er vanuit de sociale zekerheid en op welke voorzieningen kan mogelijk een beroep worden gedaan?

Over dit alles (en meer) informeren de docenten u in één middag. Zo bent u na afloop weer geheel op de hoogte!

27 juni 2024 - (13.00 - 17.15 uur)
Bilderberg Grand Hotel Wientjes te Zwolle

28 november 2024 - (13.00 - 17.15 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

 

Inschrijven

  PUNTEN
  NOvA 4 PO-punten

  NIVEAU
  ** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

  RECHTSGEBIED
  Arbeidsrecht
  Actualiteiten sociaal zekerheidsrecht

  UW RESULTAAT
  Inzicht in de positie van de oudere werknemer.

  VOOR WIE
  De doelgroep is advocaten en juristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch denkniveau hebben.

  DOOR WIE

  Mr. D.M. van Genderen
  – advocaat bij Stadhouders Advocaten te Utrecht
  Mr. dr. P.S. Fluit
  – advocaat bij Stadhouders Advocaten te Utrecht

  SYLLABUS
  De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

  12.30 – 13.00 uur Ontvangst met sandwiches, registratie en uitreiking documentatie
  13.00 – 15.00 uur De oudere werknemer in het arbeids- en ontslagrecht
  – gelijke behandeling, tijdens het dienstverband
  – leeftijdsdiscriminatie bij ontslag en in afvloeiingsregelingen, afspiegelingsbeginsel
  – beëindiging dienstverband tegen of na pensioenleeftijd of AOW-leeftijd
  – ontslagvergoedingen oudere werknemer
  Mr. D.M. van Genderen
  15.00 – 15.15 uur Pauze
  15.15 – 17.15 uur De oudere werknemer, pensioenregelingen en sociale zekerheid
  – pensioenvoorzieningen
  – afvloeiingsregelingen en RVU
  – voorzieningen Sociale Zekerheid
  – WW, IOW en IOAW en positie van oudere werknemer
  °WW en WIA als afvloeiingsregelingen
  °Oudere werknemer, demotie en WW
  – sociale zekerheid en doorwerken na de AOW-leeftijd
  Mr. dr. P.S. Fluit
  17.15 uur Afsluiting

  Read More

  Ontslagrecht Actueel

  By | Capita Selecta | No Comments

  De Wet werk en zekerheid (Wwz) van 1 juli 2015 en de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) van 1 januari 2020 hebben het ontslagrecht ingrijpend veranderd. De rechtspraktijk heeft na een periode van gewenning wegen gevonden om daarmee om te gaan. Toch bleken allerlei praktische, door de wetgever niet voorziene problemen, hobbels op te leveren die uiteindelijk in de jurisprudentie opgelost moesten worden. De gerechtshoven en de Hoge Raad hebben daarbij de toon gezet.
  Op deze cursusdag wordt de actuele stand van de rechtspraak behandeld aan de hand van richtinggevende arresten van de Hoge Raad en de implementatie daarvan in de rechtspraktijk. Daarbij gaat het om de invulling door de rechter van de verschillende ontslaggronden, waaronder de sinds 1 januari 2020 geldende “cumulatie”-grond, de verschillende vergoedingen zoals de transitievergoeding, maar ook de verschillende soorten billijke vergoedingen die de rechter aan werknemers kan toekennen.
  Daarnaast zullen actualiteiten rondom de UWV-ontslagprocedure aan de orde komen, waaronder de op 1 april jongstleden gewijzigde Uitvoeringsregels ontslag   (3 sets), de implementatie van de ‘menselijke maat’ en ‘maatwerk’ in de ontslagprocedure, de per augustus 2022 gewijzigde aanvraagformulieren bedrijfseconomisch ontslag, de rol van de Wet op de Ondernemingsraden en de cao/het sociaal plan, de invloed van jurisprudentie op de ontslagpraktijk van UWV en de in de brief van de Minister van SZW (d.d. 3 april 2023) aan de Tweede Kamer gezonden voortgangsbrief met daarin de verdere uitwerking van de plannen omtrent de arbeidsmarkt. Ook zal tijdens dit onderdeel van de cursus een aantal recente ontslagbeschikkingen van UWV, in welke de rechter nadien tot een andere beslissing is gekomen, nader worden geanalyseerd.

  Fris uw praktijkkennis weer op met vakspecialisten uit diverse invalshoeken!

   

  De volgende opmerkingen stonden op ons evaluatieformulier:
  – zeer goed, diepe info op de wet
  – goede, interessante cursus, heldere opbouw!

  PUNTEN
  NOvA 6 PO-punten

  NIVEAU
  ** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

  RECHTSGEBIED
  Arbeidsrecht

  UW RESULTAAT
  Na afloop van de cursus is de deelnemer weer geheel op de hoogte van alle ontwikkelingen in het ontslagrecht.

  VOOR WIE
  De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen, en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen (HR-professionals) mits zij over minimaal 3 jaar praktijkervaring in het arbeidsrecht beschikken.

  DOOR WIE

   Mw. mr. I.H. Castenmiller-van Hoorn
  – advocaat bij BarentsKrans te Den Haag
  Mw. mr. E.W. de Groot*
  – kantonrechter rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, raadsheer-plv hof Amsterdam
   Mr. J. Meijer
  – manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische Dienstverlening van UWV
  – medeauteur en eindverantwoordelijke voor de UWV Uitvoeringsregels Ontslag

  *wisselend per locatie

  SYLLABUS
  De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

  09.00 -09.30 uur Ontvangst met koffie, uitreiking documentatie
  09.30 – 11.30 uur Ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter
  – de ontslaggronden, in het bijzonder artikel 669 lid 3 sub d, g, h en i
  – update jurisprudentie
  Mw. mr. I.H. Castenmiller-van Hoorn
  11.30 – 11.45 uur Pauze
  11.45 – 12.45 uur Procedures, vergoedingen en flex
  – ontbindingsprocedure
  – voorwaardelijke ontbindingsprocedure
  – vernietigingsprocedures (hoger beroep)
  – billijke vergoedingen
  – andere vergoedingen
  – oproepovereenkomsten (o.a. vereisten op grond van Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden per 1 augustus 2022)
  Mr. D.J. Buijs/Mw. mr. E.W. de Groot*
  12.45 – 13.45 uur Lunch
  13.45 – 14.45 uur Voortzetting programma
  Mr. D.J. Buijs/Mw. mr. E.W. de Groot*
  14.45 – 15.00 uur Pauze
  15.00 – 17.00 uur Actualiteiten rondom de UWV-ontslagprocedure
  – duur en kans van slagen ontslagprocedure bij UWV
  – hoe groot is de kans op een procedure bij de rechter ná de beslissing van UWV en wat is de kans van slagen?
  – de per augustus 2022 gewijzigde aanvraagformulieren voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen
  – ‘menselijke maat’ en ‘maatwerk’ in de ontslagprocedure: wanneer aan de orde en wat houdt het in?
  – Coalitie akkoord over de arbeidsmarkt: de stand van zaken (Hoofdlijnenbrief Min. SZW d.d. 5 juli 2022)
  – Compensatieregeling transitievergoeding <-> Uitspraak Centrale Raad van Beroep d.d. 1 juni 2022
  – Actualiteiten procedurele Uitvoeringsregels en Uitvoeringsregels bedrijfseconomisch ontslag
  – toetsing aan andere regelgeving (WOR, cao/sociaal plan): wanneer aan de orde en hoe?
  Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen (A-grond)
  – inhoud toets bedrijfseconomische redenen: enkele praktijkgevallen
  – aspecten/opletpunten en jurisprudentie rondom afspiegeling:
  * Van welke functie moet worden uitgegaan wanneer de werknemer al enige tijd in een andere functie werkt?
  * de stoelendansmethode versus afspiegeling
  Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (B-grond)
  * Toetsingskader
  * Vertraging WIA keuringen in relatie tot ontslag op de B-grond
  * Long-covid en subsidiemaatregelen
  Aspecten/opletpunten en jurisprudentie rondom herplaatsing (A- en B-grond): start herplaatsingsinspanningen, aanvang en einde herplaatsingstermijn, reikwijdte herplaatsing, norm (redelijkheid), rol werkgever en werknemer, het herplaatsingsgesprek, scholing en herplaatsing, etc.
  Mr. J. Meijer
  17.00 uur Afsluiting

  *wisselend per locatie

  PRIJS
  € 650,- exclusief BTW.
  Voor elke tweede en volgende deelnemer van hetzelfde kantoor ten behoeve van dit congres wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt.

  ANNULERING
  U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
  Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

  INSCHRIJFFORMULIER

  ORDE_PO_6

  De overheidswerknemer: de rechtspositie van de ambtenaar

  By | Capita Selecta | No Comments

  De Ambtenarenwet 2017 wijzigt de rechtpositie van de ambtenaar en de overheidswerkgever essentieel. Deze cursus biedt u inzicht in de ervaringen en rechtspraak vanaf de inwerkingtreding van de wet (1 januari 2020). Tijdens deze cursus wordt u volledig op de hoogte gebracht van de Ambtenarenwet 2017, het overgangsrecht en de gevolgen voor zowel de ambtenaren die genormaliseerd zijn als de uitzonderingsgevallen. Wie zijn er nu nog wel of niet ambtenaar en bestaat er dan een aanstelling of niet? Zo bent u aan het einde van de cursus klaar om uw cliënt kundig ter zijde te staan.

  PUNTEN
  NOvA 4 PO-punten
  MfN 4 punten, cat. 2

  NIVEAU
  ** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

  RECHTSGEBIED
  Arbeidsrecht

  UW RESULTAAT
  Inzicht in de Ambtenarenwet 2017, de gevolgen voor het individuele en collectieve ambtenarenrecht waaronder bijzondere situaties in de cao van de verschillende sectoren, de eerste ervaringen en rechtspraak en inzicht in de rechtspositie van de zogenoemde ‘blijf-ambtenaren’.

  VOOR WIE
  De doelgroep is advocaten en juristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch denkniveau hebben.

  DOOR WIE

   Mw. mr. drs. E. Huisman
  – advocaat bij De Voort Advocaten | Mediator te Tilburg
   Mr. dr. S.F.H. Jellinghaus
  – advocaat bij Pallas Advocaten te Rotterdam
  – universitair docent Sociaal Recht en Sociale Politiek aan de Tilburg University

  SYLLABUS
  De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

  12.30 – 13.00 uur Ontvangst met sandwiches, registratie en uitreiking documentatie
  13.00 – 14.00 uur Het systeem van de overheidswerknemer waarbij de ambtenaren in de zin van de Ambtenarenwet 2017, de Wet ambtenaren defensie en de Politiewet 2012 zullen worden besproken
  14.00 – 15.00 uur De Ambtenarenwet 2017; de diepte in
  15.00 – 15.15 uur Pauze
  15.15 – 17.15 uur Consequenties voor het individuele en collectieve arbeidsrecht inclusief bijzondere cao-bepalingen en waarbij in ieder geval de volgende thema’s worden behandeld:
  – de cao’s van de verschillende sectoren
  – de integriteitsbeleid na invoering van de Ambtenarenwet 2017
  – de normalisering en ziekte
  – het (straf)ontslag en de normalisering
  – reorganisatie en privatisering
  – recente rechtspraak
  17.15 uur Afsluiting

  PRIJS
  € 435,- exclusief BTW.
  Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt. 

  ANNULERING
  U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
  Het Iva brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

  INSCHRIJFFORMULIER

  ORDE_PO_4

  Medezeggenschapsrecht voor de arbeidsrechtpraktijk

  By | Capita Selecta | No Comments

  Een arbeidsrechtpraktijk zonder medezeggenschapsrecht is ondenkbaar. Veel individuele arbeidsrechtdossiers hebben een medezeggenschapscomponent.

  Of nu de ondernemingsraad (OR) of de werkgever/ondernemer wordt bijgestaan: in beide gevallen moet de arbeidsrechtjurist zich soepel kunnen bewegen door het medezeggenschapsrecht. De cursus ‘Medezeggenschapsrecht voor de arbeidsrechtpraktijk’ zorgt ervoor dat u hiertoe in staat bent.

  Eerst wordt ingegaan op de rol van de ondernemingsraad op grond van de geldende wet- en regelgeving, het begrippenkader van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) en de inrichting van de medezeggenschap. Vervolgens wordt aan de hand van de rechtspraak een verdiepingsslag gemaakt. Aan de orde komt dan wanneer de ondernemingsraad waarover om advies moet worden gevraagd. En hoe er met dat advies moet worden omgegaan. Verder wordt besproken wat de ondernemingsraad tegen eventuele besluiten van de ondernemer kan ondernemen. Daarna komt de rol van de ondernemingsraad bij de arbeidsvoorwaardenvorming aan de orde. Welke mogelijkheden biedt het instemmingsrecht van de ondernemingsraad? Wat zijn de beperkingen die de ondernemingsraad daarbij ondervindt?  Welke procedurele mogelijkheden heeft de werkgever/ondernemer om de arbeidsvoorwaarden te wijzigen. Vanzelfsprekend is er alle gelegenheid tot het stellen van vragen en/of het voorleggen van praktische problemen uit de eigen arbeidsrechtpraktijk.

  23 mei 2024 - (09.30 - 17.00 uur)
  Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

  14 november 2024 - (09.30 - 17.00 uur)
  Novotel Brainpark te Rotterdam

   

  Inschrijven


  Hamertje
  Cursisten hebben onze cursus met de volgende opmerkingen samengevat:
  – alles is behandeld, veel praktijkvoorbeelden, ervaren docenten en zeer nuttig.
  – enthousiaste docenten
  – cursus met diepgang  PUNTEN
  NOvA 6 PO-punten

  NIVEAU
  ** Verdieping (Basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

  RECHTSGEBIED
  Arbeidsrecht

  UW RESULTAAT
  Na afloop van de cursus heeft de cursist kennis van de geldende wet- en regelgeving rondom het medezeggenschapsrecht. De cursist weet wanneer hij te maken heeft met adviesplichtige en instemmingsplichtige besluiten, wat de positie van de OR daarbij is en hoe hiermee kan/moet worden omgegaan. De cursist is in staat deze kennis toe te passen in zijn dagelijkse (advies)praktijk.

  VOOR WIE
  De doelgroep bestaat uit advocaten, bedrijfsjuristen en vakbondsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch zijn geschoold en ten minste één jaar relevante praktijkervaring hebben. Niet-juristen: (arbeidsrecht)adviseurs, (WOR-)bestuurders, HRM-managers, vakbondsbestuurders en OR-leden.

  DOOR WIE

  Mw. mr. dr. P.H. Burger
  – advocaat bij Sprengers Advocaten te Utrecht
  Mr. J. de Waard
  – advocaat bij Sprengers Advocaten te Utrecht

  SYLLABUS
  De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

  09.00 – 09.30 uur Ontvangst met koffie, registratie en uitreiking documentatie
  09.30 – 11.00 uur De rol van de OR op grond van de geldende wet- en regelgeving
  – Wet op de Ondernemingsraden
  – Boek 2 BW (vennootschappelijke medezeggenschap)
  – andere wet- en regelgeving ( SER-Fusiecode, WMCO, Arbowet, Arbeidstijdenwet etc.)
  – inrichting van de medezeggenschap (medezeggenschapsstructuur)
  – bevoegdheden van de ondernemingsraad
  11.00 – 11.15 uur Pauze
  11.15 – 12.45 uur Vervolg De rol van de OR op grond van de geldende wet- en regelgeving
  12.45 – 13.45 uur Lunch
  13.45 – 15.15 uur Verdieping aan de hand van de rechtspraak
  – adviesplichtige besluiten
  – voorgenomen besluit: wanneer wel/niet?
  – adviesaanvraag
  – advies
  – besluit
  – beroep?
  – personele gevolgen en rol vakorganisaties (totstandkoming en betekenis sociaal plan)
  15.15 – 15.30 uur Pauze
  15.30 – 16.00 uur Vervolg Verdieping aan de hand van de rechtspraak
  16.00 – 17.00 uur OR en arbeidsvoorwaarden
  – instemmingsplichtige besluiten: wat wel/niet?
  – primaire arbeidsvoorwaarden, rol vakorganisaties (betekenis CAO)
  – algemene geschillenregeling
  – wijziging van arbeidsvoorwaarden
  – binding individuele werknemer aan afspraken OR
  17.00 uur Afsluiting

  PRIJS
  € 650,- exclusief BTW.
  Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt.

  ANNULERING
  U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
  Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

  PRIJS
  € 650,- exclusief BTW.
  Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10 procent verstrekt.

  ANNULERING
  U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
  Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

  ORDE_PO_6

  INSCHRIJFFORMULIER

  Actualiteiten Arbeidsrecht; najaarscursus

  By | Actualiteiten Arbeidsrecht, Capita Selecta | No Comments

  Tijdens deze actualiteiten-bijeenkomsten wordt u bijgepraat over de laatste rechtspraak van de Hoge Raad, de hoven en de kantonrechters. Daarbij wordt deze rechtspraak voor u ‘vertaald’ naar de betekenis voor de dagelijkse arbeidsrechtpraktijk.

  De docenten praten u bij over actuele kwesties op het gebied van ontslagrecht, arbeidsongeschiktheid, bijzondere bedingen en mogelijk nieuwe wetgeving.

  PUNTEN
  NOvA 4 PO-punten
  MfN 4 MfN PE-punten cat. 2

  NIVEAU
  ** Verdieping (Basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

  RECHTSGEBIED
  Arbeidsrecht

  UW RESULTAAT
  Na afloop van de cursus bent u geheel op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het arbeidsrecht. Een cursus die onmisbaar is voor iedere jurist die dagelijks met het arbeidsrecht te maken heeft.

  VOOR WIE
  De cursus ‘Actualiteiten arbeidsrecht’ is bedoeld voor advocaten en juristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen met academisch denkniveau: HR-medewerkers, directieleden, (arbeidsrecht)adviseurs, accountants en mediators.

  DOOR WIE

  Mw. mr. Annemarie Beijderwellen-Wittekoek
  – advocaat bij Nysingh Advocaten – Notarissen N.V.
  Mr. Dirk Jan Buijs
  – oud-kantonrechter
  Mw. mr. dr. Pauline Burger
  – advocaat bij Sprengers Advocaten te Utrecht
  Mw. mr. Suzanne Coerts
  – advocaat bij Coerts Advocaten te Apeldoorn
  Mr. Frans van Oss
  – advocaat en partner bij OMVR Advocaten te Harderwijk
  – docent Arbeidsrecht

  De docenten doceren in duo-vorm en wisselen per datum

  SYLLABUS
  De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

  Programma najaar:

  12.30 – 13.00 uur Ontvangst met sandwiches, registratie
  13.00 – 15.00 uur Cursus
  15.00 – 15.15 uur Pauze
  15.15 – 17.15 uur Cursus
  17.15 uur Afsluiting

  PRIJS
  € 435,- excl. BTW. Elke 2e en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt 10% kantoorkorting

  ANNULERING
  U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
  Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

  INSCHRIJFFORMULIER

  Gebruik maken van flexibele krachten; waar liggen de grenzen, wat zijn de risico’s?

  By | Capita Selecta, Reorganisatie en flexwerken | No Comments

  Payrolling, uitzending, oproepovereenkomst … niets is wat het lijkt! Tijdens deze cursus gaan de docenten uitvoerig in op de arbeidsrechtelijke, fiscale en sociale verzekeringsaspecten van het werken met zelfstandige arbeidskrachten. Ook is er uitvoerig aandacht voor andere vormen van flexibele arbeid, zoals payrolling, uitzending en interne flex (oproep en bepaalde tijd). Zij zullen de wettelijke bepalingen op een heldere manier en voorzien van voorbeelden doceren. Deelnemers krijgen ruim de tijd hun praktijkvragen te stellen. Drie docenten, elk vanuit zijn eigen discipline en met tientallen jaren ervaring, wijzen u hierbij de weg.

   

   

   

  16 april 2024 - (10.00 – 16.30 uur)
  Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

  4 juli 2024 - (10.00 – 16.30 uur)
  Golden Tulip Hotel Central te Den Bosch

  18 november 2024 - (10.00 – 16.30 uur)
  Novotel Brainpark te Rotterdam

   

  Inschrijven

  PUNTEN
  NOvA 5 PO-punten
  MfN 5 punten, cat. 2

  NIVEAU
  ** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

  RECHTSGEBIED
  Arbeidsrecht

  UW RESULTAAT
  Aan het einde van deze cursus bent u helemaal up-to-date op dit kruispunt van verschillende rechtsgebieden en kunt u de opgedane kennis direct in de praktijk toepassen.

  VOOR WIE
  De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch denkniveau hebben. Niet-juristen: accountants, (arbeidsrecht)adviseurs, belastingadviseurs, (financieel) directeuren, HRM-managers, leden van de ondernemingsraad en P&O-medewerkers.

  DOOR WIE

  Prof. mr. G.C. Boot
  – raadsheer Gerechtshof Amsterdam
  – hoogleraar Arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden
   Drs. P.W.H. Hoogstraten
  – fiscaal econoom en werkzaam bij de Belastingdienst (bijdrage is op persoonlijke titel)
  Prof. mr. dr. A.R. Houweling
  – hoogleraar Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam

  SYLLABUS
  De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

  09.30 – 10.00 uur Ontvangst met koffie, registratie en uitreiking documentatie
  10.00 – 11.00 uur ZZP: de arbeidsrechtelijke invalshoek
  Kwalificatie van de overeenkomst (arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht)
  11.00 – 11.15 uur Pauze
  11.15 – 12.00 uur Payrolling, uitzending en contracting voor en na de WAB: recente ontwikkelingen in jurisprudentie en wet- en regelgeving bij deze driehoeksrelaties. Tips en tricks en juridische knelpunten bij deze arbeidsverhoudingen – zoals WAS en WAADI – komen uitdrukkelijk aan bod.
  12.00 – 12.45 uur Oproepovereenkomst en ketenregeling.
  De WAB wijzigt de spelregels rondom oproepovereenkomsten ingrijpend. Daarnaast blijft Europa de ketenregeling domineren. Recente rechtspraak van de Hoge Raad en HvJ EU, alsmede de recentelijk aangenomen Informatierichtlijn (relevant voor flexwerkers) en uiteraard de WAB zullen bij de bespreking van de rechtspositie van de oproepkracht en tijdelijke werknemer aan bod komen.
  Prof. mr. G.C. Boot/prof. mr. dr. A.R. Houweling*
  12.45 – 13.45 uur Lunch
  13.45 – 14.00 uur Van VAR naar DBA, hoofdlijnen en achtergrond
  14.00 – 15.00 uur Benadering vanuit fiscaal recht en sociaal verzekeringsrecht: wie is werknemer?
  – Echte dienstbetrekking(en)
  – Fictieve dienstbetrekking(en)
  15.00 – 15.15 uur Pauze
  15.15 – 15.45 uur Werken buiten dienstbetrekking met goedgekeurde (model)overeenkomsten
  15.45 – 16.15 uur Ondernemerschap in de omzetbelasting, inkomstenbelasting en de rangorderegeling
  16.15 – 16.30 uur HR- en managementbeslissingen bij het contracteren van flexibele arbeidskrachten
  Drs. P.W.H. Hoogstraten (bijdrage is op persoonlijke titel)
  16.30 uur Afsluiting

  *wisselend per locatie

  PRIJS
  € 545,- exclusief BTW.
  Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt.

  ANNULERING
  U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
  Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

  ORDE_PO_5

  INSCHRIJFFORMULIER

  Webinar Actuele ontwikkelingen rondom de zieke werknemer

  By | Capita Selecta, Ziekte | No Comments

  Aan de hand van casusposities worden in dit webinar actuele ontwikkelingen in jurisprudentie en regelgeving met u doorgenomen.

  Het bijzondere van dit webinar is dat u uw casus en/of vragen die u op dat moment heeft direct kunt voorleggen aan onze docent. Dit kan voorafgaand aan de cursus, docent kan zich dan vooraf verdiepen in de materie, maar mag uiteraard ook tijdens het webinar.

  26 maart 2024 - (09.30 - 12.45 uur)
  Webinar

  23 april 2024 - (09.30 - 12.45 uur)
  Webinar

  28 mei 2024 - (09.30 - 12.45 uur)
  Webinar

  Inschrijven

  PUNTEN
  NOvA 3 PO-punten
  MfN 3 MfN PE-punten cat. 2
  Hobéon SKO 1 PE-punt

  NIVEAU
  ** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

  RECHTSGEBIED
  Arbeidsrecht

  UW RESULTAAT
  Na afloop van dit webinar bent u op de hoogte van de laatste actualiteiten rondom de zieke werknemer. Zo blijft u op de hoogte van de allerlaatste ontwikkelingen op dit vlak.

  VOOR WIE
  Advocaten en juristen, maar zeker ook arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen, (arbeidsrecht)adviseurs, directeuren, HRM-ers, leden van de ondernemingsraad, mediators en P&O-medewerkers.

  DOOR WIE

  Mw. mr. dr. P.H. Burger
  – advocaat bij Sprengers Advoaten te Utrecht

  PROGRAMMA
  Tijdens het webinar geeft docent gelegenheid voor een korte pauze

  09.30 – 12.45 uur Actuele ontwikkelingen aan de hand van casusposities rondom de zieke werknemer.
  12.45 uur Afsluiting

  PRIJS
  € 267,- exclusief BTW.
  Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt 10% kantoorkorting.

  Mediatorsfederatie Nederland-CMYK

  INSCHRIJFFORMULIER

  Webinar UWV-ontslagprocedure, ‘Actualiteiten rondom regelgeving en jurisprudentie’

  By | Capita Selecta | No Comments

  De maatregelen van het kabinet tegen de Coronapandemie, waaronder de NOW en de TVL, waren gericht op maximaal behoud van werkgelegenheid, derhalve het voorkomen van ontslagen. Ongetwijfeld hebben ze een dempend effect gehad op het aantal ontslagen. De vraag is nu of het stoppen van de steunmaatregelen, de hoge inflatie (mede gevoed door de oorlog in Oekraïne) en de omvangrijke schulden waar veel ondernemers mee kampen, alsnog zullen leiden tot een toename van het aantal bedrijfseconomische ontslagaanvragen.

  Voor iedereen die UWV-ontslagprocedures voert of werkgevers/werknemers bijstaat in het kader van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, is dit een ideale, praktische cursus. Naast procedurele aspecten zal het volledige toetsingskader voor ontslagaanvragen vanwege bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid worden doorgenomen. Daarbij zal ook uitvoerig aandacht worden besteed aan jurisprudentie rondom de A- en B-grond en de invloed daarvan op de ontslagpraktijk van UWV. Tevens zullen actualiteiten aan de orde komen, waaronder de per 1 april jongstleden gewijzigde Uitvoeringsregels ( zowel de Uitvoeringsregels ontslag wegens bedrijfseconomische redenen, als de Uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid en de Uitvoeringsregels ontslagprocedure), de maatregelen van UWV die ten doel hebben de ‘menselijke maat’ bij de uitvoering van wettelijke taken (waaronder de ontslagtaak) te waarborgen en de stand van zaken rondom het Coalitieakkoord over de arbeidsmarkt (Voortgangsbrief Minister van SZW aan de Tweede Kamer van 3 april jongstleden).

  Kortom, een cursus die u niet mag missen.

  28 maart 2024 - (09.30 - 12.45 uur)
  Webinar

  16 mei 2024 - (09.30 - 12.45 uur)
  Webinar

  13 juni 2024 - (09.30 - 12.45 uur)
  Webinar

  Inschrijven

  PUNTEN
  NOvA 3 PO-punten
  MfN 3 punten, cat. 2
  Hobéon SKO 1 PE-punt

  NIVEAU
  * Basis (Basiskennis aanwezig)

  RECHTSGEBIED
  Arbeidsrecht

  UW RESULTAAT
  Aan het einde van dit webinar bent u weer volledig op de hoogte van het actuele toetsingskader/de vereisten voor ontslagaanvragen vanwege bedrijfseconomische redenen (A-grond). Tevens kent u de belangrijkste jurisprudentie omtrent de A- en B-grond en de actuele stand van zaken omtrent de Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging.

  VOOR WIE
  De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandjuristen, bedrijfsjuristen en mediators. Dit webinar is ook bestemd voor niet-juristen zoals (arbeidsrecht)adviseurs, directeuren, HRM-medewerkers, leden OR en P&O-medewerkers.

  DOOR WIE

  Mr. J. Meijer
  – manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische Dienstverlening van UWV
   vakinhoudelijk eindverantwoordelijk voor de inhoud van de uitvoeringsregels Ontslagtaak UWV

  SYLLABUS
  Voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons een digitale syllabus

  PROGRAMMA
  09.30 – 12.45 uur

  Actualiteiten algemeen
  • Duur en uitkomst ontslagprocedure bij UWV
  • Procedures bij de rechter op de A- en de B-grond na een beslissing van UWV: hoe vaak komt het voor en wat is de kans van slagen?
  • Coalitie akkoord over de arbeidsmarkt: de stand van zaken
  • Maatregelen UWV n.a.v. affaire kinderopvangtoeslag (menselijke maat, maatwerk)
  • Tekort aan verzekeringsartsen
  • Compensatieregeling transitievergoeding <-> Uitspraak CRvB d.d. 1 juni 2022
  • Meldingsplicht voor werkgevers bij indienstneming vluchtelingen uit Oekraïne
  • Aanvraag werkvergunning: sancties tegen Rusland en Belarus
  Toepasselijke wet- en regelgeving Ontslag
  • Uitvoeringsregels ontslagprocedure
  • Ontwikkelingen rondom uitvoeringsregels bedrijfseconomisch ontslag
  • Toetsing aan andere regelgeving (WOR) en afspraken
  • Toetsing aan de cao/sociaal plan
  Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (B-grond)
  • Toetsingskader
  • Vertraging WIA keuringen in relatie tot ontslag op de B-grond
  • Long-covid en subsidiemaatregelen
  Ontslag om bedrijfseconomische redenen (A-grond)
  • Inhoud toets bedrijfseconomische redenen: enkele praktijkgevallen
  • Bedrijfseconomische ontslagaanvragen waarbij op de achtergrond een verstoorde relatie of disfunctioneren speelt: hoe gaat UWV daarmee om?
  • Aspecten/opletpunten en jurisprudentie rondom afspiegeling
  Aspecten/opletpunten en jurisprudentie rondom herplaatsing
  (A- en B-grond).

  PRIJS
  € 267,- exclusief BTW
  Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt 10% kantoorkorting.

  ANNULERING
  U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
  Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

  Mediatorsfederatie Nederland-CMYK

  INSCHRIJFFORMULIER

  Zieke werknemer op basis van casusposities

  By | Capita Selecta, Ziekte | No Comments

  Om uw kennis te verdiepen en ook op te frissen bieden wij u een speciaal seminar aan. Scherp op de praktijk toegesneden omdat wordt gekozen voor de insteek van casusbehandeling op basis van situaties die in de praktijk hebben gespeeld en in veel gevallen ook aan de rechter zijn voorgelegd. Aan de hand van een achttal casusposities uit de praktijk worden diverse situaties met betrekking tot de zieke werknemer behandeld. De casusposities worden van tevoren door de docenten opgesteld en uitgewerkt.
  Onderwerpen die aan de orde komen zijn:
  – re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers
  – de loonbetalingsverplichting van de werkgever bij arbeidsongeschiktheid en/of arbeidsconflicten
  – de rol van de bedrijfsarts, de huisarts en andere actoren
  – ziekte in het buitenland
  – mogelijkheid van loonsanctie door de werkgever
  – deskundigenoordelen van het UWV
  – mediation
  – verzuimverzekering
  – ontslagmogelijkheden bij arbeidsongeschiktheid
  – loonsancties van het UWV

  Met aandacht voor de WAB en slapende dienstverbanden

  Het seminar heeft het karakter van een workshop en kent met het oog daarop een maximum aantal van 20 deelnemers.

  28 mei 2024 - (13.00 - 17.15 uur)
  Novotel Brainpark te Rotterdam

  12 december 2024 - (13.00 - 17.15 uur)
  Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

   

  Inschrijven

  Zieke werknemer op basis van casusposities

  Het seminar heeft het karakter van een workshop en kent met het oog daarop een maximum aantal van 20 deelnemers.

  PUNTEN
  NOvA 4 PO-punten
  MfN 4 punten cat. 2
  AbSg 4 uur arbeids-, bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde
  Hobéon SKO 2 PE-punten

  NIVEAU
  ** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

  RECHTSGEBIED
  Arbeidsrecht

  UW RESULTAAT
  Na afloop van de cursus bent u (weer) geheel op de hoogte van de rechtspositie van zieke werknemers en de daarbij behorende actuele ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie. U bent in staat zelfstandig complexe dossiers betreffende zieke werknemers te behandelen.

  VOOR WIE
  De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen met academisch denkniveau: HR-medewerkers, directieleden, (arbeidsrecht)adviseurs, arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en mediators.

  DOOR WIE

  Mr. D.J. Buijs
  – oud-kantonrechter
  Mr. F.B.A.M. van Oss
  – advocaat en partner bij OMVR advocaten te Harderwijk
  – docent Arbeidsrecht

   

  SYLLABUS
  De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

  12.30 – 13.00 uur Ontvangst met een broodje en koffie, registratie en uitreiking documentatie
  13.00 – 15.00 uur Cases 1-4
  15.00 – 15.15 uur Pauze
  15.15 – 17.15 uur Cases 5-8
  17.15 uur Afsluiting

  PRIJS
  € 445- exclusief BTW.
  Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt.

  ANNULERING
  U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
  Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

  2015 Mediatorsfederatie_Nederland_Kwaliteitsregister_PE(72)

  AbSg logo zonder punten

  Hobeon SKO

  INSCHRIJFFORMULIER